Search form

Nee 12

Sarakalasebagaw ni Levi kɔmɔgɔw

1Sarakalasebagaw ni Levi kɔmɔgɔ tɔɔ minw kɔsegira ka na ni Salitiyɛli dencɛ Zorobabɛli ye ani Yesuwa ye, olu tɔgɔw filɛ: Seraya ni Yirimeya, ni Ɛzira, 2ani Amariya ni Maluki ni Atusi, 3ani Sekaniya ani Ereyumu ni Meremɔti, 4ani Ido ni Ginetoyi ani Abiya, 5ni Miyamin ani Maadiya, ni Biliga, 6ani Semaya ni Yoyaribu ni Yedaya, 7ni Salu ani Amɔki ni Ilikiya ni Yedaya. Sarakalasebagaw kuntigiw ni u badenw tun ye olu le ye Yesuwa ka tile la.

8Levi kɔmɔgɔ minw nana, olu fana filɛ: Yesuwa ni Binuwi ani Kadimiyɛli ni Serebiya, ani Yewuda ni Mataniya, ale n'a badenw le tun be to ka dɔnkiliw la Ala tanutuma na. 9U baden Bakibukiya ni Uni, olu fana tun be lɔ k'u ɲaa sin u ma batoli waati la.

10Yesuwa deen tɔgɔ tun ko Yoyakimu, Yoyakimu ye Eliyasibu wolo, Eliyasibu tun ye Yoyada faa ye, 11Yoyada tun ye Yonatan faa ye, Yonatan tun ye Yaduwa faa ye.

12Yoyakimu ka tile la, mɔgɔ minw tun kɛra sarakalasebagaw ka gwatigiw ye, olu filɛ nin ye: Seraya ka soo, o ye Meraya ye, Yirimeya ta, o ye Ananiya ye, 13Ɛzira ta ye Mesulamu ye, Amariya ta ye Yowanan ye, 14Meliku ka gwatigi ye Yonatan ye, Sebaniya ta ye Yusufu ye, 15Arimu ta ye Adina ye, Merayɔti ta ye Ɛlikayi ye, 16Ido ka gwatigi ye Zakari ye, Ginetɔn ta ye Mesulamu ye, 17Abiya ta fana ye Zikiri ye, Minyamin, ni Mowadiya ta ye Pilitayi ye, 18Biliga ka gwatigi ye Samuwa ye, Semaya ta ye Yonatan ye. 19Yoyaribu ta ye Matenayi ye, Yedaya ta fana ye Uzi ye. 20Salayi ka gwatigi ye Kalayi ye, Amɔki ta ye Ebɛri ye, 21Ilikiya ta ye Asabiya ye, Yedaya ta ye Netanɛli ye.

22Eliyasibu ka tile la, ni Yoyada ani Yowanan, ni Yaduwa, u ye Levi kɔmɔgɔw ka gwatigiw tɔgɔw ni sarakalasebagaw taw tɔgɔw sɛbɛn fɔɔ ka taga se Pɛrɛsi masacɛ Dariyusi ka tile la.

23Levi kɔmɔgɔw ka gwatigiw tɔgɔw sɛbɛnna loon o loon kibaru sɛbɛ kɔnɔ fɔɔ ka na se Eliyasibu deen Yowanan ka tile la. 24Asabiya ni Serebiya ani Kadimiyɛli dencɛ Yesuwa tun ye Levi kɔmɔgɔw ka ɲamɔgɔw ye. U ni u badenw tun ɲasinnin be ɲɔgɔn ma, ka to ka dɔnkili la Ala ye k'a tanu ani ka barika la a ye, ka kɛɲɛ ni Ala ka mɔgɔ Dawuda ka latigɛ ye. 25Mataniya ni Bakibukiya, ani Obadiya ni Mesulamu, ani Talimɔn ni Akubu, olu tun ye daa kɔlɔsibagaw ye. Olu fana tora u ka dakɔlɔsibaara la. 26Olu tun be baara la Yosadaki deen Yesuwa dencɛ Yoyakimu ka tile la ani masacɛ ka lasigiden Neemi ka tile la, ni sarakalasebaga Ɛsidirasi sariya karamɔgɔ ka tile la.

Dugu laminikogo ɲanagwɛ

27Zeruzalɛmu laminikogo kalifawaati la Masaba ma, u ye Levi kɔmɔgɔw bɛɛ wele ka bɔ u sigiyɔrɔw bɛɛ la ka na Zeruzalɛmu, janko u ka Ala tanu ni dɔnkiliw ye, ani nigɛ gositaw ni gɔniw ani kolonjow ye ka se ka nisɔndiya kosɔbɛ. 28Dɔnkililabaga minw be Zeruzalɛmu laminiduguw la, ani Netofa laminiduguw la, olu bɛɛ ye ɲɔgɔn lajɛn Zeruzalɛmu, 29ani minw be Bɛtigiligali, ni minw be Geba ni Azimawɛti maraw kɔnɔ. Dɔnkililabaga nunu tun ye duguw sigi u yɛrɛ ma Zeruzalɛmu lamini na. 30Sarakalasebagaw ni Levi kɔmɔgɔ tɔw y'u yɛrɛ saniya, ka jama saniya, ani ka dugu dondaw ni kogo saniya.

31N y'a kɛ Zuda mara ɲamɔgɔw yɛlɛla kogo nin kan, ka dɔnkililabagaw ka jɛnkulu fila sigi. Jɛnkulu fɔlɔ tora ka taama kogo kan, kinibolo faan fɛ, ka taga Ɲamabɔnyɔrɔ daa faan fɛ. 32Osaya, ni Zuda mara ɲamɔgɔw tilancɛ tun be tugura o dɔnkililabaga nunu ka jɛnkulu fɔlɔ kɔ, 33ani Azariya ni Ɛzira, ani Mesulamu, 34ani Yewuda ni Bɛnzamɛn ni Semaya, ani Yirimeya ye. 35Buru fiyɛta tun be sarakalasebaga minw bolo, olu tun ye Azafu deen Zakuri deen Mikaya deen Mataniya deen Semaya deen Yonatan dencɛ Zakari ye, 36n'a badenw, Semaya ni Azarɛli ani Milalayi, ni Gilalayi ani Maayi, ni Netanɛli ani Yewuda, ni Anani. Olu tun be ni fɔlikɛminanw ye fana Ala ka mɔgɔ Dawuda tun ye minw dilan. Sariya karamɔgɔ Ɛsidirasi le tun b'u ɲafɛ. 37U tagara se daa ma, min be jii bɔyɔrɔ faan fɛ, ka tɛmɛ ka taga yɛlɛ Dawuda ka ciin kogo yɛlɛyɛlɛnan kan, ka tɛmɛ Dawuda ka soo gɛrɛfɛ sanfɛ, ka taga se daa la min tɔgɔ ko Jida, kɔrɔn fɛ.

38Dɔnkililabagaw ka jɛnkulu kelen fana tɛmɛna ka to ka taama ka taga faan dɔ nin na. Ne ni jama tilan kelen tun tugunin b'o jɛnkulu nin kɔ kogo kan. An tɛmɛna Fɛnwusuyɔrɔ sangaso la, ka taga se kogo boɲayɔrɔ la. 39O kɔ, an tɛmɛna ka taga se Efarayimukaw ka daa la, ka taga tɛmɛ Daa kɔrɔman na, ka taga se Jigɛminɛyɔrɔ donda faan na, ka tɛmɛ o yɔrɔ la ka taga tɛmɛ Ananeyɛli ka sangaso ni Sangaso yɔrɔ la min be wele ko Meya, fɔɔ ka taga se Sagaw ka donda gɛrɛfɛ. An tagara se daa min be kasobon gɛrɛfɛ, an lɔra o yɔrɔ la. 40Jɛnkulu fila nunu tagara don Ala ka soo kɔnɔ ka lɔ, ne ni kititigɛlaw tilan kelen fana donna, 41ani sarakalasebaga Eliyakimu ni Maaziya ani Minyamin ni Mikaya ani Eliyoyenayi, ni Zakari ani Ananiya, minw tun be ni buru fiyɛtaw ye, 42ni Maaziya ani Semaya ni Eleyazari, ani Uzi ni Yewonan, ani Malikiya ni Elamu ani Ezɛri. Dɔnkililabagaw tun be dɔnkili lara ni Yiziraya b'u ɲa.

43An ye saraka caaman bɔ o loon na, ka nisɔndiya kosɔbɛ, bari Ala tun y'a ka jama nisɔndiya. Musow ni denmisɛnw nisɔndiyara fana, a kɛra ten, o nisɔndiya min tun be Zeruzalɛmu, o mankan bɔra fɔɔ ka se yɔrɔjan na.

Sarakalasebagaw ni Levi kɔmɔgɔ tɔw

44O waati la, n ye mɔgɔ dɔw woloma k'u sigi sɛnɛfɛn deen fɔlɔw ni jakamarabonw kunna janko olu ka to k'u kɔlɔsi, u fana ka to ka sarakalasebagaw ni Levi kɔmɔgɔ tɔw niyɔrɔ minɛ Zuda mara duguw kongo kɔnɔ ka kɛɲɛ ni sariya ka fɔta ye. Zuda mara mɔgɔ bɛɛ nisɔn tun ka di sarakalasebagaw ni Levi kɔmɔgɔ tɔw ka baara la, 45- minw tun be u ka Ala ka baara kɛ ka ɲa ani ka mɔgɔw saniya. Dɔnkililabagaw ni daa kɔlɔsibagaw fana tun b'u ka baara kɛ ka ɲa, i n'a fɔ Dawuda n'a dencɛ Solomani tun y'a latigɛ cogo min na. 46Bari fɔlɔfɔlɔ, Dawuda ni Azafu ka tile la, dɔnkililabagaw ka ɲamɔgɔw tun be yen n'u be to ka dɔnkili la ka Ala tanu ani ka barika la a ye. 47Isirayɛliden minw bɛɛ tun be yen Zorobabɛli ka tile la ni Neemi ka tile la fana, olu bɛɛ tun be to ka dɔnkililabagaw ni daa kɔlɔsibagaw niyɔrɔ di loon o loon. Fɛɛn minw kɛra Ala ta ye, u tun be to k'o di Levi kɔmɔgɔw ma, Levi kɔmɔgɔw fana be tila ka Arɔn kɔmɔgɔw niyɔrɔ d'u ma.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index