Search form

Mise 6

Masaba b'a ka mɔgɔw jalaki

1Masaba bena min fɔ, aw ye tulo malɔ o la, a ko:

«Wili ka taga lɔ kuluw cɛma ka kiti koo ɲanabɔ.

Tintinw k'i kaan mɛn.

2Kuluw ka tulo malɔ Masaba ka jalakili la,

dugukolo juu sigiyɔrɔ barikamanw ka tulo malɔ.

Bari Masaba bena kiti daminɛ n'a ka mɔgɔw ye,

a bena Isirayɛlidenw jalaki.

3Ne ka mɔgɔw,

ne ye mun kɛ aw la?

Ne y'aw sɛgɛn ni mun ye?

Aw ye n jaabi.

4- Ne y'aw bɔ Ezipiti jamana na minkɛ wa?

Ne y'aw hɔrɔnya jɔnya jamana na minkɛ wa?

Ne ye Musa ni Arɔn ani Miriyama di aw ma

k'o kɛ aw ka ɲamɔgɔw ye minkɛ wa?

5- Ne ka mɔgɔw,

Mowabu masacɛ Balaki ka ŋaniya tun ye min ye,

aw k'aw hakili jigi o la dɛ!

Bewɔri deen Balamu ka jaabili tun ye min ye,

aw ka miiri o la.

Koo min kɛra Sitimu ni Giligali cɛ,c

aw k'aw hakili jigi o la.

O la, aw bena ne Masaba ka ɲumanya lɔn.»

Masaba be min fɛ

6Ne bena taga lɔ Masaba ɲakɔrɔ ni mun le ye sa?

Ne bena taga sankolo Ala bato ni mun le ye sa?

Ne ka ta'a ɲakɔrɔ ni saraka jɛnitaw le ye wa?

Walima saan kelen misiw?

7Yala Masaba bena sɔn sagajigi waa caaman na wa?

Yala tulu caaman min be woyo i ko kɔɔ,

a b'o le fɛ wa?

Ne ka kan ka n deen fɔlɔ le di

n ka murutili kosɔn wa?

Ne ka n yɛrɛ deen di

n ka hakɛ kosɔn wa?

8Adamaden, fɛɛn min ka ɲi,

o fɔra i ye.

Masaba be min ɲin'i fɛ,

o ye tilenninya ye,

ɲumanya ka diya i ye,

i ka tugu i ka Ala kɔ ni yɛrɛmajigi ye.

Nanbaratɔw ka sara

9Masaba be kuma dugumɔgɔw fɛ.

Minw be siran a ɲa, a bena olu le kisi.

«Zuda kɔmɔgɔw, aw ye mɛnni kɛ,

aw minw bɛɛ lajɛnnin be dugu kɔnɔ, aw ye mɛnni kɛ!

10Mɔgɔjuguw ka to ka nafolo kuntanw lajɛn

u ka soow kɔnɔ,

ani ka sumanikɛminanw dɔgɔya,

o ka go ne ye haali!

Ne be se k'o muɲu tugu wa?

11Minw be namara don u ka kilo la,

ani ka bɔɔrɔ fabali kalan,

ne be se ka olu jati mɔgɔtilenninw ye wa?

12Dugu nin nafolotigiw ye mɔgɔ farimanw le ye.

Dugu mɔgɔw te foyi fɔ ni galon tɛ.

Nanbarako dama le b'u daa la.

13O la, ne fana bena aw tɔɔrɔ

k'aw halaki aw ka hakɛw kosɔn.

14Aw bena dumuni kɛ,

nga aw tena fa ka ye.

Kɔngɔ tena ban aw fɛ.

Aw bena marali kɛ,

nga foyi tena sɔrɔ aw fɛ.

Min mana sɔrɔ aw fɛ,

ne bena murujan bila o la.

15Aw bena danni kɛ,

nga aw tena foyi tigɛ.

Aw bena olivutulu bɔ,

nga aw tena sɔrɔ k'aw mako ɲa n'a ye.

Aw bena *ɛrɛzɛnji bɔ,

nga aw tena sɔrɔ k'o duvɛn min.

16- Aw sɔnna masacɛ Omuri ka landaw la,

aw taamana i ko Akabu ka somɔgɔw, koo bɛɛ la,

aw tugura u ka kɛtaw kɔ.

O la, ne bena dugu nin halaki

ka maloya bila dugumɔgɔw la.

Ne ka mɔgɔw ka maloya bena kɛ u ta ye.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index