Search form

Mat 19

Yezu be kuma furu koo la

(Mar 10.1-12; Luka 16.18)

1Yezu tilara kuma na tuma min na, a bɔra Galile mara la ka taga Zude mara yɔrɔ dɔ la, Zurudɛn baji kɔfɛ. 2O yɔrɔ la jamaba tugura a kɔ, a y'olu ka banabagatɔw kɛnɛya. 3*Fariziɲɛ dɔw nana Yezu darabɔ k'a filɛ. U y'a ɲininga ko: «A daganin be cɛɛ k'a muso furu sa koo sugu bɛɛ la wa?» 4- Yezu y'u jaabi ko: «Aw m'a mɛn Ala ka kuma na, ko Ala ye diɲɛ dan tuma min na, a ye cɛɛ ni muso dan wa? 5- A y'a fɔ fana k'o le kosɔn cɛɛ ben'a faa n'a baa to yen ka nɔrɔ a ka muso la, u fila bɛɛ bena jɛn ka kɛ kelen ye. 6A kɛra ten, u tena kɛ mɔgɔ fila ye tugu, fɔɔ kelen. Ala ye min jɛn ka kɛ kelen ye, mɔgɔ si kana o faran.» 7- U ye Yezu ɲininga ko: «Mun na Musa y'a fɔ ko wajibi lo n'an b'a fɛ ka muso furu sa, ko an ka kan ka furusasɛbɛ d'a ma?» 8Yezu y'a fɔ u ye ko: «Aw ka dusugwɛlɛya le y'a to Musa sɔnna ko aw be se k'aw ka muso bila, n'o tɛ, fɔlɔfɔlɔ a tun te ten. 9- Ne b'a fɔ aw ye ko ni mɔgɔ o mɔgɔ y'a ka muso furu sa, ni ɲamɔgɔya sababu tɛ, ka dɔ wɛrɛ ta, o tigi ye kakalaya kɛ.»

10Yezu ka kalandenw y'a fɔ a ye ko: «Ni nin le kɛra furu cogo ye, o tuma na, kuun t'a la mɔgɔ ka furu.» 11Yezu y'a fɔ u ye ko: «Mɔgɔ bɛɛ te se k'o kɛ, fɔɔ ni Ala y'a see di mɔgɔ min ma. 12Nga mɔgɔ dɔw be wolo ni furubaliya ye. Dɔw kɛra cɛgwanaw ye mɔgɔ wɛrɛ sababu la. Dɔw fana banna furu ma *sankolo masaya kosɔn. Mɔgɔ min be se ka sɔn furubaliya ma, o tigi ka sɔn.»

Denmisɛnw koo ka di Yezu ye

(Mar 10.13-16; Luka 18.15-17)

13Mɔgɔw nana Yezu fɛ ni denmisɛnw ye, waasa a k'a bolo la u kan ka Ala daali u ye. Nga kalandenw sɔngɔra u kunna. 14Yezu y'a fɔ u ye ko: «Aw ka denmisɛnw to u ka na ne fɛ, aw kana u bali, bari *sankolo masaya ye olu bɔɲɔgɔnw le ta ye.» 15A y'a bolo la u kan, o kɔ, a tagara.

Yezu ni kanbelen nafolotigi ka koo

(Mar 10.17-31; Luka 18.18-30; 13.30)

16Cɛɛ dɔ gwɛrɛla Yezu la k'a ɲininga ko: «Karamɔgɔ, ne ka kan ka koɲuman jumɛn le kɛ ka nii banbali sɔrɔ?» 17Yezu y'a fɔ a ye ko: «Mun na i be ne ɲininga koɲuman koo? Fɛɛn kelen dama le ka ɲi. N'i b'a fɛ ka nii banbali sɔrɔ, i ka Ala ka sariyaw bato.» 18- Cɛɛ nin ye Yezu ɲininga ko: «O ye sariya jumɛn ye?» Yezu y'a fɔ a ye ko: « ‹I kana mɔgɔ faga, i kana kakalaya kɛ, i kana soɲali kɛ, i kana galon seereya kɛ. 19- E k'i faa n'i baa boɲa. Ani k'i mɔgɔɲɔgɔn kanu i n'a fɔ i yɛrɛ.› » 20Kanbelen nin y'a jaabi ko ale sera k'o bɛɛ bato, ko mun b'ale jɛn tugu. 21Yezu y'a fɔ a ye ko: «N'i b'a fɛ i ka koow bɛɛ ka dafa, taga k'i bololafɛnw feere k'o wari tilan fantanw cɛ, o la, i bena nafolo sɔrɔ sankolo la. O kɔ, na tugu ne kɔ.» 22Nga kanbelen nin y'o kuma mɛn tuma min na, a dusu kasinin le tagara, bari nafoloba tun b'a fɛ. 23Yezu y'a fɔ a ka kalandenw ye ko: «Tiɲɛ na, ne b'a fɔ aw ye ko nafolotigi donko ka gwɛlɛ *sankolo masaya la. 24Ne b'a fɔ aw ye tugu ko ɲɔgɔmɛ donko ka nɔgɔ miseli woo fɛ ka tɛmɛ nafolotigi donko kan Ala ka masaya la.» 25Kalandenw y'o kuma mɛn minkɛ, u kabakoyara kosɔbɛ. Olu tun b'a fɔra k'o tuma na, jɔn le be se ka kisi? 26Yezu y'u filɛ k'a fɔ u ye ko: «Adamadenw kɔni te se k'o kɛ, nga Ala be se koo bɛɛ la.» 27Piyɛri ye Yezu ɲininga ko: «A filɛ, an ye fɛɛn bɛɛ to yen ka tugu e kɔ. An ta bena kɛ cogo di?» 28- Yezu y'a fɔ u ye ko: «Tiɲɛ na, ne b'a fɔ aw ye ko ni diɲɛ nana kɛ diɲɛkura ye tuma min na, Mɔgɔ Dencɛ bena sigi a ka masasigilan kan. Aw minw tugura a kɔ, aw fana bena sigi masasigilan tan ni fila kan, ka Isirayɛli ka deen tan ni fila kɔmɔgɔw kiti. 29Ani mɔgɔ o mɔgɔ min y'a ka soo to, walima a balimacɛw, n'a balimamusow, a faa n'a baa, a deenw, an'a ka foro ne kosɔn, o tigi bena o ɲɔgɔn caaman sɔrɔ, ani ka nii banbali sɔrɔ. 30- Nga ɲamɔgɔ caaman bena kɛ kɔmɔgɔw ye, kɔmɔgɔ caaman bena kɛ ɲamɔgɔw ye.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index