Search form

Mar 15

Pilati be Yezu kiti

(Mat 27.1-2,11-26; Luka 23.1-5,13-25; Zan 18.28—19.16)

1Sɔgɔma joona, sanni tile ka bɔ, sarakalasebagaw kuntigiw ni sariya karamɔgɔw ni cɛkɔrɔbaw, ani zuwifuw ka kititigɛlaw bɛɛ ye ɲɔgɔn ye Yezu ka koo la. U y'a siri ka taga don Pilati bolo. 2Pilati y'a ɲininga ko: «I ye zuwifuw ka masacɛ ye wa?» Yezu y'a jaabi ko: «I yɛrɛ y'a fɔ.»

3Sarakalasebagaw kuntigiw y'a jalaki kosɔbɛ. 4Pilati y'a ɲininga tugu ko: «I te foyi fɔ wa? U b'i jalakira koo minw bɛɛ la, i m'o mɛn wa?»

5Nga Yezu ma foyi fɔ tugu. O ye Pilati kabakoya.

Jama ko Yezu ka gwengwen lɔgɔ kan

(Mat 27.15-26; Luka 23.13-25; Zan 18.39—19.16)

6Saan o saan *Hɔrɔnya ɲanagwɛ tuma na, Pilati tun be kasoden dɔ bila ka kɛɲɛ ni jama ka laɲini ye. 7O y'a sɔrɔ cɛɛ dɔ tun be yen min tɔgɔ ko Barabasi. O tun be kaso la n'a murutiɲɔgɔnw ye o waati la, bari u tun ye mɔgɔ dɔ faga tuma min na u murutira Ɔrɔmu faamaw ma. 8Jama tagara Pilati fɛ k'a daali ko: «I be to ka koo min kɛ an ye saan o saan Hɔrɔnya ɲanagwɛ tuma na, o kɛ an ye.»

9Pilati y'u ɲininga ko: «Aw b'a fɛ ne ka zuwifuw ka masacɛ le bila wa?»

10Pilati tun y'a lɔn ko ɲagoya le y'a to sarakalasebagaw kuntigiw ye Yezu don ale bolo. 11Nga sarakalasebagaw kuntigiw ye jama kɔnɔnasu k'u ka Pilati daali ko a ka Barabasi bila. 12Pilati y'u ɲininga tugu ko: «O tuma na, aw be min wele zuwifuw ka masacɛ, aw b'a fɛ ne ka mun kɛ o la?»

13U pɛrɛnna ko: «A gwengwen lɔgɔ kan!»

14Pilati y'u ɲininga tugu ko: «Mun na? A ye kojugu jumɛn kɛ?»

U pɛrɛnna ka tɛmɛ fɔlɔta kan ko: «A gwengwen lɔgɔ kan!»

15Pilati tun b'a fɛ ka jama sago kɛ minkɛ, a ye Barabasi bila. A ye mɔgɔ bila ka Yezu bugɔ ni golokami ye, ka sɔrɔ k'a don sɔlidasiw bolo k'u ka taga gwengwen lɔgɔ kan.

Sɔlidasiw be yɛlɛ Yezu ma

(Mat 27.27-31; Zan 19.2-3)

16Sɔlidasiw tagara ni Yezu ye Zude mara kuntigi ka luu kɔnɔ. U ye sɔlidasi tɔw bɛɛ wele k'u lajɛn yen. 17U ye deleke wuleman don a kaan na, ka ŋɔni dan k'a la a kuun na i ko masafugulan. 18O kɔ, u tora k'a fɔ ko: «I dansɛ, zuwifuw ka masacɛ», 19ka to k'a bugɔ a kuun na ni bere ye, k'u daji tu a kan, ani k'u kunbiri gwan a kɔrɔ i n'a fɔ u b'a boɲa. 20U yɛlɛla a ma ka ban tuma min na, u ye deleke wuleman nin bɔ a kaan na, k'a yɛrɛ ka deleke ta k'a don a la. U bɔra ka taga n'a ye a gwengwenyɔrɔ la.

U be Yezu gwengwen lɔgɔ kan

(Mat 27.32-44; Luka 23.26-43; Zan 19.17-27)

21- U taatɔ ni Yezu ye a gwengwenyɔrɔ la, u ye cɛɛ dɔ tɛmɛtɔ ye ka bɔ kongo la. Sirɛnika tun lo min tɔgɔ ko Simɔn. Alɛkisandiri ni Urufusi facɛ lo. Sɔlidasiw y'a karaba ka Yezu gwengwenlɔgɔ ta. 22U tagara ni Yezu ye yɔrɔ dɔ la u be min wele u ka kaan na ko Gɔligota, o kɔrɔ ko kungolo yɔrɔ. 23U ye fura dɔ ɲagami duvɛn na k'u b'a d'a ma a k'a min, nga a banna. 24- O kɔ, u y'a gwengwen lɔgɔ kan. U ye kala la ka Yezu ka faniw tilan ɲɔgɔn cɛ. U ye kala la waasa k'a lɔn min ka kan ka min sɔrɔ. 25U y'a gwengwen lɔgɔ kan tuma min na, o y'a sɔrɔ tilekun bɔra a be lɛrɛ saba bɔ. 26U y'a gwengwen kuun min na, u y'o sɛbɛn walaka dɔ kan ko: «Zuwifuw ka masacɛ.» 27U ye benkannikɛla fila gwengwen lɔgɔ dɔw kan Yezu gɛrɛfɛ. Kelen tun b'a kinibolo fɛ, kelen tun b'a numanbolo fɛ. [ 28- O cogo la, min sɛbɛnnin be Ala ka kuma na ko: «U y'a jati kojugukɛlaw dɔ ye», o dafara.]

29- Mɔgɔ minw tun be tɛmɛna, u tun b'u kuun karikari ka Yezu nɛni ko: «Anhaan! E min be se ka Alabatosoba ci k'a lɔ kura ye tile saba kɔnɔ, 30jigi ka bɔ gwengwenlɔgɔ kan k'i yɛrɛ kisi.»

31O cogo kelen na, sarakalasebagaw kuntigiw ni sariya karamɔgɔw tun be yɛlɛ Yezu ma n'u b'a fɔ ɲɔgɔn ye ko: «A ye mɔgɔ wɛrɛw kisi, nga a te se k'a yɛrɛ kisi. 32N'a ye Ala ka Mɔgɔ wolomanin nin ye, Isirayɛli ka masacɛ, a ka jigi ka bɔ gwengwenlɔgɔ kan sisan. N'an ye o ye, an bena la a la.»

U tun ye mɔgɔ minw gwengwen lɔgɔ kan Yezu gɛrɛfɛ, olu fana tun b'a nɛnina.

Yezu ka sayako

(Mat 27.45-56; Luka 23.44-49; Zan 19.28-30)

33Tilegwangwan fɛ, dibi donna yɔrɔ bɛɛ fɔɔ ka lɛrɛ saba kɛ. 34- Tile sumana tuma min na, Yezu pɛrɛnna u ka kaan na ko: «Eloyi, Eloyi, lamasabakitani?» O kɔrɔ ko: «Ne ka Ala, ne ka Ala, mun na i ye ne bila?»

35Mɔgɔ minw tun be yen, u dɔw y'o pɛrɛnkan mɛn minkɛ, u y'a fɔ ko: «Aw k'aw tulo malɔ. A be kira Eli welela.»

36- U dɔ bolila ka taga fuu ta, k'a don vinɛgiri la, k'a bila bere jamanjan dɔ kunna, ko a b'a di Yezu ma a k'a min. O cɛɛ nin y'a fɔ ko: «Aw ye lɔ. An ben'a filɛ yala ni Eli bena na a bɔ gwengwenlɔgɔ nin na.»

37Yezu kulera ka sɔrɔ ka sa. 38- O tuma na, Alabatosoba cɛtigɛfani faranna fila ye k'a daminɛ sanfɛ fɔɔ duguma. 39Sɔlidasi kɛmɛ kuntigi min tun lɔnin be Yezu ɲafɛ, o y'a ye ko a sara ten minkɛ, a y'a fɔ ko: «Siga t'a la, cɛɛ nin tun ye Ala Deen ye.»

40- Muso dɔw fana lɔnin tun be yɔrɔjan k'o koow filɛ. Magidala Mariyamu, Zaki fitini ni Zoze bamuso Mariyamu, ani Salome tun b'o musow cɛma. 41Yezu tun be Galile mara la tuma min na, olu tun be to ka tugu a kɔ k'a dɛmɛ. Muso caaman tun b'u cɛma fana minw tun tagara ni Yezu ye Zeruzalɛmu.

Yezu suu donko

(Mat 27.57-61; Luka 23.50-56; Zan 19.38-42)

42Lafiɲɛlon labɛnlon wuladafɛ tun lo. O dugusagwɛ tun bena kɛ lafiɲɛlon ye. 43Arimateka Yusufu y'a jaa gwɛlɛya ka taga Pilati sɛgɛrɛ ka Yezu suu daali a fɛ janko lafiɲɛlon koow kana ɲagami. Yusufu tun ye mɔgɔbaba ye zuwifuw ka kititigɛlaw cɛma. Ale fana tun be Ala ka masaya waati kɔnɔna. 44Pilati y'a mɛn ko Yezu sara joona ten minkɛ, o y'a kabakoya. A ye sɔlidasi kuntigi wele k'a ɲininga yala ni Yezu satuma mɛnna. 45A ye kunnafoni sɔrɔ ka bɔ sɔlidasi kuntigi fɛ tuma min na, a sɔnna Yusufu ka taga Yezu suu ta. 46Yusufu tagara bagi san. O kɔ, a tagara Yezu suu bɔ gwengwenlɔgɔ kan ka bagi nin meleke a la. U tun ye kaburu min sogi farakulu la, a y'a suu don o kɔnɔ. O kɔ, a ye kabakuru belebeleba dɔ kolonkolon ka kaburu datugu n'a ye. 47Magidala Mariyamu ani Zoze bamuso Mariyamu ye Yezu suu donyɔrɔ filɛ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index