Search form

Mise 1

1- Zuda mara masacɛw Yotamu, ni Akazi, ani Ezekiyasi ka waatiw la, Masaba ye kuma min fɔ Morɛsɛtika Mise ye, a ye min yir'a la Samari ni Zeruzalɛmu kosɔn, o filɛ.

Isirayɛlidenw jalakiko

2Siya bɛɛ k'a tulo malɔ!

Dugukolo ni fɛɛn o fɛɛn b'a kan,

u bɛɛ ka mɛnni kɛ ka ɲa!

Matigi, Masaba bena aw jalaki

k'a to a ka sigiyɔrɔ la,

3Masaba bɔtɔ filɛ nin ye a ka sigiyɔrɔ la.

A be jigira, a be taamana kulujanjanw kan.

4Kuluw be yelenn'a seen kɔrɔ

i ko tasuma be liɲaga yelen cogo min na.

U be yɛrɛkɛ i ko jii.

5O bɛɛ be kɛra Yakuba kɔmɔgɔw ka kojuguw kama,

o be kɛra Isirayɛli somɔgɔw ka hakɛw kama.

Yakuba kɔmɔgɔw ka kojugu be bɔ min?

Samari dugu tɛ wa?

Zuda mara mɔgɔw ka josɔn bɔra min?

Zeruzalɛmu tɛ wa?

6Masaba ko:

«Ne bena Samari dugu kɛ tomo ye,

n ben'a kɛ foro ye.

N ben'a kabakuruw walaka k'u fili kɔkɛnɛ na,

n ben'a walaka fɔɔ a daan na.

7A ka joow bɛɛ bena ci,

a ka tɔnɔ bɛɛ bena jɛni.

Ne ben'a ka jaaw bɛɛ halaki.

Bari, o bɛɛ sɔrɔla kakalaya la.

U do bena kɛ kakalamusow ka sara ye.»

Dusukasi dɔnkili

8Ne bena kasi, ka kasi!

Ne bena taama senlakolon,

ni farilakolon.

Ne bena kasi i ko kongowulu,

ne bena ŋunan i ko kɔnɔsogolon.

9Fura te Samari ka jolida nin na,

a be yogoyogora fɔɔ ka taga se Zuda mara ma,

fɔɔ ka se ne ka mɔgɔw ka duguba Zeruzalɛmu kɔnɔ!

10Aw kana o kibaruya nin fɔ Gati dugu kɔnɔ.

Aw kana kasi.

Aw ka kolonkolon buguri la

Bɛtileyafaraa dugu kɔnɔ.

11Safirikaw, aw ka tɛmɛ ka bɔ julakolon, ni maloya ye.

Saanankaw yɛrɛ te sera ka bɔ u ka dugu kɔnɔ.

Kasimisɛnw le be kɛra Bɛtesɛli dugu kɔnɔ.

Aw dɛmɛko kuma kɔni banna sa!

12Marɔtikaw sirannin be u ka hɛrɛ sɔrɔko la.

Bari, Masaba ye bɔnɛ bila ka jigi Zeruzalɛmu dugu kɔnɔ.

13Lakisikaw, aw k'aw ka wotorow siri soow la.

Aw le ye *Siyɔnkaw bila hakɛ la.

Bari aw le kɔnna ka Isirayɛli mara mɔgɔw ka kojuguw ɲɔgɔn kɛ.

14O kama, aw ka kan ka faran Morɛsɛtigatikaw la.

Akizibu dugu tena se ka foyi ɲa Isirayɛli masaw ye.

15- Ne bena kɛlɛdenw bila ka na aw Maresakaw kama tugu,

u bena se aw kɔrɔ.

Isirayɛli kunkɔrɔtabagaw bena boli

ka taga dogo Adulamu farawo kɔnɔ.

16Aw k'aw kunsigiw tigɛ,

aw k'aw kuun li

aw deen kanuninw ka saya kosɔn!

Aw k'aw kuun kɛ i ko duga ta.

Bari, u bena aw deen nunu minɛ ka taga n'u ye yɔrɔjan.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index