Search form

Mar 14

U b'a fɛ ka Yezu faga

(Mat 26.1-5; Luka 22.1-2; Zan 11.45-53)

1- A tun tora tile fila *Hɔrɔnya ɲanagwɛ ni *Buru funubali ɲanagwɛ ka se. O y'a sɔrɔ sarakalasebagaw kuntigiw ni sariya karamɔgɔw tun bena se ka Yezu minɛ dogo la cogo min na k'a faga, u tun b'o cogo le ɲinina. 2U tun b'a fɔra k'u man kan k'a minɛ ɲanagwɛ tuma na, ko n'o tɛ, mɔgɔw bena muruti.

Muso dɔ ye tulu kɛ Yezu kuun na

(Mat 26.6-13; Zan 12.1-8)

3- Ka Yezu to dumuni na farisogobanatigi Simɔn ka soo Betani, muso dɔ donna ni daga cɛɲumanin dɔ ye. Daga nin tun dilannin be ni kabakuru dɔ ye min be wele alabatiri. A fanin tun be tulu kasadiman dɔ la min sɔngɔ ka gwɛlɛ kosɔbɛ. A y'a daa yɛlɛ ka tulu nin bɔn Yezu kuun na. 4Mɔgɔ minw tun be yen, olu dɔw dimina k'a fɔ ɲɔgɔn ye ko: «Mun na a ye tulu kasadiman nin cɛn ten? 5A tun be se ka feere ka warigwɛ deen kɛmɛ saba ni kɔ sɔrɔ k'o di fantanw ma.» U dimina muso nin kɔrɔ kosɔbɛ k'a kɔrɔfɔ. 6Nga Yezu y'a fɔ u ye ko: «Aw k'a to yen. Mun na aw b'a dusu kasi? A ye koɲuman le kɛ ne ye ten. 7- Aw bena to ni fantanw ye tuma bɛɛ. N'aw b'a fɛ ka koɲuman kɛ u ye tuma o tuma, aw be se k'a kɛ u ye. Nga ne tena to n'aw ye tuma bɛɛ. 8A y'a seko le kɛ. A kɔnna ka ne fari kasa diya ni tulu nin ye ne suu donko kama. 9Tiɲɛ na, ne b'a fɔ aw ye ko kibaru diman mana fɔ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ, muso nin ye min kɛ, a tɔgɔ bena fɔ mɔgɔw hakili be to a la.»

Zuda b'a fɛ ka Yezu don bolo la

(Mat 26.14-16; Luka 22.3-6)

10Zuda Isikariyɔti, n'o tun ye kalanden tan ni fila dɔ ye, o tagar'a fɔ sarakalasebagaw kuntigiw ye ko ale b'a fɛ ka Yezu don u bolo. 11A ka kuma diyara u ye kosɔbɛ. U bɛnn'a la k'u bena wari hakɛ dɔ d'a ma. Zuda bena cogoɲuman min sɔrɔ ka Yezu don u bolo, a y'a daminɛ k'o ɲini.

Yezu n'a ka kalandenw be Hɔrɔnya ɲanagwɛ dumuni kɛ

(Mat 26.17-25; Luka 22.7-14,21-23; Zan 13.21-30)

12*Buru funubali ɲanagwɛ loon fɔlɔ, sagaden tun be faga loon min na ka kɛ *Hɔrɔnya ɲanagwɛ saraka ye, Yezu ka kalandenw y'a ɲininga ko: «I b'a fɛ an ka taga Hɔrɔnya ɲanagwɛ dumuni labɛn i ye yɔrɔ jumɛn?»

13O la, Yezu y'a ka kalandenw fila ci. A y'a fɔ u ye ko: «Aw ye taga dugu kɔnɔ. Aw ni cɛɛ dɔ bena ɲɔgɔn kunbɛn, duun fanin be jii la a kuun na, aw ye tugu a kɔ. 14O cɛɛ bena taga don luu min kɔnɔ, aw k'a fɔ o lutigi ye ko karamɔgɔ ko a n'a ka kalandenw bena Hɔrɔnya ɲanagwɛ dumuni kɛ boon min kɔnɔ, k'o be min. 15A bena bonba dɔ yira aw la sangaso kɔnɔ min labɛnnin lo. An mako bena se fɛɛn minw ma, o bɛɛ b'a kɔnɔ. Aw ka Hɔrɔnya ɲanagwɛ dumuni labɛn an ye o yɔrɔ la.»

16O kalanden nunu tagara don dugu kɔnɔ. Yezu tun y'a fɔ u ye cogo min na, a kɛra ten fana. U ye Hɔrɔnya ɲanagwɛ dumuni labɛn yen.

17Sufɛ, Yezu n'a ka kalanden tan ni fila tagara don o boon kɔnɔ. 18- K'u siginin to dumuni na, Yezu y'a fɔ u ye ko: «Tiɲɛ na, ne b'a fɔ aw ye ko aw minw be dumuni kɛra ni ne ye, aw dɔ bena ne don mɔgɔjuguw bolo.»

19Kalandenw dusu kasira. U y'a ɲininga kelen kelen ko: «Ne lo wa?»

20A y'u jaabi ko: «Aw mɔgɔ tan ni fila nunu dɔ lo. A tigi b'a bolo donna minan kelen kɔnɔ ni ne ye. 21Mɔgɔ Dencɛ bena sa i ko a fɔra Ala ka kuma na a ka koo la cogo min na, nga min ben'a don mɔgɔw bolo, bɔnɛ bena o tigi sɔrɔ. N'o tigi yɛrɛ tun ma wolo, o tun ka fisa a ma.»

Ala ka jɛnɲɔgɔnya layidu tali

(Mat 26.26-30; Luka 22.14-20; Kor fɔlɔ 11.23-25)

22Ka Yezu n'a ka kalandenw to dumuni na, a ye buru ta ka barika la Ala ye. O kɔ, a y'a karikari k'a di a ka kalandenw ma, k'a fɔ u ye ko: «Aw k'a minɛ, nin ye ne fari ye.»

23O kɔ, a ye duvɛn ta ka barika la Ala ye, k'a d'u ma. U bɛɛ ye dɔ min. 24- A y'a fɔ u ye ko: «Nin ye ne joli ye, joli min be Ala ka layidu dafa, joli min bena bɔn mɔgɔ bɛɛ kosɔn. 25Tiɲɛ na, ne b'a fɔ aw ye ko ne tena duvɛn min tugu, fɔɔ loon min na ne bena duvɛnkɛnɛ min Ala ka masaya la.»

26U ye dɔnkiliw la Ala ye ka ban tuma min na, u bɔra ka taga Olivuyirikulu kan.

Yezu ko Piyɛri ben'a fɔ ko a te ale lɔn

(Mat 26.31-35; Luka 22.31-34; Zan 13.36-38)

27- Yezu y'a fɔ a ka kalandenw ye ko: «Aw bɛɛ bena boli ka ne to, bari a fɔra Ala ka kuma na ko:

‹Ne bena sagadɛndɛbaga bugɔ, sagaw be jɛnsɛn.› »

28- Yezu tagara ɲa ni kuma ye k'a fɔ ko: «Ni ne kununna n sanin kɔ tuma min na, ne bena bila aw ɲa Galile mara la.»

29Piyɛri y'a fɔ a ye ko: «Hali ni bɛɛ bolila, ne kɔni tena boli fewu.»

30Yezu y'a fɔ a ye ko: «Tiɲɛ na, ne b'a fɔ i ye ko bii suu nin na yɛrɛ, sanni dondo ka kasi siɲɛ fila, i ben'a fɔ siɲɛ saba ko i te ne lɔn.»

31Nga, Piyɛri y'a daa gwɛlɛya k'a fɔ Yezu ye ko: «Hali ni ne ka kan ka sa n'i ye, ne kɔni ten'a fɔ ko n t'i lɔn fewu.»

Tɔw bɛɛ fana y'a fɔ ten.

Yezu be Ala daali Zɛtisemane

(Mat 26.36-46; Luka 22.39-46)

32Yezu n'a ka kalandenw tagara dugu kɔfɛ yɔrɔ dɔ la min tɔgɔ ko Zɛtisemane. A y'a fɔ a ka kalandenw ye ko: «Aw ye sigi yan, ne be taga Ala daali.»

33A tagara ɲafɛ dɔɔni ni Piyɛri ni Zaki ani Zan ye. A hakili daminɛna ka ɲagami. A kɔnɔ gwanna. 34A y'a fɔ u ye ko: «Dusukasi bena n faga. Aw ye to yan yɔrɔ la, aw kana sinɔgɔ.»

35A tagara ɲafɛ dɔɔni k'a kunbiri gwan ka Ala daali k'o waati tɔɔrɔ kana ale sɔrɔ n'a ma kɛ wajibi ye. 36A ko: «Ne Faa, i be se fɛɛn bɛɛ la. Ne kisi tɔɔrɔ nin ma. Nga ne sago kana kɛ, fɔɔ e sago.»

37O kɔ, a segira ka na kalanden saba nunu fɛ ka u sɔrɔ sinɔgɔ la. A y'a fɔ Piyɛri ye ko: «Simɔn, i be sinɔgɔ wa? I ma se ka to ɲaa na hali waati dɔɔni yɛrɛ wa? 38Aw ye to ɲaa na ka Ala daali waasa aw kana don kɔrɔbɔli la. Koɲumankɛ miiriya be mɔgɔw kɔnɔ, nga a kɛ see t'u ye.»

39A bɔra u kɔrɔ tugu ka taga Ala daali fɔlɔta cogo la. 40A kɔsegira tugu ka n'a sɔrɔ u be sinɔgɔra, bari sinɔgɔ tun b'u la kosɔbɛ. U kununna, u m'a lɔn u bena kuma min fɔ a ye.

41A siɲɛ sabanan, a segira u fɛ tuma min na, a y'a fɔ u ye ko: «Aw be sinɔgɔra ka lafiɲɛ halibi wa? A banna. Waati sera. U bena Mɔgɔ Dencɛ don hakɛkɛlaw bolo. 42Aw ye wili an ka taga. Min be ne don u bolo, ale natɔ filɛ.»

Yezu minɛko

(Mat 26.47-56; Luka 22.47-53; Zan 18.3-12)

43Ka Yezu to kuma na, Zuda min tun ye kalanden tan ni fila nunu dɔ ye, ale sera o yɔrɔnin bɛɛ ni jama ye. Murujanjan ni berew tun b'u bolo. Sarakalasebagaw kuntigiw ni sariya karamɔgɔw ani cɛkɔrɔbaw le tun y'u ci. 44Yezu janfabaga Zuda tun y'a fɔ jama ye ko: «Ne bena cɛɛ min fo ka n bolo meleke a kaan na, o le ye Yezu ye. Aw k'a minɛ ka taga n'a ye. Aw taatɔ, aw b'a kɔlɔsi ka ɲa.» 45Zuda sera dɔrɔn, a sinna Yezu ma k'a fɔ a ye ko: «Karamɔgɔ!»

O kɔ, a y'a bolo meleke Yezu kaan na. 46O tuma na, mɔgɔ nunu ye Yezu minɛ. 47Yezu ka kalanden dɔ y'a ka murujanjan bɔ ka sarakalasebagaw kuntigiba ka baaraden tulo tigɛ. 48Yezu ye kuma ta k'a fɔ jama ye ko: «Aw nana ni murujan ni berew ye ka ne minɛ, i n'a fɔ ne ye benkannikɛla ye. 49- Ne tun b'aw cɛma loon o loon Alabatosoba kɔnɔ ka mɔgɔw kalan, aw ma ne minɛ. Nga a kɛra ten janko min fɔra ne ka koo la Ala ka kuma na, o ka dafa.»

50Kalandenw bɛɛ bolila k'a to.

51Kanbelen dɔ tun be Yezu nɔɔ fɛ, a tun ye birifani dɔrɔn meleke a yɛrɛ la. Mɔgɔ dɔw bɔra jama cɛma k'a minɛ. 52Nga, a y'a yɛrɛ fosi ka birifani to u bolo ka boli ka tunu n'a farilakolon ye.

Yezu ni zuwifuw ka kititigɛlaw

(Mat 26.57-68; Luka 22.54-55,63-71; Zan 18.13-14,19-24)

53Mɔgɔ minw tun ye Yezu minɛ, u tagara n'a ye sarakalasebagaw kuntigiba ka soo. Sarakalasebagaw kuntigiw ni cɛkɔrɔbaw ani sariya karamɔgɔw bɛɛ tagara lajɛn yen. 54Piyɛri tun tugura a kɔ ka furancɛba to u ni ɲɔgɔn cɛ, fɔɔ ka taga don sarakalasebagaw kuntigiba ka luu kɔnɔ. A sigira ni yɔrɔ kɔlɔsibagaw ye tasuma gɛrɛfɛ k'a fari ja.

55O y'a sɔrɔ, sarakalasebagaw kuntigiw ni zuwifuw ka kititigɛlaw bɛɛ tun be seereya ɲinina Yezu kama janko ka se k'a faga. Nga u ma foyi sɔrɔ. 56Mɔgɔ caaman ye galon tigɛ ka la a kan, nga, u kaan ma kɛ kelen ye. 57Dɔw wilila ka galon tigɛ ka la a kan ko:

58- «An y'a mɛn a daa la ko mɔgɔw ye nin Alabatosoba min lɔ, ko ale bena o ci ka dɔ wɛrɛ lɔ tile saba kɔnɔ, ko mɔgɔw tena o lɔ.»

59Nga, hali o kuma nin faan fɛ, u kaan ma kɛ kelen ye.

60O tuma na, sarakalasebagaw kuntigiba wilila ka taga lɔ jama cɛma ka Yezu ɲininga ko: «Mɔgɔ nunu be kuma min fɔra i ka koo la, i te foyi fɔ o la wa?»

61Nga Yezu jera, a ma foyi fɔ. Sarakalasebagaw kuntigiba y'a ɲininga tugu ko: «Ele lo ye Ala ka Mɔgɔ wolomanin nin ye wa, Nɔɔrɔtigi Ala Dencɛ?»

62- Yezu y'a jaabi ko: «Ɔnhɔn. Ne lo. Aw bena Mɔgɔ Dencɛ siginin ye Setigi Ala kinibolo fɛ. O kɔ, aw ben'a natɔ ye sankabaw cɛma.»

63Sarakalasebagaw kuntigiba dimina fɔɔ a y'a kannadeleke faran k'a fɔ ko: «An mako te mɔgɔ la tugu k'a jalaki. 64- Aw ye Ala tɔgɔ cɛnkuma mɛn a daa la kɛ! Aw be mun miiri?» U bɛɛ y'a fɔ ko a ka kan ka faga.

65Dɔw y'a daminɛ k'u daji tu Yezu kan. U y'a ɲaa siri ka sɔrɔ k'a bugɔ ni bolokuruw ye k'a ɲininga ko: «Jɔn y'i bugɔ?»

O kɔ, Alabatosoba kɔlɔsibagaw y'a minɛ k'a tulo fata, k'a fata.

Piyɛri ko a te Yezu lɔn

(Mat 26.69-75; Luka 22.56-62; Zan 18.15-18,25-27)

66Ka Piyɛri to luu kɔnɔ duguma, muso dɔ sera. O muso nin tun be baara kɛ sarakalasebagaw kuntigiba fɛ. 67A ye Piyɛri ye n'a b'a fari jara tasuma na. A ye Piyɛri ɲada filɛ ka ɲa k'a fɔ a ye ko: «I fana tun be ni Nazarɛtika Yezu ye.»

68Piyɛri y'a sɔsɔ. A ko: «N t'a lɔn. Ne m'i ka kuma faamu.»

Piyɛri bɔra ka taga lɔ luu daa la. Dondo kasira. 69O kɔ, o muso kelen nin ye Piyɛri ye tugu k'a fɔ o yɔrɔ mɔgɔw ye ko: «Cɛɛ nin ye u dɔ ye.»

70Piyɛri y'a sɔsɔ tugu. Waati dɔɔni o kɔ, o yɔrɔ mɔgɔw y'a fɔ Piyɛri ye tugu ko: «Siga t'a la, i ye u dɔ ye, bari i fana ye Galileka ye.»

71O tuma na, Piyɛri kalila ko: «Ni ne ye galon tigɛ aw ye, Ala kana n to! Aw be kuma cɛɛ min koo la, ne t'o lɔn.»

72O yɔrɔnin bɛɛ, dondo kasira a siɲɛ filanan. Yezu tun y'a fɔ Piyɛri ye ko: «Sanni dondo ka kasi siɲɛ fila, i ben'a fɔ siɲɛ saba ko i te ne lɔn.» Piyɛri hakili jigira o kuma na. A y'a daminɛ ka kasi.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index