Search form

Mar 13

Yezu be Alabatosoba ciko fɔ

(Mat 24.1-3; Luka 21.5-7)

1Yezu bɔtɔ Alabatosoba kɔnɔ, a ka kalandenw kelen y'a fɔ a ye ko: «Karamɔgɔ, soba nin lɔcogo filɛ ni kabakurubabaw ye dɛ!»

2Yezu y'a fɔ a ye ko: «I ɲaa be sobaba nunu na kɛ? Kabakuru si tena to a tɔɲɔgɔn kan, u bɛɛ bena walaka.»

3Yezu tagara sigi Olivuyirikulu kan k'a ɲaa sin Alabatosoba ma. K'a to yen, Piyɛri ni Zaki ni Zan ani Andere tagar'a ɲininga u danna ko: 4«Koo nunu bena kɛ tuma jumɛn? Taamasiɲɛ jumɛn bena yira k'o koow bɛɛ laban tuma sera?»

Laban tuma tɔɔrɔ

(Mat 24.4-14; Luka 21.7-19)

5Yezu ye kuma ta k'a fɔ u ye ko: «Aw k'aw yɛrɛw kɔlɔsi janko mɔgɔ si kana aw fili. 6Mɔgɔ caaman bena na ne tɔgɔ la k'a fɔ k'olu ye ne yɛrɛ ye ka mɔgɔ caaman fili. 7N'aw ye kɛlɛw kibaru, ani kɛlɛw mankan mɛn tuma min na, aw hakili kana ɲagami. Wajibi lo o koow ka kɛ, nga o tena kɛ a laban ye fɔlɔ. 8Siya dɔ bena wili siya dɔ wɛrɛ kama. Jamana dɔ bena wili jamana dɔ wɛrɛ kama. Dugukolo bena yɛrɛyɛrɛ yɔrɔ dɔw la, kɔngɔ fana bena don. O koow bena kɛ tɔɔrɔw daminɛ ye, i n'a fɔ muso ka tiin daminɛ.

9- «Aw k'aw yɛrɛw kɔlɔsi. U bena aw don kititigɛlaw bolo. U bena aw bugɔ kalansow kɔnɔ. U bena taga n'aw ye jamanatigiw ni masacɛw fɛ ne kosɔn. O bena kɛ sababu ye aw be ne koo fɔ u ye. 10Sanni laban tuma ka se, wajibi lo kibaru diman ka fɔ siyaw bɛɛ ye fɔlɔ. 11N'u y'aw minɛ ka taga aw don kititigɛlaw bolo tuma o tuma, aw kɔnɔ kana gwan ko aw bena mun fɔ. Kuma min bena bila aw hakili la o waati yɛrɛ la, aw k'o fɔ. Bari aw tena kuma aw yɛrɛw ma, nga aw bena kuma Nii Senuman lo barika la. 12Fakelendenw bena kɛ sababu ye u b'u dɔ faga. Faaw bena o ɲɔgɔn kɛ u deenw na. Deenw bena kɛ sababu ye u b'u wolobagaw faga. 13- Mɔgɔ bɛɛ bena aw kɔniya ne tɔgɔ kosɔn, nga ni mɔgɔ min muɲuna fɔɔ ka taga se a laban ma, o tigi bena kisi.

Tɔɔrɔba bena mɔgɔw sɔrɔ

(Mat 24.15-28; Luka 21.20-24)

14- «Fɛnjugu cɛnnikɛla man kan ka ye yɔrɔ min na, aw bena o siginin ye o yɔrɔ la. (Mɔgɔ min be nin kalan, o ka kan k'a faamu.) O tuma na, mɔgɔ minw be Zude mara la, olu ka boli ka taga kuluyɔrɔw la. 15- N'o kɛra k'a sɔrɔ mɔgɔ min be boon kunna, o tigi kana jigi ka don a ka soo kɔnɔ ka fɛɛn dɔ ta. 16N'o y'a sɔrɔ ni min be foro la, o kana kɔsegi ka na a ka foroca ta. 17O waati la, musokɔnɔmanw ani minw deen be siin min, olu bena tɔɔrɔ kosɔbɛ. 18Aw ka Ala daali k'o boli kana kɛ nɛnɛjugu tuma na, 19- bari o loon tɔɔrɔ bena boɲa kojugu. O tɔɔrɔ ɲɔgɔn ma sɔrɔ fɔlɔ kabini Ala ye diɲɛ dan fɔɔ ka na se bii ma. O tɔɔrɔ ɲɔgɔn fana tena kɛ tugu abada. 20Ni Matigi tun tena dɔ bɔ o tɔɔrɔ waati la, mɔgɔ si tun tena kisi. Nga, a ye mɔgɔ minw woloma k'u kɛ a yɛrɛ taw ye, olu kosɔn a bena dɔ bɔ a la.

21«Ni mɔgɔ dɔ y'a fɔ aw ye o tuma na ko: ‹A filɛ, Ala ka Mɔgɔ wolomanin nin be yan›, walima n'a ko: ‹A be yen fɛ›, aw kana la a la. 22Mɔgɔ dɔw bena galon tigɛ k'olu ye Ala ka Mɔgɔ wolomanin nin ye. Dɔw fana bena galon tigɛ k'olu ye kiraw ye. U bena kabakow kɛ ka mɔgɔw fili n'o ye. Ala ye mɔgɔ minw woloma k'u kɛ a yɛrɛ taw ye, n'u tun be se, u tun bena olu fana fili. 23O la, aw kɔni k'aw yɛrɛw kɔlɔsi! Koo minw bena kɛ, ne y'o bɛɛ fɔ aw ye ka ban.

Mɔgɔ Dencɛ nako

(Mat 24.29-31; Luka 21.25-28)

24- «Nga o waati la n'o tɔɔrɔ tɛmɛna, tile bena fin, kalo tena yeelen bɔ tugu. 25- Lolow bena bɔ sankolo la ka ben, sankolo fangatigiw bena yɛrɛyɛrɛ. 26- O tuma na, mɔgɔw bena Mɔgɔ Dencɛ natɔ ye sankabaw cɛma ni sebagaya ni nɔɔrɔ ye. 27A ye mɔgɔ minw woloma k'u kɛ a yɛrɛ taw ye, a bena mɛlɛkɛw ci diɲɛ faan bɛɛ la ka taga olu lajɛn, k'a ta dugukolo daan na fɔɔ ka taga bila sankolo daan na.

Torosun kalan

(Mat 24.32-35; Luka 21.29-33)

28«Aw ka koo nunu faamu ka kɛɲɛ ni torosun cogo ye. N'a bolow nugura tuma min na, aw b'a lɔn ko samiɲa surunyana. 29O cogo kelen na, aw mana o koow kɛtɔ ye tuma min na, aw k'a lɔn ko Mɔgɔ Dencɛ natuma sera ka ban, a be sira la. 30Tiɲɛ na, ne b'a fɔ aw ye ko bii mɔgɔw bɛɛ tena sa ka ban ni koo nunu bɛɛ ma kɛ. 31Sankolo ni dugukolo bena tɛmɛ, nga ne ka kuma tena tɛmɛ.

Jɔn be Yezu nalon n'a waati lɔn?

(Mat 24.36-44)

32«Mɔgɔ si t'o loon n'a waati lɔn. Hali mɛlɛkɛw ni Ala Dencɛ t'a lɔn, fɔɔ Faa Ala kelenpe. 33Aw k'aw yɛrɛw kɔlɔsi, aw kana ɲinɛ, bari aw t'a waati lɔn. 34- Ayiwa, a bena kɛ i n'a fɔ cɛɛ dɔ ta. A tagara taama na. Sanni a ka taga, a y'a ka soo kalifa a ka baaradenw ma, ka baara di u kelen kelen bɛɛ ma. A y'a fɔ soda kɔlɔsibaga ye ko a ka to ka daa kɔlɔsi ka ɲa. 35O la, aw labɛnnin ka to, bari sotigi bena segi ka na waati min na, aw t'o lɔn. A bena kɛ wulafɛ, walima dugutilama, wala dondo kasituma na, walima sɔgɔma, aw t'o lɔn. 36Aw ye to ɲana janko a kana na bari aw la k'aw sɔrɔ sinɔgɔ la. 37Ne be min fɔra aw ye, mɔgɔ bɛɛ seen b'a la: Aw labɛnnin ka to.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index