Search form

Mat 14

Zan batizelikɛla ka saya koo

(Mar 6.14-29; Luka 9.7-9; 3.19-20)

1O waati la, Galile mara masacɛ *Erɔdi ye Yezu koo mɛn. 2A y'a fɔ a ka baaradenw ye ko: «Zan batizelikɛla yɛrɛ yɛrɛ lo. Ale lo kununna. O le y'a to a be se ka kabakow kɛ.»

3Tiɲɛ na, Erɔdi tun ye Zan minɛ k'a siri k'a don kaso la a dɔgɔcɛ Filipu ka muso Erodiyadi kama, 4- bari Zan tun b'a fɔ a ye ko: «I man kan k'a furu.» 5Erɔdi tun b'a fɛ ka Zan faga, nga a tun be siran zuwifuw ɲa, bari u bɛɛ tun be Zan jati kira ye. 6O bɛɛ la, Erɔdi ka wololon sanyɛlɛma ɲanagwɛ la, Erodiyadi ka denmuso wilila ka dɔɔn kɛ ɲanagwɛ dumunikɛlaw ɲana. O diyara Erɔdi ye kosɔbɛ, 7fɔɔ a kalila ko n'a ye fɛɛn min daali ale fɛ, ko ale bena o d'a ma. 8A bamuso ye kuma min fɔ a ye, a y'o le ta k'a fɔ Erɔdi ye ko: «Zan batizelikɛla kuun di ne ma minan dɔ kɔnɔ.» 9Masacɛ ɲaa sisira. Nga a kalila minkɛ mɔgɔ weleninw ɲana, a sɔnna. 10O la, a ye mɔgɔ dɔ ci ko ka taga Zan kuun tigɛ kasobon na ka na n'a ye. 11U ye Zan kuun tigɛ k'a bila minan dɔ kɔnɔ ka n'a di sunguru nin ma. Ale fana y'a ta ka taga di a bamuso ma. 12Zan ka kalandenw tagar'a suu ta k'a don. O kɔ, u tagar'a ɲafɔ Yezu ye.

Yezu be dumuni di mɔgɔ waa duuru ma

(Mar 6.30-44; Luka 9.10-17; Zan 6.1-15)

13Yezu ye Zan fagako mɛn tuma min na, a bɔra o yɔrɔ la. A kelen donna kurun kɔnɔ ka taga yɔrɔlakolon dɔ la. Nga, mɔgɔw bɔra a taatuma kala ma, u bɔra duguw kɔnɔ ka ta'a fɛ u seen na. 14Yezu bɔra kurun kɔnɔ tuma min na, ka jamaba ye, u hinɛ donna a la, a y'u ka banabagatɔw kɛnɛya. 15Wulafɛ, kalandenw gwɛrɛla a la k'a fɔ a ye ko: «Suu be ɲini ka ko, yan do ye yɔrɔlakolon ye, e te sira di jama ma u ka taga dafɛduguw la ka dumuni san u yɛrɛw ye wa?» 16Yezu y'u jaabi ko: «A daganin te u ka taga yɔrɔ dɔ la, aw yɛrɛ ka dumuni d'u ma.» 17U y'a fɔ a ye ko: «Burukun duuru ni jigɛ deen fila le b'an fɛ yan.» 18Yezu y'a fɔ u ye ko: «Aw ye na n'u ye yan.» 19O kɔ, a y'a fɔ jama ye k'u ka sigi biin kan. A ye burukun duuru ni jigɛ deen fila nunu ta, k'a ɲaa kɔrɔta sanfɛ ka barika la Ala ye, ka burukun nunu karikari k'u di a ka kalandenw ma, kalandenw y'u tilan jama cɛ. 20U bɛɛ ye dumuni kɛ fɔɔ ka fa, u ye dumuni tɔɔ cɛ ka segi tan ni fila fa n'o ye. 21Mɔgɔ minw ye dumuni kɛ, cɛɛw tun ye mɔgɔ waa duuru ɲɔgɔn ye, musow ni denmisɛnw ma jati.

Yezu be taamana baji kan

(Mar 6.45-52; Zan 6.16-21)

22O koo kɛnin kɔ dɔrɔn, Yezu y'a fɔ a ka kalandenw ye ko u ka don kurun kɔnɔ ka taga ale ɲa baa kɔfɛ, sanni ale be sira di jama ma u ka taga. 23Yezu ye sira di ka ban jama ma waati min na, a yɛlɛla kulu kan waasa ka Ala daali. Suu kora k'a sɔrɔ a kelen tun be o yɔrɔ la. 24O y'a sɔrɔ kurun yɔrɔ tun jaɲana ka ban dugukolo la. Kalandenw tun te se ka kurun boli jikuru fɛ, bari fɔɲɔ tun b'u kunbɛnna. 25Dugu tun be ɲini ka gwɛ waati min na, Yezu taamana baji kan ka taga u faan fɛ. 26Kalandenw ye Yezu taamatɔ ye jii kan, u jaa tigɛra fɔɔ u b'a fɔra ko suja lo, u y'a daminɛ ka kule. 27O yɔrɔnin bɛɛ, Yezu kumana u fɛ k'a fɔ ko: «Aw k'aw jaa gwɛlɛya, ne lo, aw kana siran.» 28Piyɛri y'a fɔ Yezu ye ko: «Matigi, ni ele lo tiɲɛ na, a fɔ ko ne ka na e fɛ yen jii kan.» 29Yezu y'a fɔ a ye ko: «Na.» Piyɛri bɔra kurun kɔnɔ ka taama jii kan n'a be tagara Yezu fɛ. 30Nga Piyɛri y'a ye ko fɔɲɔ fanga ka bon minkɛ, siranya y'a minɛ. A daminɛna ka jigi jii jukɔrɔ, o la, a kulera ko: «Matigi, n dɛmɛ.» 31O yɔrɔnin kelen, Yezu y'a minɛ k'a fɔ a ye ko: «I ma la ne la wa? Mun na i sigasigara?» 32U donna kurun kɔnɔ tuma min na, fɔɲɔ lɔra. 33Kalanden tɔɔ minw tun be kurun kɔnɔ, olu y'u kunbiri gwan Yezu kɔrɔ k'a fɔ a ye ko: «Tiɲɛ na, i ye Ala Deen ye.»

Yezu be banabagatɔ caaman kɛnɛya

(Mar 6.53-56)

34U ye baa tigɛ ka se Zenezarɛti mara la. 35O yɔrɔ mɔgɔw ye Yezu lɔn minkɛ, u ye mɔgɔw ci ka taga yɔrɔ bɛɛ la, k'a fɔ ko Yezu nana. U y'u ka banabagatɔw bɛɛ ta ka na n'u ye a fɛ. 36U ye Yezu daali ko a ka sɔn u be maga a ka fani dakun dama na. Minw bɛɛ magara o la, olu kɛnɛyara.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index