Search form

Kok 10

Buru fiyɛta warigwɛlamanw

1Masaba y'a fɔ Musa ye ko: 2«I ka buru fiyɛta fila dilan ni warigwɛ ye. N'i b'a fɛ ka jama lajɛn, walima n'u ka kan ka wili ka taga tuma min na, i k'u fiyɛ. 3Ni u b'o fila bɛɛ fiyɛ tuma min na, jama bɛɛ ka lajɛn i gɛrɛfɛ Ɲɔgɔnkunbɛn fanibugu daa la. 4Ni buru kelen dama le be fiyɛ, Isirayɛlidenw fadenyabolow ɲamɔgɔw le be na lajɛn i gɛrɛfɛ. 5N'u ye buru fiyɛ belebele tuma min na, mɔgɔ minw be kɔrɔn fɛ, olu ka wili ka taama daminɛ. 6N'u ye buru nin fiyɛ belebele a siɲɛ filanan na fana, minw be worodugu ɲafan fɛ, olu ka wili ka taga. Buru kaan bena kɛ taamasiɲɛ ye k'a fɔ u ye ko u wilituma sera. 7Ni jama ka kan ka lajɛn, aw ka buruw fiyɛ, nga aw kana u fiyɛ belebele. 8Arɔn kɔmɔgɔ sarakalasebagaw le be buruw fiyɛ. O bena kɛ sariya ye min tena dabila abada aw, ni aw kɔmɔgɔw bɛɛ fɛ. 9K'aw to aw ka jamana na, n'aw jugu dɔw k'u ben'aw kɛlɛ, ni aw wilila ko aw be taga u kɛlɛ tuma min na, aw ka buruw fiyɛ belebele. O la, ne Masaba aw ka Ala bena n hakili to aw la k'aw kisi aw juguw ma. 10Aw ka ɲanagwɛlonw na fana, aw ka kalokura ɲanagwɛw la, n'aw ka ɲanagwɛ tɔw loonw na, n'aw b'aw ka saraka jɛnitaw n'aw ka jɛnɲɔgɔnya sarakaw bɔ tuma min na, aw ka buruw fiyɛ. U bena aw ka Ala hakili jigi aw ka koo la. Ne le ye Masaba ye, aw ka Ala.»

Isirayɛlidenw bɔko Sinayi kulu kɔrɔ

11Isirayɛlidenw bɔnin kɔ Ezipiti saan filanan kalo filanan tile mugannan loon, sankaba wilila ka bɔ fanibugu kunna, min ye sariya walakaw marayɔrɔ ye. 12Isirayɛlidenw wilila ka bɔ kongokolon kɔnɔ Sinayi kulu gɛrɛfɛ. Sankaba tagara lɔ Paran kongokolon kɔnɔ. 13O kɛra u wiliko fɔlɔ ye ka kɛɲɛ ni Masaba ka kuma ye, a ye min fɔ Musa barika la.

14Zuda kɔmɔgɔw ka sigiyɔrɔ mɔgɔw n'u la kɛlɛdenw le kɔnna ka wili n'u ka taamasiɲɛ ye. Aminadabu dencɛ Nasɔn tun ye Zuda kɔmɔgɔw la kɛlɛdenw ɲamɔgɔ ye. 15Suwari dencɛ Netanɛli tun ye Isakari kɔmɔgɔw la kɛlɛdenw ɲamɔgɔ ye. 16Elɔn dencɛ Eliyabu tun ye Zabulɔn kɔmɔgɔw la kɛlɛdenw ɲamɔgɔ ye. 17O kɔ, u ye fanibugu walaka, Gɛrisɔn kɔmɔgɔw ni Merari kɔmɔgɔw y'a ta ka taga n'a ye.

18O kɔ, Urubɛn kɔmɔgɔw ka sigiyɔrɔ mɔgɔw wilila n'u la kɛlɛdenw, n'u ka taamasiɲɛ ye. Sedewuri dencɛ Elisuri tun ye Urubɛn kɔmɔgɔw la kɛlɛdenw ɲamɔgɔ ye. 19Surisadayi dencɛ Selumiyɛli tun ye Simeyɔn kɔmɔgɔw la kɛlɛdenw ɲamɔgɔ ye. 20Dewuyɛli dencɛ Eliyasafu tun ye Gadi kɔmɔgɔw la kɛlɛdenw ɲamɔgɔ ye. 21O kɔ, Keyati kɔmɔgɔw ye Ala ka sigiyɔrɔ minanw ta ka tugu. U ɲamɔgɔw tun ka kan ka fanibugu nin lɔ sanni u ka se.

22O kɔ tugu, Efarayimu kɔmɔgɔw ka sigiyɔrɔ mɔgɔw wilila n'u la kɛlɛdenw, n'u ka taamasiɲɛ ye. Amiwudi dencɛ Elisama le tun ye Efarayimu kɔmɔgɔw la kɛlɛdenw ɲamɔgɔ ye. 23Pedasuri dencɛ Gamaliyɛli tun ye Manase kɔmɔgɔw la kɛlɛdenw ɲamɔgɔ ye. 24Gidewoni dencɛ Abidan tun ye Bɛnzamɛn kɔmɔgɔw la kɛlɛdenw ɲamɔgɔ ye.

25A laban na, Dan kɔmɔgɔw ka sigiyɔrɔ mɔgɔw wilila n'u la kɛlɛdenw n'u ka taamasiɲɛ ye, ka tugu tɔ nunu bɛɛ kɔ. Amisadayi dencɛ Ayezɛri tun ye Dan kɔmɔgɔw la kɛlɛdenw ɲamɔgɔ ye. 26Okiran dencɛ Pagiyɛli tun ye Asɛri kɔmɔgɔw la kɛlɛdenw ɲamɔgɔ ye. 27Enan dencɛ Ayira tun ye Nɛfutali kɔmɔgɔw la kɛlɛdenw ɲamɔgɔ ye. 28O ye Isirayɛlidenw wilicogo ye, u n'u la kɛlɛdenw, ka tugu ɲɔgɔn kɔ u taatuma na.

29Musa y'a fɔ a birancɛ, madiyankan Erewuyɛli dencɛ Obabu ye ko: «Masaba y'a fɔ ko a bena yɔrɔ min d'an ma, an taatɔ filɛ o yɔrɔ la sisan. Na an be taga ɲɔgɔn fɛ, Masaba ye layidu ta ko a bena koɲuman min kɛ Isirayɛlidenw ye, i bena dɔ sɔrɔ o la an fɛ.» 30Obabu y'a jaabi ko: «Ne tena taga n'aw ye, ne be kɔsegi ka taga n ka jamana na, n faso la.» 31Musa y'a fɔ a ye ko: «Ne b'i daali, kana faran an na. An be se ka sigi yɔrɔ minw na yan kongokolon kɔnɔ, i b'o lɔn minkɛ, i be se ka sira yira an na. 32N'i tagara n'an ye, Masaba bena koɲuman min kɛ an ye, i bena dɔ sɔrɔ o la an fɛ.»

33U wilila ka bɔ Masaba ka kulu kɔrɔ ka tile saba taama kɛ. Masaba ka layidu taamasiɲɛ kɛsu bilara u ɲa o tile saba kɔnɔ ka lafiɲɛyɔrɔ ɲini u ye. 34U taatuma na, Masaba ka sankaba tun b'u kunna tilefɛ.

35- Ni kɛsu nin tun kɔrɔtara ka taga tuma o tuma, Musa tun be to k'a fɔ ko:

«Masaba, wili! I juguw ka jɛnsɛn,

i kɔniyabagaw ka boli i ɲa.»

36N'a tun be lɔ tuma min na, a tun b'a fɔ ko:

«Masaba, kɔsegi Isirayɛlidenw cɛma,

mɔgɔ waa caaman minw daa te se ka lɔn.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index