Search form

Mat 2

Lɔnnikɛla dɔw be taga Yezu boɲa

1Yezu wolola Bɛtilehɛmu, Zude mara la. O waati la, *Erɔdi tun ye o yɔrɔ masacɛ ye. A wolola minkɛ, lɔnnikɛla dɔw bɔra kɔrɔn fɛ ka taga Zeruzalɛmu 2k'a koo ɲininga ko: «Zuwifuw ka masacɛ min wolola sisan, a be min? An nan'a boɲa bari an y'a ka lolo ye k'an to kɔrɔn fɛ.» 3Masacɛ Erɔdi y'o mɛn tuma min na, ale ni Zeruzalɛmukaw bɛɛ kɔnɔnafilila. 4Erɔdi ye sarakalasebagaw kuntigiw ni sariya karamɔgɔw bɛɛ lajɛn k'u ɲininga ko Ala ka Mɔgɔ wolomanin nin ka kan ka wolo min. 5U y'a jaabi ko: «A ka kan ka wolo Bɛtilehɛmu, Zude mara la, bari kira dɔ tun y'a sɛbɛn ko:

6- ‹Bɛtilehɛmu min ye Zude mara dugubabaw la fitini ye,

kuntigi bena bɔ yen ka ne ka jama Isirayɛli mara.› »

7O kɔ, Erɔdi ye lɔnnikɛla nunu wele dogo la k'u ɲininga ko: «Aw ye lolo nin ye waati jumɛn?» 8O kɔ a ye sira d'u ma k'a fɔ u ye ko: «Aw ye taga Bɛtilehɛmu ka denɲɛnin yɔrɔ ɲini ka ɲa. N'aw y'a ye, aw ye kɔsegi ka n'a fɔ ne ye janko ne fana ka taga boɲa.» 9Masacɛ tilara a ka kuma na tuma min na, u ye sira minɛ. K'u to taama na, u tun ye lolo min ye k'u to kɔrɔn fɛ, u y'o ye u ɲafɛ tugu. Denɲɛnin tun be yɔrɔ min na, lolo nin bilara u ɲafɛ fɔɔ ka taga lɔ o yɔrɔ sanfɛ. 10U ye lolo nin ye tuma min na, u nisɔn diyara kosɔbɛ. 11U donna soo kɔnɔ, ka denɲɛnin n'a bamuso Mariyamu ye. U y'u kunbiri gwan k'a deen boɲa. O kɔ, u y'u ka minanw dayɛlɛ, ka sanu ni wusulan ani tulu kasadiman di deen ma. 12Ala y'a fɔ lɔnnikɛla nunu ye siko la k'u kana segi ka taga bɔ Erɔdi fɛ. O la, u ye sira wɛrɛ ta ka taga u ka jamana na.

Yusufu be taga ni Yezu ni Mariyamu ye Ezipiti jamana na

13Lɔnnikɛlaw taanin kɔ, Matigi ka mɛlɛkɛ dɔ y'a yɛrɛ yira Yusufu la siko la. A y'a fɔ Yusufu ye ko a ka wili ka boli ka taga ni deen n'a baa ye Ezipiti jamana na, bari *Erɔdi bena deen yɔrɔ ɲini ko a b'a faga. Ko a ka to o yɔrɔ la fɔɔ n'ale ka kuma sera a ma tuma min na. 14Yusufu wilila o suu nin yɛrɛ la ka taga ni deen n'a baa ye Ezipiti jamana na. 15- U tora yen fɔɔ Erɔdi nana sa. O koow kɛra janko kira tun ye Matigi ka kuma min fɔ, o ka dafa. A tun ko: «Ne ye n dencɛ wele ka bɔ Ezipiti jamana na.»

U be denɲɛninw faga Bɛtilehɛmu

16*Erɔdi y'a lɔn tuma min na ko lɔnnikɛlaw y'ale janfa, a dimina kosɔbɛ. A y'a ka sɔlidasiw ci Bɛtilehɛmu n'a dafɛ duguw la, ka deen cɛmanw bɛɛ faga minw bɛɛ sii ma tɛmɛ saan fila kan, bari a tun y'a jati ko deen sii ma tɛmɛ o kan, ka kɛɲɛ ni lɔnnikɛlaw ka fɔta ye. 17O tuma na, kira Zeremi tun ye min fɔ, o dafara. A tun ko:

18- «Kulekan bɔra Arama.

Kasikan ni mankan caaman lo.

Arasɛli le be kasira, bari a deenw sara.

A t'a fɛ ka je bari a deenw banna.»

U be segi ni Yezu ye u ka jamana na

19*Erɔdi sanin kɔ, ka Yusufu to Ezipiti, Matigi ka mɛlɛkɛ dɔ y'a yɛrɛ yira a la siko la, 20k'a fɔ a ye ko a ka wili ka segi ni deen n'a bamuso ye Isirayɛli jamana na, bari mɔgɔ minw tun b'a fɛ ka deen nin faga, olu banna. 21O la, a wilila ka taga ni deen n'a bamuso ye Isirayɛli jamana na. 22Nga, a y'a mɛn minkɛ ko Arikelayusi kɛra masa ye Zude mara la a facɛ Erɔdi nɔɔ na, a siranna, a ma sɔn ka taga sigi yen. Ala y'a fɔ Yusufu ye siko la ko a ka taga Galile mara la. O la, a tagara yen, 23- ka taga sigi dugu dɔ la, min tɔgɔ ko Nazarɛti. O kɛra ten janko kiraw tun ye min fɔ, o ka dafa. U tun ko: «U ben'a wele ko Nazarɛtika.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index