Search form

Nee 7

Yɛrɛlabɛnko janko ka se ka dugu kɔlɔsi

1An ye kogo nin lɔ ka ban tuma min na, n ye koon don daaw la, an ye daaw kɔlɔsibagaw sigi u ka baara la, ani dɔnkililabagaw ni Levi kɔmɔgɔw. 2N ye dugu kalifa n baden Anani ma, ani masadugu kuntigi Ananiya, min ye mɔgɔtilennin ye, n'a be siran Ala ɲa ka tɛmɛ mɔgɔ caaman kan, n y'a koo don olu le bolo. 3N y'a fɔ u ye ko Zeruzalɛmu dondaw tena yɛlɛ ni tile ma gwan, o fana bena to ka tugu ka sɔgɔ ni u kɔlɔsibagaw ka baara ma jigi fɔlɔ. Ko dugu kɔnɔ mɔgɔw bena to ka kɔlɔsili kɛ, dɔw k'o kɛ yɔrɔ latigɛnin dɔw la, dɔw k'o kɛ u ka soo daaw la.

4Dugu nin tun ka bon kosɔbɛ, nga mɔgɔ caaman tun t'a kɔnɔ, soow tun ma lalaga ka lɔ fɔlɔ.

Zuwifu minw tun kɔsegira

5O tuma na, ne ka Ala y'a don ne kɔnɔ ko n ka ɲamɔgɔw ni kititigɛlaw ani jama lajɛn k'u jati. Mɔgɔ minw tun kɔnna ka na, olu tɔgɔw be sɛbɛ min kɔnɔ, ne y'o ta ka tɔgɔ minw sɔrɔ a kɔnɔ, olu filɛ nin ye:

6Babilɔni masacɛ Nabukodonozɔri tun ye mara nin mɔgɔ minw minɛ ka taga n'u ye jɔnya la a fɛ, n'u kɔsegira ka bɔ jɔnya la ka na Zeruzalɛmu, Zuda mara la, u kelen kelen bɛɛ u ka dugu kɔnɔ, olu tɔgɔ filɛ nin ye, 7minw bɔra ni Zorobabɛli ye ani Yesuwa, ni Neemi ani Azariya, ni Araamiya ani Naamani, ni Maridose ani Bilisan, ni Misipɛrɛti ani Bigibayi, ni Neyumu ani Baana.

Isirayɛlidenw minw tun kɔgɔra, olu daa filɛ nin ye: 8Parewɔsi kɔmɔgɔw tun ye mɔgɔ waa kelen ni kɛmɛ ni bi wolonwula ni fila (1 172) ye, 9Sefatiya taw tun ye mɔgɔ kɛmɛ saba ni bi wolonwula ni fila ye. 10Ara kɔmɔgɔw tun ye mɔgɔ kɛmɛ wɔɔrɔ ni bi duuru ni fila ye. 11Paati Mowabu deenw Yesuwa ni Zowabu kɔmɔgɔw tun ye mɔgɔ waa fila ni kɛmɛ seegi ni tan ni seegi (2 818) ye. 12Elamu kɔmɔgɔw tun ye mɔgɔ waa kelen ni kɛmɛ fila ni bi duuru ni naani (1 254) ye. 13Zatu taw tun ye kɛmɛ seegi ni bi naani ni duuru ye. 14Zakayi kɔmɔgɔw tun ye kɛmɛ wolonwula ni bi wɔɔrɔ ye. 15Binuwi taw tun ye mɔgɔ kɛmɛ wɔɔrɔ ni bi naani ni seegi ye. 16Bebayi kɔmɔgɔw tun ye mɔgɔ kɛmɛ wɔɔrɔ ni mugan ni seegi ye. 17Azigadi kɔmɔgɔw tun ye mɔgɔ waa fila ni kɛmɛ saba ni mugan ni fila (2 322) ye. 18Adonikamu kɔmɔgɔw tun ye mɔgɔ kɛmɛ wɔɔrɔ ni bi wɔɔrɔ ni wolonwula ye. 19Bigibayi kɔmɔgɔw tun ye mɔgɔ waa fila ni bi wɔɔrɔ ni wolonwula (2 067) ye. 20Adin kɔmɔgɔw tun ye mɔgɔ kɛmɛ wɔɔrɔ ni bi duuru ni duuru ye. 21Atɛri kɔmɔgɔw, minw ye Izikiya deenw ye, olu tun ye mɔgɔ bi kɔnɔntɔn ni seegi ye. 22Asumu kɔmɔgɔw tun ye mɔgɔ kɛmɛ saba ni mugan ni seegi ye. 23Besayi kɔmɔgɔw tun ye mɔgɔ kɛmɛ saba ni mugan ni naani ye. 24Arifu kɔmɔgɔw tun ye mɔgɔ kɛmɛ ni tan ni fila ye. 25Gabaŋɔn kɔmɔgɔw tun ye mɔgɔ bi kɔnɔntɔn ni duuru ye.

26Bɛtilehɛmukaw ni Netofakaw tun ye mɔgɔ kɛmɛ ni bi seegi ni seegi ye, 27Anatɔtikaw tun ye mɔgɔ kɛmɛ ni mugan ni seegi ye. 28Bɛtazimawɛtikaw tun ye mɔgɔ bi naani ni fila ye. 29Kiriyatayimukaw ni Kefirakaw ni Berɔtikaw tun ye mɔgɔ kɛmɛ wolonwula ni bi naani ni saba ye. 30Aramakaw ni Gebakaw tun ye mɔgɔ kɛmɛ wɔɔrɔ ni mugan ni kelen ye. 31Mikimasikaw tun ye mɔgɔ kɛmɛ ni mugan ni fila ye. 32Betɛlikaw ni Ayikaw tun ye mɔgɔ kɛmɛ ni mugan ni saba ye. 33Nebo dɔ nin mɔgɔw tun ye mɔgɔ bi duuru ni fila ye. 34Elamu dɔ nin mɔgɔw tun ye mɔgɔ waa kelen ni kɛmɛ fila ni bi duuru ni naani (1 254) ye. 35Arimu kɔmɔgɔw tun ye mɔgɔ kɛmɛ saba ni mugan ye. 36Zerikokaw tun ye mɔgɔ kɛmɛ saba ni bi naani ni duuru ye. 37Lɔdikaw ni Adidikaw ani Onokaw tun ye mɔgɔ kɛmɛ wolonwula ni mugan ni kelen ye. 38Senaa kɔmɔgɔw tun ye mɔgɔ waa saba ni kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi saba (3 930) ye.

39Sarakalasebagaw cɛma, Yedaya kɔmɔgɔw, n'o ye Yesuwa ka somɔgɔw ye, olu tun ye mɔgɔ kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi wolonwula ni saba ye, 40Imɛri kɔmɔgɔw tun ye mɔgɔ waa kelen ni bi duuru ni fila (1 052) ye, 41Pasewuri kɔmɔgɔw tun ye mɔgɔ waa kelen ni kɛmɛ fila ni bi naani ni wolonwula (1 247) ye, 42Arimu kɔmɔgɔw tun ye mɔgɔ waa kelen ni tan ni wolonwula (1 017) ye.

43Levi kɔmɔgɔw cɛma, mɔgɔ bi wolonwula ni naani tun be yen. Olu tun ye Odawiya kɔmɔgɔ Yesuwa ni Kadimiyɛli kɔmɔgɔw ye.

44Dɔnkilibagaw cɛma, Azafu kɔmɔgɔw tun ye mɔgɔ kɛmɛ ni bi naani ni seegi ye.

45Daa kɔlɔsibagaw cɛma, Salumu kɔmɔgɔw ni Atɛri kɔmɔgɔw, ani Talimɔn kɔmɔgɔw, ni Akubu kɔmɔgɔw, ani Atita kɔmɔgɔw, ni Sobayi kɔmɔgɔw, tun ye mɔgɔ kɛmɛ ni bi saba ni seegi ye.

46Alabatoso kɔnɔ baaradenw cɛma, olu tun ye Siwa kɔmɔgɔw ye, ni Asufa taw, ani Tabawɔti taw, 47ni Kerɔsi taw, ni Siya taw, ani Padɔn taw, 48ni Lebana taw, ni Agaba taw, ani Salamayi taw, 49ni Anan taw, ni Gidɛli taw, ani Gaari taw, 50ni Ereyaya taw, ni Eresin taw, ani Nekoda taw, 51ni Gazamu taw, ni Uza taw, ani Paseya taw, 52ni Besayi taw, ni Mewunimu taw, ani Nefusimu taw, 53ni Bakibuki taw, ni Akufa taw, ani Aruri taw, 54ni Basiliti taw, ni Meyida taw, ani Arisa taw, 55ni Barikɔsi taw, ni Sizera taw, ani Tama taw, 56ni Nesiya taw ani Atifa taw ye.

57Solomani ka baaradenw kɔmɔgɔw filɛ nin ye: Sotayi kɔmɔgɔw ni Soferɛti taw, ani Perida taw, 58ni Yaala taw, ni Darikɔn taw, ani Gidɛli taw, 59ni Sefatiya taw, ni Atili taw, ani Pokerɛti Asebayimu taw, ani Amɔn taw ye.

60Alabatoso kɔnɔ baaradenw ni Solomani ka baaradenw kɔmɔgɔw tun ye mɔgɔ kɛmɛ saba ni bi kɔnɔntɔn ni fila ye.

61Minw bɔra Tɛlimɛla ni Tɛlarisa ani Kerubu ni Adɔn ani Imɛri, n'u ma se k'u buruju yira ko u ka somɔgɔw bɔra Isirayɛli la, olu filɛ nin ye: 62Delaya kɔmɔgɔw, ni Tobiya taw, ani Nekoda taw. U tun ye mɔgɔ kɛmɛ wɔɔrɔ ni bi naani ni fila ye. 63Sarakalasebaga dɔw fana tun be ten, o ye Obaya kɔmɔgɔw, ni Akɔsi taw, ani Barizilayi taw ye. Barizilayi nin tun ye Galaadika Barizilayi denmuso furu, o la, u tun b'a wele ten. 64Olu ka somɔgɔw tɔgɔ be sɛbɛ min kɔnɔ, u y'o yaala, u ma se k'a ye. O la, u niin bɔra sarakalasebagaya la, k'u saniyanin tɛ. 65- O kosɔn, masacɛ ka lasigiden y'a fɔ k'u kana Ala ka yɔrɔ dumuni dumu fɔɔ sarakalasebaga ka sɔrɔ min be baara kɛ ni *Urimu ani *Tumimu ye.

66Jama bɛɛ lajɛnnin tun ye mɔgɔ waa bi naani ni fila ani mɔgɔ kɛmɛ saba ni bi wɔɔrɔ (42 360) ye. 67U ka baaraden cɛman ni musoman mɔgɔ waa wolonwula ni kɛmɛ saba ni bi saba ni wolonwula (7 337) niin t'a la. Dɔnkililabaga cɛman ni musoman mɔgɔ kɛmɛ fila ni bi naani ni duuru fana tun be yi. 68Ɲɔgɔmɛ tun ye kɛmɛ naani ni bi saba ni duuru, ni fali waa wɔɔrɔ ni kɛmɛ wolonwula ni mugan (6 720) ye. 69Gwatigi dɔw tun ye fɛɛn dɔw di baara kama. Masacɛ ka lasigiden tun ye sanukuru waa kelen (1 000) di, ni filen bi duuru, ani sarakalasebagaw ka fani deen kɛmɛ duuru ni bi saba.

70Gwatigi dɔw ye sanukuru waa mugan (20 000) don kɛsu kɔnɔ baara nin kama, ani warigwɛ tɔni kelen ni kilo kɛmɛ. 71Jama tɔɔ ye min di, o kɛra sanukuru waa mugan ye, ni warigwɛ tɔni kelen ye, ani sarakalasebagaw ka fani deen bi wɔɔrɔ ni wolonwula.

72- Sarakalasebagaw ni Levi kɔmɔgɔ tɔw, ani daa kɔlɔsibagaw ni dɔnkililabagaw, ani Alabatoso kɔnɔ baaradenw, ni Isirayɛliden tɔw bɛɛ sigira u ka duguw kɔnɔ.

Sariya be kalan jama ɲana

Kalo wolonwulanan na, Isirayɛlidenw bɛɛ tun b'u ka duguw kɔnɔ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index