Search form

Nee 8

1Daa min tɔgɔ ko Jida, jama bɛɛ ye ɲɔgɔn lajɛn o forobayɔrɔ la, k'u ka miiriya kɛ kelen ye. U y'a fɔ sariya karamɔgɔ sarakalasebaga Ɛsidirasi ye ko a ka Musa ka sariyasɛbɛ ta ka na n'a ye. 2Saan kalo wolonwulanan tile fɔlɔ, sarakalasebaga Ɛsidirasi ye sariyasɛbɛ nin ta ka na n'a ye jama ɲafɛ, cɛɛw ni musow ani mɔgɔ minw bɛɛ be se ka kuma mɛn ani k'a faamu, olu bɛɛ tun be yen.

3Daa min tɔgɔ ko Jida, Ɛsidirasi ye sariyasɛbɛ nin kalan o forobayɔrɔ la k'a ta sɔgɔma fɔɔ tilefɛ. Cɛɛw ni musow ani mɔgɔ minw be se ka kuma faamu, a y'a kalan olu ɲana. Jama bɛɛ y'u tulo malɔ sariyasɛbɛ kalantɔ la.

4U tun ye tutunanw tutu ka lɔgɔw la u kan baara nin kama, sariya karamɔgɔ Ɛsidirasi tun lɔra o le kan. Matitiya ni Sɛma, ani Anaya ni Uriya, ani Ilikiya ni Maaziya, tun b'a kinibolo la, Pedaya ni Misayɛli, ani Malikiya ni Asumu, ani Asibadana ni Zakari ani Mesulamu, fana tun b'a numanbolo fɛ. 5Ɛsidirasi ye sɛbɛ nin dayɛlɛ, jama bɛɛ ɲaa tun b'a la, bari, a tun lɔnin be lɔgɔw kan sanfɛ. A ye sɛbɛ dayɛlɛ tuma min na, mɔgɔ bɛɛ lɔra yɔrɔ kelen na. 6A ye Masaba, Setigi Ala min ka bon tanu. Mɔgɔ bɛɛ y'u bolow kɔrɔta sanfɛ k'a fɔ ko: «Amiina yarabi!» O kɔ, u y'u kunbiri gwan k'u ɲaaw biri duguma ka Masaba bato. 7Yesuwa ni Bani ani Serebiya, ni Yamin ani Akubu, ni Sabitayi ani Odiya, ni Maaziya ani Kelita, ni Azariya ani Yozabadi, ni Hanan ani Pelaya, Levi kɔmɔgɔw olu le tun be to ka sariya nin kuma kɔrɔ fɔ mɔgɔw ye. 8U tun be to ka Ala ka Sariyasɛbɛ nin kalan dɔɔni dɔɔni dama, ka to k'a kɔrɔ fɔ janko mɔgɔw k'a faamu.

9Masacɛ ka lasigiden Neemi ni sarakalasebaga sariya karamɔgɔ Ɛsidirasi ani Levi kɔmɔgɔ minw tun be jama kalanna, olu y'a fɔ jama ye ko: «Bii ye Masaba aw ka Ala ka loon ye, aw kana to dusukasi la, aw kana kasi.» Bari jama bɛɛ tun ye sariyakuma nin mɛn tuma min na, u bɛɛ tora ka kasi. 10A y'a fɔ u ye ko: «Aw ye taga soo ka dumuniɲuman dumu ka minnifɛn dimanw min. Foyi te mɔgɔ minw fɛ, aw ka dɔ di olu ma, bari bii loon nin ye an Matigi ta ye. Aw kana aw hakili ɲagami, nisɔndiya min be bɔ Masaba fɛ, o le bena kɛ aw ka barika sɔrɔyɔrɔ ye.» 11Levi kɔmɔgɔw ye jama dusu saalo, u tun be to k'a fɔ ko: «Aw ye je, bari bii loon nin ye Ala ta ye, aw kana aw hakili ɲagami.»

12O la, jama bɛɛ tagara soo janko ka dumuni kɛ ka minni kɛ, ka dɔ di u tɔɲɔgɔnw ma, ani ka nisɔndiya kosɔbɛ. Bari u tun ye kuma min fɔ u ye, u tun y'o faamu.

Gwatakɔrɔsigi ɲanagwɛ

13O dugusagwɛ, a tile filanan loon, gwatigiw bɛɛ, ni sarakalasebagaw ni Levi kɔmɔgɔ tɔw ye ɲɔgɔn lajɛn sariya karamɔgɔ Ɛsidirasi fɛ janko a ka sariya nin kɔrɔ fɔ u ye. 14- U y'a ye Sariyasɛbɛ nin kɔnɔ ko Masaba tun y'a fɔ Musa barika la ko Isirayɛlidenw tun ka kan ka to gwataw kɔrɔ saan kalo wolonwulanan ɲanagwɛ tuma na. 15Ko u ka kan k'a fɔ u ka dugu kelen kelen bɛɛ kɔnɔ ani Zeruzalɛmu, ko mɔgɔ bɛɛ ka bɔ ka taga kuluw kan ka olivuyiriw bolow tigɛ, kongo taw ni foro kɔnɔ taw, ni tamarofuraburuw, ani yiri minw furaburu ka ca, ka na gwataw lɔ ka kɛɲɛ n'a fɔcogo ye Sariyasɛbɛ nin kɔnɔ. 16O la, jama bɔra ka taga furaburu tigɛ ka na gwataw kɛ u ka soow kunna ani u ka luuw kɔnɔ, ni Ala ka soo luu kɔnɔ, ani ka dɔw lɔ forobayɔrɔ la min be dugu donda la min tɔgɔ ko Jida, ani Efarayimu kɔmɔgɔw ka donda la.

17Mɔgɔ minw bɛɛ tun bɔra jɔnya la ka na, olu bɛɛ ye gwataw lɔ, ka to u kɔrɔ. K'a ta Nun dencɛ Zozuwe ka waati ma fɔɔ ka na se o loon ma, Isirayɛlidenw tun m'o ɲɔgɔn kɛ fɔlɔ. U nisɔndiyara kosɔbɛ. 18Ɛsidirasi tun be to ka Ala ka Sariyasɛbɛ nin kalan loon o loon, k'a ta ɲanagwɛ nin loon fɔlɔ ma fɔɔ ka taga se a loon laban ma. U ye ɲanagwɛ nin kɛ tile wolonwula kɔnɔ, a tile seeginan loon, u ye ɲanagwɛ laban ɲɔgɔnye kɛ ka kɛɲɛ n'a fɔcogo ye.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index