Search form

Mar 16

Yezu kununko

(Mat 28.1-8; Luka 24.1-12; Zan 20.1-10)

1Lafiɲɛlon banna tuma min na, Magidala Mariyamu ni Zaki bamuso Mariyamu, ani Salome ye tulu kasadiman san k'u bena taga mɔ Yezu suu la. 2Lɔgɔkun loon fɔlɔ, u ye kaburu sira ta sɔgɔma, tilekun bɔtuma. 3U taatɔ, u tun be ɲɔgɔn ɲininga ko: «Jɔn le bena kabakuru nin kolonkolon ka bɔ kaburu daa la an ye?»

4U surunyana kaburu la tuma min na, u y'u kuun kɔrɔta k'a ye ko dɔ tun ye kabakuru nin kolonkolon ka bɔ a daa la, k'a sɔrɔ kabakuru nin tun ka bon kosɔbɛ. 5U donna kaburu kɔnɔ ka kanbelen dɔ siginin ye u kinibolo fɛ ni foroca gwɛman ye a kaan na. U siranna kosɔbɛ. 6Kanbelen nin y'a fɔ u ye ko: «Aw kana siran. U tun ye Nazarɛtika Yezu min gwengwen lɔgɔ kan, aw b'o le yɔrɔ ɲinina. A te yan. A kununna. A suu tun lara yɔrɔ min na, o filɛ nin ye. 7- Aw ka taga fɔ kalandenw ye ani Piyɛri ye kɛrɛnkɛrɛnniya la ko Yezu bena bila u ɲa Galile mara la, k'u ben'a ye o mara la i ko a tun y'a fɔ u ye cogo min na.»

8U yɛrɛyɛrɛla siranya bolo, u bɔra kaburu kɔnɔ ka boli. U ma foyi fɔ mɔgɔ si ye, bari u tun siranna.

Yezu b'a yɛrɛ yira Mariyamu la

(Mat 28.9-10; Zan 20.11-18)

[ 9Lɔgɔkun loon fɔlɔ sɔgɔma joona, Yezu kununna a sanin kɔ. A tun ye jina wolonwula gwɛn ka bɔ Magidala Mariyamu min na, a y'a yɛrɛ yira o la fɔlɔ. 10Mariyamu tagara o kibaru fɔ Yezu ka kalandenw ye. Olu ɲaa sisinin tun be kosɔbɛ, u tun be kasira. 11Mariyamu y'a fɔ u ye tuma min na ko Yezu be nii na, ko ale y'a ye, u ma la o kuma na.

Yezu b'a yɛrɛ yira kalanden fila dɔ la

(Luka 24.13-35)

12O kɔ, kalanden fila taatɔ dugudennin dɔ la, Yezu y'a yɛrɛ yira olu la cogo wɛrɛ la. 13Olu fana segira ka taga o fɔ tɔw ye. U ma la olu la fana.

Yezu b'a yɛrɛ yira kalandenw na

(Mat 28.16-20; Luka 24.36-49; Zan 20.19-23; Kɛw 1.6-8)

14O kɔ, ka kalanden tan ni kelen to dumuni na, Yezu y'a yɛrɛ yira u la. A y'u jalaki k'u ma la ale ka kuma na, k'u tulo ka gwɛlɛ, bari mɔgɔ minw tun y'a fɔ u ye ko a kununna, k'olu y'a ye, u tun ma la olu ka kuma na. 15A tilara k'a fɔ u ye ko: «Aw ye taga diɲɛ yɔrɔ bɛɛ ka kibaru diman fɔ mɔgɔ bɛɛ ye. 16Ni mɔgɔ min lara a la ka batize, o tigi bena kisi, nga ni mɔgɔ min ma la a la, o tigi tena kisi. 17Mɔgɔ minw bena la a la, u bena olu lɔn taamasiɲɛ minw fɛ, olu filɛ: U bena jinaw gwɛn ka bɔ mɔgɔw la ne tɔgɔ la, u bena kuma kaan wɛrɛw la. 18Hali n'u ye saa minɛ, hali n'u ye baga min, a tena foyi kɛ u la. N'u y'u bolo la banabagatɔ minw kan ka Ala daali u ye, olu bena kɛnɛya.»

Yezu be taga sankolo la

(Luka 24.50-53; Kɛw 1.9-11)

19Matigi Yezu kumana kalandenw fɛ ka ban tuma min na, Ala y'a ta ka taga n'a ye sankolo la. A sigira Ala kinibolo fɛ. 20Kalandenw tagara kibaru diman fɔ yɔrɔ bɛɛ. Matigi Yezu tun be n'u ye u ka baara bɛɛ la. A ye see d'u ma ka kabakow kɛ k'a yira k'u ka waajuli kuma ye tiɲɛ ye.]

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index