Search form

Mise 3

Mise be faamajuguw kɔrɔfɔ

1Ne ko:

«Yakuba ka soo kuntigiw,

Isirayɛli ɲamɔgɔw,

aw ye mɛnni kɛ!

Aw le man kan ka tilenninyakow sira lɔn wa?

2Nga aw le be kojugu kanu,

ka ɲumanya to.

Aw le be ne ka mɔgɔw ka fɛɛnw bɔsi

k'u lakolonya pepewu,

i ko mɔgɔ ye sogo ɲimi k'a kolo to.

3Ɔnhɔn, aw be ne ka mɔgɔw sogo dumu,

k'u golo bɔ, k'u kolo karikari,

k'u tigɛtigɛ i ko u bena sogo min tobi,

i ko sogo min be dibi kan.»

4Ni o kɛbagaw nana kule Masaba nɔɔ fɛ,

a tena u jaabi.

O tuma na, a ben'a yɛrɛ dogo u la.

Bari u ye kojugu kɛ.

Kiraw ka kojugu

5Masaba y'a fɔ ko:

«Kira minw b'a kɛ ne ka mɔgɔw be fili,

ni min ye dumuni d'u ma,

u be hɛrɛko fɔ.

Ni min ma dumuni d'u ma,

u be kɛlɛba labɛnko fɔ o tigi kama.

6O koo nunu kama, a banna,

aw tena yelifɛn ye tugu.

Aw ɲaa bena dibi,

aw tena lagwɛli kɛ tugu.

Aw bena to dibi la i ko sufɛ.

Aw tena foyi ye tugu.

7Maloya bena filɛlikɛlaw sɔrɔ.

Lagwɛlikɛlaw kuun bena surun.

U bɛɛ bena u ɲaa datugu maloya kosɔn.

Bari Ala tena u jaabi.»

8Aa! Masaba ka Nii barika la,

ne kɔni ye barika sɔrɔ,

n tilennin lo, ne jaa ka gwɛlɛ

ka Yakuba kɔmɔgɔw ka murutikow fɔ u ye,

ka Isirayɛlidenw ka hakɛ fɔ u ye.

Zeruzalɛmu halakiko

9Yakuba ka soo kuntigiw,

Isirayɛli ɲamɔgɔw ka mɛnni kɛ!

Tilenninya koo ka go aw minw ye.

Koo o koo tilennin lo, aw minw b'o bɛɛ cɛn,

10aw minw be *Siyɔn dugu lɔ ni mɔgɔfaga ye,

aw minw be Zeruzalɛmu lɔ ni juguya ye!

11Dugu ɲamɔgɔw be kiti tigɛ

k'a jɛngɛ daa sanfɛn kama,

sarakalasebagaw be mɔgɔw kalan nafa kama,

kiraw b'u ka kiraya kɛ wari kama.

O bɛɛ la, u ko u b'o kɛ Masaba tɔgɔ la.

Fɔɔ u be to k'a fɔ ko:

«Masaba te n'an ye wa?

Kojugu tena an sɔrɔ fewu!»

12- O le y'a to

Siyɔn dugu bena sɛnɛ i ko foro,

Zeruzalɛmu bena kɛ tomo ye aw sababu la.

Alabatoso be kulu min kan,

o bena kɛ tuba le ye.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index