Search form

Mat 3

Zan batizelikɛla ka koo

(Mar 1.2-6; Luka 3.1-6; Zan 1.19-23)

1O waati la, Zan batizelikɛla tun be waajuli kɛ Zude kongokolon kɔnɔ. 2- A tun b'a fɔ mɔgɔw ye ko: «Aw ye nimisa ka faran aw ka kojuguw la, bari *sankolo masaya waati surunyana.» 3- Kira Ezayi tun ye mɔgɔ min koo fɔ ko: «Mɔgɔ dɔ be pɛrɛnna kongokolon kɔnɔ ko:

‹Aw ka Matigi ka sira dilan,

aw k'a ka tɛmɛyɔrɔw tilen,› »

o ye Zan ye. 4- Zan ka fani tun ye ɲɔgɔmɛsi ye, a ka cɛsirilan tun ye golo ye, ani a tun b'a yɛrɛ balo ni tɔɔn ni lii ye. 5Mɔgɔw tun be bɔ Zurudɛn baji daa la ani Zeruzalɛmu ni Zude mara faan bɛɛ la ka taga Zan sɛgɛrɛ. 6U tun be lɔ u ka hakɛw la, o kɔ, Zan tun b'u batize Zurudɛn baji la.

Zan batizelikɛla ka waajuli

(Mar 1.7-8; Luka 3.7-9; Zan 1.24-28)

7- Zan y'a ye ko *Fariziɲɛ caaman ni *Saduseɲɛ caaman be nana batize ale fɛ minkɛ, a y'a fɔ u ye ko: «Aw fɔnfɔnnidenw, jɔn y'aw lasɔmi ko aw ka boli Ala ka kiti nata ɲa? 8Aw ka kɛwaliɲumanw kɛ k'a yira ko aw nimisara ka faran aw ka kojuguw la. 9- Aw kana miiri ko Ala bena aw kisi bari Ibrayima ye aw faa ye. Ne b'a fɔ aw ye ko Ala be se ka kabakuru nunu yɛlɛma k'u kɛ Ibrayima deenw ye. 10- Jende labɛnnin lo yiriw tigɛli kama. Yiri o yiri te denɲuman kɛ, o bɛɛ bena tigɛ ka fili tasuma na.

11«Ne b'aw batize ni jii ye k'a yira ko aw nimisara ka faran aw ka kojuguw la. Nga, min bena na ne kɔ, o ka sebagaya ka bon ni ne ta ye. K'a ka sanbara bɔ a seen na, ne kuun ka dɔgɔ o ma. Ale bena aw batize ni Nii Senuman ni tasuma ye. 12A ka sumanfiyɛminan b'a bolo. A ben'a ka *bile gosinin fiyɛ k'a kisɛ don a ka bondo kɔnɔ k'a ɲaga jɛni tasuma fagabali la.»

Zan be Yezu batize

(Mar 1.9-11; Luka 3.21-22; Zan 1.29-34)

13O tuma na, Yezu bɔra Galile mara la ka taga Zan sɛgɛrɛ Zurudɛn baji daa la ko a k'ale batize. 14Zan tun b'a fɛ ka ban, o la, a y'a fɔ Yezu ye ko: «E lo ka kan ka ne batize. E do nana ne sɛgɛrɛ ko ne k'i batize cogo di?» 15Yezu y'a fɔ a ye ko: «A to a ka kɛ ten fɔlɔ, bari a bɛnnin lo an ka Ala ka kuma bɛɛ bato.» Zan sɔrɔla ka sɔn. 16Yezu batizenin kɔ, a bɔra jii la. O yɔrɔnin bɛɛ, sankolo dayɛlɛla. Yezu ye Ala ka Nii jigitɔ ye a yɛrɛ kan i n'a fɔ tuganin. 17- Kumakan dɔ bɔra sankolo la k'a fɔ ko: «Nin ye ne Dencɛ kanunin ye. A koo ka di ne ye haali.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index