Search form

Nee 6

Juguw be wili u kama tugu

1Tuma min na u y'a fɔ Sanbala ni Tobiya, ani arabucɛ Gɛsɛmu n'an jugu tɔw ye ko ne ye kogo lɔ ka ban, ko yɔrɔ minw tun benna, k'o bɛɛ wilila, o tun y'a sɔrɔ ne tun ma dondaw koon don fɔlɔ. 2O tuma na, Sanbala ni Gɛsɛmu ye mɔgɔ dɔ ci ne fɛ k'a fɔ ne ye ko ne ka na an be ɲɔgɔn ye Kefirimu, Ono mara kɔkɛnɛ la. U tun b'a fɛ ka kojugu dɔ kɛ ne la. 3O la, n ye mɔgɔ dɔw ci u fɛ k'a fɔ u ye ko: «Baaraba be ne fɛ, ni n b'a kɛra, ne tena se ka taga aw fɛ. Ni ne bɔra ko n be taga aw fɛ, baara nin bena lɔ.» 4U y'o cira kelen nin kɛ n ye fɔɔ siɲɛ naani bɛɛ, ne fana y'u jaabi cogo kelen na.

5O kɔ, siɲɛ duurunan na, Sanbala y'a ka baaraden ci ne fɛ ni bataki ye a daa yɛlɛnin lo. 6A tun y'a sɛbɛn a kɔnɔ ko: «Siya wɛrɛw b'a fɔra, ani Gɛsɛmu fana y'a fɔ ko ele ni zuwifuw b'a fɛ ka muruti masacɛ ma, o la, i be kogo nin lɔra. Ko e b'a fɛ ka kɛ u ka masacɛ ye. 7Ko e yɛrɛ ye kira dɔw sigi Zeruzalɛmu janko olu k'i koo fɔ ko: ‹Masacɛ be Zuda mara kunna!› O koo do bena se masacɛ ma sisan. O la, e ka na an be ɲɔgɔn ye.» 8Ne ye cii bila k'a fɔ a ye ko a ka kuma si te tiɲɛ ye. K'o ye ale yɛrɛ ka kuma ye. 9O mɔgɔ nunu bɛɛ tun b'a fɛ ka siranya bila an na, u tun be to k'a fɔ u yɛrɛ kɔnɔ ko an fari bena faga, k'o la, baara nin tena se ka kɛ. Ee Ala, barika don ne la sisan!

10O kɔ, ne tagara Meetabeyɛli deen Delaya dencɛ Semaya fɛ a ka soo kɔnɔ, bari a tun ma sira sɔrɔ ka na ne fɛ. A y'a fɔ ko an ka taga ɲɔgɔn ye Alabatoso kɔnɔ k'an datugu o yɔrɔ la, ko n'o tɛ, k'u bena na ne faga, k'u bena na sufɛ le ka ne faga. 11Ne y'a jaabi ko: «Ne yɛrɛ ka boli kɛ! Ne ɲɔgɔn ka taga don Alabatoso kɔnɔ ka tila ka kisi kɛ? Ne tena don abada!»b 12Ne y'a lɔn o yɔrɔ la ko Ala tun m'a ci. Nga Tobiya ni Sanbala le tun ye wari d'a ma, o la, a y'o kirayakuma nin fɔ ne kama. 13U tun y'a sara janko a ka se ka siranya bila ne la, ko ni ne siranna ka sɔn a ka fɔta ma, ka hakɛ kɛ, o la, a tun bena o le ta ka ne tɔgɔ cɛn ka n maloya.

14Ne ka Ala, i hakili to Tobiya ni Sanbala la u ka kɛwaliw kosɔn. I hakili to fana kiramuso Nowadiya ni kira tɔw la, minw b'a fɛ ka siranya bila ne la.

15Kogo nin lɔbaara banna *Eluli kalo tile mugan ni duurunan loon. A baara bɛɛ lajɛnnin kɛra tile bi duuru ni fila kɔnɔ. 16Tuma min na an juguw bɛɛ y'o mɛn, siya wɛrɛ minw tun siginin be k'an lamini, olu siranna, ka tigɛ u yɛrɛ la. U tun y'a lɔn ko baara nin kɛra an ka Ala sago le barika la. 17O waati la fana, mɔgɔbaba minw tun be Zuda mara la, olu dɔw tun be to ka batakiw ci Tobiya ma siɲɛ caaman, ani ale fana tun be to ka dɔw ci u ma. 18O y'a sɔrɔ Zuda mara mɔgɔ caaman tun bɛnnin lo n'a ye k'u daa di ɲɔgɔn ma bari Ara dencɛ Sekaniya birancɛ tun lo, ani a dencɛ Yowanan tun ye Berekiya dencɛ Mesulamu denmuso furu. 19U yɛrɛ tun be to k'a tɔgɔɲuman fɔ ne ɲana, ani ka to ka ne ka kuma ta ka taga o fɔ a ye. Ale Tobiya tun be to ka batakiw ci janko ka se ka siranya bila ne la.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index