Search form

Nee 9

Jama be Ala daali

1O kalo kelen nin tile mugan ni naaninan loon, Isirayɛlidenw ye ɲɔgɔn lajɛn, janko u ka suun don. U tun ye dusukasifaniw don ka buguri kɛ u yɛrɛ kan. 2Minw tun ye Isirayɛlidenw ye, olu faranna siya tɔw la, ka na u ka hakɛw, ani u faaw ka kojuguw fɔ. 3U lɔra seen kan. Masaba u ka Ala ka sariyasɛbɛ kalanna u ɲana sɔgɔma k'u ka kojuguw fɔ tilegwanfɛ. O kɔ, u y'u kunbiri gwan Masaba u ka Ala ɲakɔrɔ.

4Levi kɔmɔgɔ Yesuwa ni Bani, ani Kadimiyɛli ni Sebaniya ani Buni, ni Serebiya ani Bani ni Kenani, yɛlɛla ka lɔ sanfɛ k'u kaan kɔrɔta ka to ka Masaba u ka Ala daali. 5O kɔ, Levi kɔmɔgɔ ni Yesuwa ani Kadimiyɛli, ni Bani ani Asabineya, ni Serebiya, ni Odawiya ani Sebaniya ni Petaya, y'a fɔ ko: «Aw ye wili ka Masaba aw ka Ala tanu tuma bɛɛ la.

«Masaba, boɲa ka la i tɔgɔba kan, i tɔgɔ ka tanu, foyi te i bɔ.

6«E kelen le ye Masaba ye! E le ye sankolo dan, ani lolow bɛɛ, ni dugukolo ni fɛɛn minw bɛɛ b'a kan, ni kɔgɔji n'a kɔnɔna fɛɛnw bɛɛ. Ele le be kɛ o fɛɛn nunu bɛɛ be to nii la, sankolo kɔnɔ setigiw bɛɛ b'u kunbiri gwan e kɔrɔ. 7- Masa Ala, ele le ye Abramu woloma k'a wele ka bɔ Kalide jamana na, Uri dugu kɔnɔ, k'a tɔgɔ yɛlɛma k'a kɛ Ibrayima ye. 8- E tun y'a ye ko a kɛra mɔgɔsɔbɛ ye i ɲana, o la i bɛnna n'a ye ko i bena kanaanw ni itiw ani amoriw ni periziw, ani zebuziw ni girigasiw ka jamanaw d'a kɔmɔgɔw ma. E do y'o kɛ, bari e tilennin lo.

9- «E y'an faaw ka sɛgɛn ye k'u to Ezipiti jamana na, e fana y'u kulekan mɛn Buruku kɔgɔji kɔrɔ. 10- I ye taamasiɲɛw ni kabakow kɛ Ezipiti masacɛ la, n'a ka dakɔrɔsigiw n'a ka jamana deenw bɛɛ la, bari u tun be kojugu minw kɛ an faaw la u ka yɛrɛboɲa kɔnɔ, e tun y'o ye. E fana tun y'a kɛ i tɔgɔ bɔra i n'a fɔ a be cogo min na bii. 11- I ye kɔgɔji tilan fila u ɲafɛ, u tɛmɛna yɔrɔ janin na jii nin cɛma, nga mɔgɔ minw tun b'u kɔgwɛnna, i y'a kɛ olu tora jii kɔnɔ, i n'a fɔ kabakuru min filila jii jukɔrɔ min ka dun kosɔbɛ. 12- Tilefɛ, i ye sankaba kɛ ale bilara u ɲa ka to ka sira yira u la, sufɛ a ka kɛ tasuma ye ka yeelen bɔ u ye u ka tɛmɛsira kan. 13- E tun jigira Sinayi kulu kan, k'i to sankolo la i tun kumana u fɛ, ka siraɲuman yira u la, ka tiɲɛ sariya sigi u ye ka tana ni landaw sigi u ye minw ka ɲi. 14E y'i ka lafiɲɛlon saniyanin koo fɔ u ye, ka tana ni landaw ni sariya d'u ma i ka baarakɛla Musa sababu la. 15- Kɔngɔ tun b'u la tuma min na, i y'a kɛ dumuni bɔra sanfɛ ka jigi u ye. Minnɔgɔ tun y'u minɛ fana, i ye jii kɛ a bɔra farakuru la u y'a min. I fana y'a fɔ u ye k'u ka don ka sigi jamana nin kɔnɔ k'a tigiya kɛ, i tun ye min layidu ta u ye ka sinsin a kan.

16- «Nga an faaw y'u yɛrɛ boɲa k'u tulo gwɛlɛya, u ma sɔn ka mɛnni kɛ i ka sariya la. 17- U tun banna ka mɛnni kɛ i fɛ, i ye kabako minw kɛ u ye, u ɲinɛna n'u ye. U y'u tulo gwɛlɛya, u murutira k'a fɔ ko u bena segi ka taga jɔnyabaara la. Nga e Ala, e labɛnnin be ka yafa, i ka ɲi, i ye makaritigi ye, i te dimi joona, i ka ɲumanya ka bon, o la i ma sɔn k'u fili, 18- hali tuma min na u ye misiden jaa dilan k'a fɔ ko nin le ye u ka Ala ye min y'u bɔ Ezipiti jamana na. A kɛra ten, u ye kojuguba kɛ.

19- «E ka makari kosɔn, i ma sɔn k'u bila abada k'u to kongokolon kɔnɔ, sankaba tora u ɲa ka sira yira u la tilefɛ, ani sankaba tasumaman ye yeelen bɔ u ye sufɛ fana u ka tɛmɛsira kan. 20E y'i ka Nii ɲanaman d'u ma janko u ka lɔnniya sɔrɔ. E y'i ka maanɛ d'u ma a ka kɛ u ka dumuni ye, i ye jii d'u ma fana minnɔgɔ tuma na. 21I tora u fɛ saan bi naani kɔnɔ kongokolon kɔnɔ k'u mako ɲa. U tun ma dɛsɛ foyi la, u ka faniw ma faran, u seenw ma funu.

22- «I ye see d'u ma u sera masacɛw kɔrɔ ani siya wɛrɛw, i ye minw ka jamanaw tilan u cɛ. U ye masacɛ Siŋɔn ka jamana Ɛsibɔn minɛ k'o kɛ u yɛrɛ ta ye, ka masacɛ Ɔgi ka jamana *Basan minɛ fana. 23- I y'u deenw caya kosɔbɛ i n'a fɔ lolow, i tun y'a fɔ u faaw ye ko u ka taga jamana min minɛ, i y'a kɛ u sera ka don o yɔrɔ la. 24- U sera ka don jamana nin kɔnɔ k'a minɛ k'a kɛ u yɛrɛ ta ye, i ye jamana nin mɔgɔw fanga cɛn u ɲakɔrɔ minw ye kanaanw ye, i ye olu don u bolo, ani masacɛw ni jamana kɔnɔ siyaw, janko u k'u yɛrɛ sago kɛ u la. 25- U sera ka dugu farimanw minɛ ani dugukoloɲumanw, ka soow minɛ, minw fanin be minan sifa bɛɛ la, ani kɔlɔnw, ni *ɛrɛzɛnforow, ani olivuforow ni yiri minw be deen caaman. U ye dumuni kɛ ka fa, ka boɲa. U tora ɲasuma na i ka ɲumanya kosɔn.

26- «O bɛɛ n'a ta, u wilila ka muruti i ma, i ye sariya min sigi u ye, u y'o bila kɔfɛ. U ye i ka kiraw faga, e tun ye minw ci janko olu k'u dɛmɛ u ka kɔsegi i ma. A kɛra ten, u ye kojuguba kɛ i la. 27O la, e tun y'u bila, u juguw sera u kɔrɔ k'u tɔɔrɔ. Nga u ka sɛgɛn tuma na, u kasira i nɔɔ fɛ, k'i to sankolo kɔnɔ, i y'u kaan mɛn, i ka makari kosɔn, i ye bɔsibaga dɔw di u ma minw y'u bɔsi u juguw bolo. 28Nga u ye hɛrɛ sɔrɔ dɔrɔn, u y'a daminɛ tugu ka kojugu kɛ i ɲakɔrɔ. O la, i tun y'a to u juguw sera u kɔrɔ, k'u tɔɔrɔ. O kɔ, u kasira i nɔɔ fɛ tugu, ka e to sankolo kɔnɔ, e y'u kasikan mɛn tugu k'u tila ka bɔ u juguw bolo siɲɛ caaman i ka makari kosɔn. 29- I y'a ɲini u fɛ sɔbɛ la k'u ka kɔsegi ka na i ka sariya bato, nga u tora u ka yɛrɛboɲa na, u ma sɔn ka mɛnni kɛ i fɛ. U tora k'i ka sariyaw cɛn minw sababu la mɔgɔ be se ka to nii na. U kɛra mɔgɔmurutininw ye ani tulogwɛlɛnw ye, u ma sɔn ka mɛnni kɛ fewu.

30- «I muɲuna u kɔrɔ saan caaman kɔnɔ, i ka kiraw y'u lasɔmi i ka Nii barika la, nga u ma sɔn ka mɛnni kɛ. O la, e y'u don siya wɛrɛw bolo ka bɔ jamana wɛrɛw la. 31O bɛɛ n'a ta, i ma u halaki, i fana ma u bila fewu, i ka makari kosɔn, bari e Ala, i ka ɲi, i ye makaritigi ye.

32- «O la sisan, an ka Ala, e min ka bon, see fana b'i ye ani mɔgɔ ka kan ka siran i ɲa, e min be to i ka layidu kan kantigiya la, an n'an ka masacɛw, n'an kuntigiw, n'an ka sarakalasebagaw, n'an ka kiraw, n'an faaw, n'i ka jama bɛɛ ye tɔɔrɔ minw sɔrɔ Asirikaw ka masacɛw ka tile la fɔɔ ka na se bii ma, i kana u filɛ kofitini ye. 33E ye fɛɛn o fɛɛn kɛ an na, o tilennin lo, bari ele ye kantigi ye nga an ye kojugu kɛ. 34An ka masacɛw, n'an kuntigiw, n'an ka sarakalasebagaw n'an faaw ma sɔn k'i ka sariya bato, u ma sɔn ka mɛnni kɛ i ka fɔta la n'i ka lasɔminiw na. 35I ye hɛrɛ kɛ u ye ka jamanaba ni dugukoloɲuman di u ma ka sigi yen. Hali k'u to u yɛrɛ ka mara nin kɔnɔ hɛrɛ la, u ma sɔn k'u ka kojuguw dabila k'i bato. 36Bii, an kɛra jɔɔnw ye, i tun ye jamana min di an faaw ma, janko u ka se k'a suman dumu n'a kɔnɔfɛn tɔw, an kɛra jɔɔnw ye o kɔnɔ. 37I y'an don masacɛ minw bolo, olu le b'a tɔnɔ sɔrɔla kosɔbɛ, an ka hakɛw kosɔn. O la, u b'u sago kɛ an na, n'an ka begɛnw na, a kɛra ten an dusukasinin be kosɔbɛ.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index