Search form

Nee 10

Jama be layidu ta Ala ye

1Koo minw tun y'an sɔrɔ olu kosɔn, an y'a latigɛ sɔbɛ la k'an daa di k'o kɛ sɛbɛ ye. An ɲamɔgɔw ni Levi kɔmɔgɔ minw b'an cɛma, ni an ka sarakalasebagaw, y'u bulonɔ bila sɛbɛ nin kan.

2Mɔgɔ minw y'u bulonɔ kɛ sɛbɛ nin kan, olu tɔgɔw filɛ: Akaliya dencɛ Neemi min ye masacɛ ka lasigiden ye, ni Sidikiya 3ani Seraya, ni Azariya, ni Yirimeya, 4ani Pasewuri ni Amariya, ani Malikiya, 5ni Atusi ni Sebaniya, ani Maluki, 6ni Arimu ani Meremɔti, ni Obadiya, 7ani Daniyɛli ni Ginetɔn, ani Baruki, 8ni Mesulamu ani Abiya, ni Miyamin, 9ani Maaziya ni Biligayi, ani Semaya, olu ye sarakalasebagaw ye.

10Levi kɔmɔgɔ tɔw tɔgɔ filɛ: Azaniya dencɛ Yesuwa, ni Enadadi kɔmɔgɔ Binuwi ni Kadimiyɛli, 11n'u badenw: Sebaniya, ni Odawiya ani Kelita, ni Pelaya ani Hanan, 12ni Mika, ni Erewɔbu, ani Asabiya, 13ni Zakuri, ani Serebiya ni Sebaniya, 14ani Odawiya ni Bani ni Beninu.

15Jama ɲamɔgɔ minw y'u bulonɔ kɛ olu tɔgɔ filɛ: Parewɔsi ni Paati Mowabu ani Elamu, ni Zatu ani Bani, 16ni Buni ani Azigadi ni Bebayi, 17ani Adoniya ni Bigiwayi, ani Adin, 18ni Atɛri, ni Izikiya ani Azuri, 19ni Odawiya, ni Asumu ani Besayi, 20ani Arifu, ni Anatɔti ani Nebayi, 21ni Magipiyasi, ni Mesulamu ani Eziri, 22ni Mesezabeyɛli ani Sadɔki, ni Yaduwa, 23ani Pelatiya, ni Hanan ani Ananiya, 24ni Oseya, ni Ananiya, ani Asuba, 25ni Alowɛsi, ani Pileya ni Sobeki, 26ani Ereyumu ni Asabina, ani Maaziya, 27ni Aya ani Hanan, ni Anan, 28ani Maluki ni Arimu, ni Baana.

29Jama tɔɔ, sarakalasebagaw ni Levi kɔmɔgɔ tɔw, ani daa kɔlɔsibagaw ni dɔnkilibagaw, ani Ala ka soo kɔnɔ baarakɛlaw, ani mɔgɔ minw bɛɛ faranna ka bɔ siya wɛrɛw la ka nɔrɔ Ala ka sariya la, u ka musow fara u dencɛw n'u denmusow kan, mɔgɔ o mɔgɔ tun be se ka koo faamu, 30olu bɛɛ tugura u badenw kɔ u jigi be minw kan. U ye layidu ta ka kali k'u bena taama ka kɛɲɛ ni Ala ka sariya ye a ye min di a ka baarakɛla Musa barika la, ka Masaba, an Matigi ka sariyaw, n'a ka fɔta bato ka ɲa.

31- An b'an daa di ko an tena sɔn k'an denmusow di jamana nin kɔnɔ siyaw ma, an fana tena sɔn an dencɛw b'u denmusow furu. 32- Ni jamana nin kɔnɔ siyaw nana n'u ka suman, walima u ka feerefɛn wɛrɛw ye lafiɲɛlon na, an tena foyi san u fɛ o loon na ani ɲanagwɛ loonw na. Saan wolonwulanan na, an tena sɛnɛ kɛ, an bena yafa an ka jurutigiw ma fana.

33- An fana b'a latigɛ k'o kɛ sariya ye an fɛ ko wajibi la an ka warigwɛ kuru kelen sara saan o saan, min gwiliya sera garamu naani ma, an ka Ala ka soo baara kosɔn, 34buru min be di Ala ma, ani suman saraka ni saraka jɛnita minw be bɔ loon bɛɛ, ni saraka minw be bɔ lafiɲɛlon na, ani kalokura ɲanagwɛ la, ni ɲanagwɛ tɔw la, ani Ala ka soo kɔnɔ minanw, ni saraka min be bɔ Isirayɛlidenw ka hakɛ yafali kama, ani baara o baara min be kɛ an ka Ala ka soo kɔnɔ, an b'o di olu le kama.

35Sarakalasebagaw ni Levi kɔmɔgɔ tɔw ni jama, an ye kala la janko an bena to ka na ni lɔgɔ ye an ka Ala ka soo waati min na saan o saan k'o di, an k'o lɔn, an ka na n'o ye ka kɛɲɛ n'an ka fadenya cogo ye. Bɛɛ be n'u ta nawaati, janko u ka to k'o mana Masaba an ka Ala ka sarakabɔyɔrɔ la ka kɛɲɛ n'a fɔcogo ye sariya la. 36- An bena to ka na n'an ka sɛnɛfɛnw deen fɔlɔw ye, ani yiriw bɛɛ deen fɔlɔw, Masaba ka soo saan o saan.

37- An fana bena to ka na n'an deen fɔlɔw ye an ka Ala ka soo kɔnɔ, ani an ka begɛnw ka deen fɔlɔw, misi fara begɛnmisɛnw kan, ka kɛɲɛ ni sariya ka fɔta ye, k'o di sarakalasebagaw ma minw be baara kɛ o yɔrɔ la. 38- An bena to ka na n'an ka mugu ɲanaman ye, n'an ka suman sarakaw, n'an ka yiriw bɛɛ deenw, ani duvɛnkɛnɛ ni tulu ye an ka Ala ka soo kɔnɔ minanmarayɔrɔ la k'u di sarakalasebagaw ma, ani ka to k'an ka suman jakaw di Levi kɔmɔgɔ tɔw ma. Olu bena to ka na u ta u yɛrɛ ma an ka duguw kɔnɔ an be baara kɛ yɔrɔ min na. 39- Ni Levi kɔmɔgɔw be taga jaka minɛyɔrɔ la, olu ni Arɔn kɔmɔgɔ dɔ min ye sarakalasebaga ye, be taga ɲɔgɔn fɛ, jaka min sɔrɔla, Levi kɔmɔgɔw ka kan ka jaka bɔ o la ka taga n'o ye an ka Ala ka soo kɔnɔ, a ka nafolo marayɔrɔ la. 40Isirayɛlidenw, Levi kɔmɔgɔw fara tɔw kan, ka kan ka na ni suman ye ani duvɛnkɛnɛ, ni tulu ye minanmarayɔrɔ nin na, baarakɛminanw be bila yɔrɔ min, ani sarakalasebaga minw be baara la ni daa kɔlɔsibagaw, ni dɔnkililabagaw ka sigiyɔrɔ la.

O la, an tena an ka Ala ka soo to yen lakolon.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index