Search form

Mat int

Kunnafoni

Matiyo ka bataki be kibaru diman min fɔ an ye, o ye Yezu Krista ka koo ye Ala tun y'a daa di min ka koo la. Kibaru diman nin tun sɛbɛnna Zuwifuw le ye.

Kitabu nin be Yezu ka woloko fɔ, ani a bɔra buruju min na k'a ta Ibrayima la ka tɛmɛ Dawuda la. A b'a yira an na ko Ala tun y'a daa di a ka mɔgɔ wolomanin min ka koo la, ko ale Yezu lo.

Matiyo be layidu kɔrɔ kɔnɔna kuma ta k'a yira ko Yezu nana o dafa. Yezu ye kabako ani kalan min bɛɛ kɛ, a b'o yira an na. Dangamu be sɔrɔ cogo min na, a b'o yira an na.

Matiyo b'a yira an na a ka kitabu kɔnɔ ko Yezu ye Ala dencɛ ye min be nana masayakura sigi. A b'a fɔ an ye ko:

«O la, aw ye taga siyaw bɛɛ kɛ ne ka kalandenw ye k'u batize Faa, ni Dencɛ ni Nii Senuman tɔgɔ la, k'u kalan, waasa u ka ne ka kuma bato. Ne kɔni bena to n'aw ye loon o loon fɔɔ ka taga diɲɛ wili.» (28.19-20)

Kitabu nin tilancogo

Yezu buruju n'a ka woloko 1.1—2.23

Zan batizelikɛla ka baara 3.1-12

Yezu batizelikɔ Zan fɛ, Sutana y'a nigɛ ka dɛsɛ 3.13—4.11

Yezu ye baara min kɛ Galile mara la 4.12—18.35

Yezu ka taama ka bɔ Galile ka taga Zeruzalɛmu 19.1—20.34

Yezu ka baara ani a ka sayako Zeruzalɛmu 21.1—27.66

Yezu kununna k'a yɛrɛ yira a kɔmɔgɔw la 28.1-20

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index