Search form

Nee 1

Neemi be Zeruzalɛmu kibaruya mɛn

1Akaliya dencɛ Neemi ka kuma ye nin ye.

Ka ne to Suzi dugu kɔnɔ min ye masadugu ye, masacɛ Aritasɛrisɛsi ka masaya saan mugannan na, *Kisilewu kalo la, 2ne baden kelen nana, ka bɔ Zuda mara la. O tun ye Anani ye, ale ni mɔgɔ dɔw. Ne y'u ɲininga Zeruzalɛmu koo la, ani zuwifuw ka koo la fana, minw bɔra jɔnya la ka taga yen. 3U ye ne jaabi ko: «Mɔgɔ minw bɔra jɔnya la ka taga, n'u be mara nin kɔnɔ, n'u sigɛnnin be kosɔbɛ, maloya b'u kan, Zeruzalɛmu kogo benna, dugu donda koonw jɛnina.»

Neemi be Ala daali zuwifuw ye

4Ne y'o kuma mɛn tuma min na, ne sigira ka kasi. Ne ye tile damani kɛ o dusukasi la. Ne tun ye suun don ka Sankolotigi Ala daali ko: 5«Masa Ala, e min ye Sankolotigi ye, e ka bon, mɔgɔ ka kan ka siran e ɲa, i koo ka di mɔgɔ minw ye n'u b'i ka sariya bato, i be koɲuman kɛ olu ye k'i ka layidu dafa. 6E k'an filɛ k'i tulo malɔ, ka mɛnni kɛ i ka baarakɛla ka daali la, ne be min kɛ suu fara tile kan, Isirayɛlidenw kosɔn minw ye i ka baarakɛlaw ye. An Isirayɛlidenw ye kojugu minw kɛ k'i hakɛ ta, ne be olu yafa daali i fɛ, ne ni n bɛmaw ye minw kɛ. 7An y'i hakɛ ta, tiɲɛ na, an ma i ka sariyaw, n'i ka landaw, n'i ka kuma bato, i tun ye min d'i ka baarakɛla Musa ma. 8- E k'i hakili to kuma nin na, e tun ye min fɔ i ka baarakɛla Musa ye ko a k'a fɔ i tɔgɔ la. I tun ko: ‹N'aw ma tilen, ne b'aw jɛnsɛn siya wɛrɛw cɛma. 9- Nga n'aw kɔsegira ka nimisa, ani ka ne ka sariyaw bato, hali n'aw tun jɛnsɛnna ka taga yɔrɔ o yɔrɔ diɲɛ na, ne bena aw minɛ ka bɔ o yɔrɔ la, ka na aw lajɛn yan, ne ye yɔrɔ min woloma k'a kɛ n sigiyɔrɔ ye.› 10Masaba, u kɛra ele ka baaradenw, n'i ka jama ye, ele le y'u kunmabɔ i ka sebagaya la n'i bolo barikaman ye. 11Ee! Matigi, mɛnni kɛ i ka baarakɛla ka daali la, n'i ka baarakɛla tɔw ta fana na, a ka di minw ye k'i tɔgɔ boɲa! I ka baarakɛla dɛmɛ bii k'a koo diya cɛɛ nin ye.»

O waati la, ne le tun be to ka masacɛ ka minnifɛn d'a ma.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index