Search form

Mat 28

Yezu kununko

(Mar 16.1-8; Luka 24.1-12; Zan 20.1,11-18)

1Lafiɲɛlon tɛmɛna, lɔgɔkun daminɛlon sɔgɔmadafɛ, Mariyamu ka bɔ Magidala ni Mariyamu dɔ nin tagara kaburu yɔrɔ la. 2O yɔrɔnin bɛɛ, dugukolo yɛrɛyɛrɛla kosɔbɛ. Ala ka mɛlɛkɛ dɔ jigira ka kabakuru kolonkolon k'a bɔ kaburu daa la, ka sigi a kan. 3Mɛlɛkɛ nin ɲada tun be manamana i n'a fɔ saan manamanatɔ, a ka fani tun gwɛnin lo parapara. 4Kɔlɔsilikɛbagaw siranna kosɔbɛ fɔɔ u yɛrɛyɛrɛla ka kirin. 5Mɛlɛkɛ y'a fɔ muso nunu ye ko: «Aw kana siran, bari ne y'a lɔn ko aw be Yezu le yɔrɔ ɲinina, u tun ye min gwengwen lɔgɔ kan. 6A te yan tugu, bari a kununna i n'a fɔ a tun y'a fɔ cogo min na. Aw ye na a layɔrɔ filɛ. 7Aw ye teliya ka taga fɔ a ka kalandenw ye ko a kununna, a ko a be taga aw ɲa Galile mara la. Aw bena taga sɔrɔ o yɔrɔ la. Koo min tun be ne fɛ k'a fɔ aw ye, o le ye nin ye.» 8Musow sirannin n'u nisɔndiyanin teliyara ka bɔ kaburu la. U bolila ka taga o kibaru fɔ Yezu ka kalandenw ye. 9O yɔrɔnin bɛɛ, Yezu y'u kunbɛn k'a fɔ u ye ko: «Aw dansɛ.» U gwɛrɛla a la k'u kunbiri gwan a kɔrɔ, k'a bato. 10Yezu y'a fɔ u ye ko: «Aw kana siran, aw ye taga fɔ n balimaw ye k'u ka taga Galile, k'u bena n ye o yɔrɔ le la.»

Kaburu kɔlɔsibagaw

11Ka muso nunu to sira la, kɔlɔsilikɛbaga nunu dɔw tagara dugu kɔnɔ, k'o koow bɛɛ lakali sarakalasebagaw ye. 12Olu ni cɛkɔrɔbaw ye ɲɔgɔnye kɛ, ka bɛn a la, ka wari caaman di kɔlɔsilikɛbagaw ma, 13k'a fɔ u ye ko: «Aw ka to k'a fɔ ko k'aw to sinɔgɔ la sufɛ, a ka kalandenw nan'a suu bɔ ka taga n'a ye. 14O koo mana se masacɛ ka lasigiden ma tuma min na, an bena koo bɛɛ kɛ k'a dusu suma, waasa a kana kojugu kɛ aw la.» 15Kɔlɔsilikɛbagaw y'o wari minɛ, k'a daminɛ k'o kibaru jɛnsɛn i n'a fɔ u tun y'a ɲini u fɛ cogo min na. A kɛra ten, o kibaru sera yɔrɔ bɛɛ la zuwifuw cɛma fɔɔ ka na se bii ma.

Yezu b'a yɛrɛ yira a ka kalandenw na

16- Yezu ka kalanden tan ni kelen nunu tagara Galile, A tun ye kulu min koo fɔ u ye, u tagara ale kan. 17U ye Yezu ye tuma min na, u y'a bato, nga u dɔw sigasigara. 18Yezu gwɛrɛla u la k'a fɔ u ye ko: «Ala ye sebagaya bɛɛ di ne ma sankolo la ani dugukolo kan. 19- O la, aw ye taga siyaw bɛɛ kɛ ne ka kalandenw ye k'u batize Faa, ni Dencɛ ni Nii Senuman tɔgɔ la, 20k'u kalan, waasa u ka ne ka kuma bato. Ne kɔni bena to n'aw ye loon o loon fɔɔ ka taga diɲɛ wili.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index