Search form

Mat 27

U be taga ni Yezu ye Pilati fɛ

(Mar 15.1-2; Luka 22.66; 23.1; Zan 18.28)

1Dugu gwɛra tuma min na, sɔgɔmadafɛ, sarakalasebagaw ni cɛkɔrɔbaw ye ɲɔgɔnye kɛ ka bɛn a la k'u bena Yezu faga. 2U ye Yezu siri ka taga di masacɛ ka lasigiden Pilati ma.

Zuda ka sayako

(Kɛw 1.18-19)

3Zuda min tun ye Yezu don bolo la, a y'a mɛn ko Yezu bena faga minkɛ, a nimisara kosɔbɛ ka taga ni warigwɛ bi saba nunu ye sarakalasebagaw ni cɛkɔrɔbaw fɛ, 4k'a fɔ u ye ko: «Ne ye hakɛ kɛ ka mɔgɔ jalakibali don aw bolo n'a bena faga.» Olu y'a jaabi ko: «O te an ka sira la, o y'i ka koo ye.» 5Zuda ye wari nin fili Alabatosoba kɔnɔ ka tɛmɛ ka taga a yɛrɛ kaan don juru la. 6Sarakalasebagaw ye wari nin cɛ k'a fɔ ɲɔgɔn ye ko: «A daganin te an ka nin wari nin ɲɔgɔn don Alabatosoba kɛsu la, bari mɔgɔ dɔ nii sɔngɔ lo.» 7O kɔ, u bɛnn'a la k'u bena o wari ta ka taga dagadilanbaga ka foro san n'a ye, waasa o yɔrɔ ka kɛ lonanw suu donyɔrɔ ye. 8O le y'a to, fɔɔ ka na se bii ma, u b'o yɔrɔ nin wele ko Nisɔngɔ foro. 9- O cogo la, kira Zeremi tun ye min fɔ, o dafara. A tun ko:

«U ye warigwɛ bi saba ta,

min kɛra mɔgɔtilennin nii sɔngɔ ye,

Isirayɛlidenw bɛɛ tun sɔnna min na.

10U y'o wari di dagadilanbaga ma a ka foro sɔngɔ ye,

i ko Matigi tun y'a latigɛ cogo min na.»

Pilati be Yezu ɲiningana

(Mar 15.2-5; Luka 23.2-5; Zan 18.33-38)

11Yezu lɔra masacɛ ka lasigiden ɲafɛ. Lasigiden y'a ɲininga ko: «I ye zuwifuw ka masacɛ ye wa?» Yezu y'a jaabi ko: «E ko ten.» 12Sarakalasebagaw ni cɛkɔrɔbaw tun be galon minw lara a kan waasa k'a jalaki, a ma sɔn ka foyi fɔ o koo la. 13Pilati y'a fɔ a ye ko: «Mɔgɔ nunu be minw fɔra i ka koo la, i t'o mɛnna wa?» 14Nga Yezu ma sɔn k'a jaabi. O la masacɛ ka lasigiden kabakoyara kosɔbɛ.

Pilati be sira di ko Yezu ka faga

(Mar 15.6-15; Luka 23.13-25; Zan 18.39—19.16)

15*Hɔrɔnya ɲanagwɛ o ɲanagwɛ la, masacɛ ka lasigiden Pilati tun be deli ka kasoden dɔ labila, ka kɛɲɛ ni jama ka laɲini ye. 16O waati la, cɛɛ dɔ tun be kaso la, min tɔgɔjugu tun bɔra kosɔbɛ, a tɔgɔ ko Barabasi. 17Pilati ye jama ɲininga ko: «Aw b'a fɛ ne ka Barabasi labila wa, walima Yezu, u ko Ala ye min woloma?» 18Bari a tun y'a lɔn ko ɲagoya le y'a to u y'a minɛ ka na n'a ye ale fɛ. 19K'a to kiti tigɛyɔrɔ la, a ka muso ye cii bila k'a fɔ a ye ko: «I kana i niin don mɔgɔtilennin nin ka koo la, bari kunun sufɛ ne ye sikojugu kɛ a ka koo la.» 20Sarakalasebagaw ni cɛkɔrɔbaw ye jama kɔnɔnasu, waasa u ka Pilati daali ko a ka Barabasi labila ka Yezu faga. 21A y'u ɲininga tugu ko: «U mɔgɔ fila la, aw b'a fɛ ne ka jɔn le labila?» U y'a jaabi ko Barabasi. 22A y'u ɲininga ko: «Ne ka mun kɛ Yezu la u be min wele Ala ka Mɔgɔ wolomanin?» U y'a jaabi ko: «A ka kan ka gwengwen lɔgɔ kan.» 23A y'u ɲininga ko: «A ye kojugu jumɛn le kɛ min kosɔn a ka kan ka faga?» U pɛrɛnna kosɔbɛ ko: «A ka kan ka gwengwen lɔgɔ kan.» 24- Pilati y'a ye ko jama be murutira ka taga minkɛ, ko ale tena se ka foyi kɛ, a ye jii ɲini k'a tigɛ ko u bɛɛ ɲana, k'a fɔ u ye ko: «Ne seen te mɔgɔtilennin nin ka fagako la, o y'aw yɛrɛ ka koo ye.» 25Jama bɛɛ y'a fɔ ko: «An kɔni n'an deenw be lɔ n'a ka saya kunko ye.» 26O kɔ, a ye Barabasi labila, ka sira di k'u ka Yezu bugɔ, ka sɔrɔ ka taga gwengwen lɔgɔ kan.

Sɔlidasiw be Yezu lɔgɔbɔ

(Mar 15.16-20; Zan 19.2-3)

27Masacɛ ka lasigiden ka sɔlidasiw tagara ni Yezu ye a ka luu kɔnɔ, ka sɔlidasi tɔw bɛɛ wele k'a lɔ u cɛma. 28U y'a ka fani bɔ a kaan na ka fani wuleman dɔ don a la. 29U ye ŋɔni tigɛ k'o meleke k'o kɛ i n'a fɔ masafugulan, k'a don a kuun na. U ye bere dɔ don a bolo, n'u be to k'u kunbiri gwan a kɔrɔ, ka to ka yɛlɛ a ma, k'a fɔ a ye ko: «I dansɛ, zuwifuw ka masacɛ,» 30ka to k'u daji tu a kan, ani ka bere nin minɛ a fɛ k'a bugɔ a kuun na. 31U y'a lɔgɔbɔ ka ban tuma min na, u ye delekewulen nin bɔ a kaan na, k'a ka fani don a ye. O kɔ, u tagara n'a ye gwengwenyɔrɔ la.

Yezu be gwengwen lɔgɔ kan

(Mar 15.21-32; Luka 23.26-43; Zan 19.16-24)

32U taatɔ, u ye cɛɛ dɔ kunbɛn min tun ye Sirɛnika ye ka bɔ Libi jamana na, a tɔgɔ ko Simɔn. U y'ale karaba ka Yezu ka gwengwenlɔgɔ ta. 33U tagara se yɔrɔ dɔ la u be min wele ko Gɔligota, o kɔrɔ ko kungolo yɔrɔ. 34- U ye duvɛn ɲagami ni kunakuna ye, k'u b'o di Yezu ma waasa a k'a min. Yezu y'o nɛnɛ tuma min na, a ma sɔn k'a min. 35- U y'a gwengwen ka ban tuma min na, u ye kala la k'a ka faniw tilan. 36U bɛɛ tun sigira n'u b'a kɔlɔsira. 37U tun y'a fagakun sɛbɛn k'o gwengwen a kuun sanfɛ. A tun sɛbɛnna ko: «Nin ye Yezu ye, zuwifuw ka masacɛ.» 38Benkannikɛla mɔgɔ fila tun gwengwenna a gɛrɛfɛ fana. Kelen tun b'a kinibolo la, tɔɔ kelen a numanbolo la. 39- Mɔgɔ minw tun be tɛmɛna, olu tun be Yezu nɛni ka to k'u kuun kɔmikɔmi. 40- U tun b'a fɔra ko: «E min be se ka Alabatosoba ci, ani ka tila k'a lɔ tile saba kɔnɔ, e k'i yɛrɛ kisi. N'i ye Ala Deen ye, i ka jigi ka bɔ gwengwenlɔgɔ kan.» 41Sarakalasebagaw ni sariya karamɔgɔw ani cɛkɔrɔbaw tun b'a lɔgɔbɔra fana ko: 42«A ye mɔgɔ dɔw kisi, nga a te se k'a yɛrɛ kisi. N'a ye Isirayɛli masacɛ ye, a ka jigi ka bɔ gwengwenlɔgɔ kan. O la, an bena la a la. 43- A y'a jigi bɛɛ la Ala kan k'a fɔ ko ale ye Ala Deen ye. An k'a filɛ sisan ni Ala ben'a kisi.» 44O cogo kelen la, benkannikɛla minw tun gwengwenna a gɛrɛfɛ, olu tun b'a nɛni fana.

Yezu ka sayako

(Mar 15.33-39; Luka 23.44-48; Zan 19.28-30)

45Tilegwangwanfɛ, dibi donna yɔrɔ bɛɛ la, fɔɔ ka taga se tile sumawaati ma. 46- Tile sumana tuma min na, Yezu pɛrɛnna k'a fɔ ko: «Eli, Eli, lamasabakitani», o kɔrɔ ko: «Ne ka Ala, ne ka Ala, mun na i ye ne bila?» 47Mɔgɔ minw tun lɔnin be yen, olu dɔw y'o mɛn minkɛ, u y'a fɔ ko a be kira Eli welela. 48- Olu dɔ bolila ka taga fuu ta, k'a don vinɛgiri la k'a siri kalajan dɔ la, ko a bena o d'a ma a k'a min. 49A tɔɲɔgɔnw y'a fɔ a ye ko: «A to yen, an ben'a filɛ ni Eli bena n'a kisi.» 50O kɔ, Yezu kulera kosɔbɛ ka sɔrɔ ka sa. 51- O yɔrɔnin bɛɛ, Alabatosoba cɛtigɛfani faranna fila ye, k'a ta a sanfɛ fɔɔ duguma. Dugukolo yɛrɛyɛrɛla, kabakuruw cicira. 52Kaburuw daa yɛlɛla. Ala ka mɔgɔ minw tun sara, olu caaman kununna. 53Olu bɔra kaburuw la ka don dugu senuman kɔnɔ Yezu kununnin kɔ. Mɔgɔ caaman y'u ye. 54Sɔlidasi kuntigi min tun be Yezu kɔlɔsira n'a ka sɔlidasiw ye, olu ye dugukolo ye a yɛrɛyɛrɛla, ani koo minw kɛra o waati la, u y'o bɛɛ ye, u siranna kosɔbɛ. U y'a fɔ ko tiɲɛ na, cɛɛ nin tun ye Ala Deen ye. 55- Muso caaman tun lɔra yɔrɔjan ka to k'o filɛ. O muso nunu tun tugura Yezu kɔ ka bɔ Galile mara la, waasa k'a dɛmɛ. 56O muso nunu cɛma, Magidalaka Mariyamu tun be yen, ni Zaki ani Yusufu bamuso Mariyamu, ni Zebede muso.

Yezu suu donko

(Mar 15.40-47; Luka 23.49-56; Zan 19.25,38-42)

57Wuladafɛ, nafolotigi dɔ nana, Arimateka tun lo, a tɔgɔ ko Yusufu. Ale fana tun ye Yezu ka kalandenw dɔ ye. 58O cɛɛ nin tagara Pilati fɛ ka Yezu suu daali. Pilati k'u k'a d'a ma. 59Yusufu tagara Yezu suu ta k'a meleke fanikura gwɛman kɔnɔ, 60ka taga don a yɛrɛ ka kaburu kɔnɔ, a tun ye min bɔ fara la a yɛrɛ suturali kama. A ye kabakuru belebele dɔ kolonkolon ka kaburu datugu n'o ye, ka sɔrɔ ka taga. 61O y'a sɔrɔ, Mariyamu ka bɔ Magidala, ni Mariyamu dɔ nin tun be yen. Olu tun siginin be kaburu ɲafɛ.

U be Yezu kaburu kɔlɔsi

62O dugusagwɛ, n'o ye lafiɲɛlon ye, sarakalasebagaw ni *Fariziɲɛw ye ɲɔgɔn lajɛn ka taga Pilati fɛ. 63- U y'a fɔ a ye ko: «An hakili jigira a la ko galontigɛla nin tun y'a fɔ ko n'ale sara, ko ale bena kunun a tile sabanan loon. 64O la, an b'a fɛ i ka sira di kaburu daa ka kɔlɔsi fɔɔ ka taga se tile saba, bari an be siran, a ka kalandenw kana taga a suu bɔ, ka tila k'a fɔ jama ye ko a kununna. O galon bena juguya ka tɛmɛ fɔlɔta kan.» 65Pilati y'a fɔ u ye ko: «Kɔlɔsilikɛbaga be aw fɛ fana. Aw ye taga ka kaburu daa kɔlɔsi ka kɛɲɛ n'aw seko ye.» 66U tagara taamasiɲɛ kɛ kabakuru kan. O kɔ, u ye kɔlɔsilikɛbagaw bila k'olu ka kaburu kɔlɔsi.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index