Search form

Kok 11

Tasuma min bɔra Masaba fɛ

1Jama wilila ka to ka ŋunuŋunu Masaba tulo kɔrɔ u ka sigɛn kosɔn. Masaba y'o mɛn tuma min na, a dimina. Tasuma bɔr'a fɛ ka jigi u cɛma k'u ka sigiyɔrɔ faan dɔ jɛni. 2Jama kasira Musa kɔ, a ye Masaba daali, tasuma fagara. 3O la, u y'o yɔrɔ tɔgɔ la ko Tabera,b bari tasuma tun bɔra Masaba fɛ ka jigi u cɛma.

Masaba be sogo di jama ma

4Siya wɛrɛ minw tun be Isirayɛlidenw cɛma, miɲɛtɔya gwanna olu la kosɔbɛ. Isirayɛlidenw yɛrɛ fana y'a daminɛ ka kasi tugu k'a fɔ ko: «Jɔn bena sogo d'an ma an b'a ɲimi? 5An tun be jigɛ min ɲimi gwansan Ezipiti jamana na, an hakili b'o la, ani kɔnkɔnburuw, ni melɔnw, ni puwarow, ni jaba, ani layi. 6Sisan an daa bɛɛ cɛnnin lo, an te foyi yera fɔɔ maanɛ dɔrɔn!»

7- Maanɛ tun be i n'a fɔ suman dɔ kisɛ, a tun gwɛnin lo. 8Jama tun be yaala k'o cɛ, ka sɔrɔ k'a sin wugu kan, walima k'a susu kolon kɔnɔ, k'a tobi daga kɔnɔ, walima k'a kɛ ŋɔmi ye. A tun ka di i n'a fɔ tulu ye ŋɔmi min labɔ. 9- Ni komiji yɛlɛla jama ka sigiyɔrɔ la sufɛ tuma min na, maanɛ fana be jigi.

10Musa ye jama kasikan mɛn u ka gwasow la k'u kelen kelen bɛɛ to u ka fanibuguw daa la. Masaba dimina kosɔbɛ, Musa hakili ɲagamina. 11A y'a fɔ Masaba ye ko: «Mun na e b'i ka baarakɛla tɔɔrɔ? Ne ye mun kɛ fɔɔ ne koo goyara i ye, i ye mɔgɔ nunu bɛɛ ka doni la ne kan? 12Ne le ye mɔgɔ nunu bɛɛ kɔnɔ ta wa? Ne le y'u wolo wa? N'i b'a fɔ ne ye ko ne k'u ta i n'a fɔ deen minɛbaga be deen ta cogo min na wa? I ye layidugwɛlɛn ta an bɛmaw ye jamana min koo la ko i bena o d'u ma, i ko ne ka taga n'u ye o yɔrɔ la wa? 13Ne be se ka sogo sɔrɔ min k'a di mɔgɔ nunu bɛɛ ma? U be to ka kasi ne kɔrɔ ko ne ka sogo d'u ma u k'a ɲimi. 14Ne kelen te se u bɛɛ kɔrɔ, o doni ka gwili ne ma. 15San'i k'o bɛɛ la ne kan, ni ne koo diyara i ye, i ka ne faga janko ne kana sɛgɛn tugu.»

16Masaba y'a fɔ Musa ye ko: «I be Isirayɛli cɛkɔrɔba minw lɔn, ko u ye jama ɲamɔgɔw ye, mɔgɔw be minw jati, i ka olu mɔgɔ bi wolonwula woloma k'u lajɛn ne ɲakɔrɔ. E ni olu ka na lɔ ɲɔgɔn fɛ Ɲɔgɔnkunbɛn fanibugu daa la. 17Ne bena jigi ka kuma i fɛ o yɔrɔ la. See min b'i fɛ, ne bena o ɲɔgɔn di u ma. U bena i dɛmɛ ka mɔgɔ nunu ka doni ta, janko i kana o ta i kelen. 18A fɔ jama ye ko: ‹Aw k'aw yɛrɛ labɛn yanni sini ka Masaba kunbɛn, aw bena sogo ɲimi. Bari Masaba ye aw kasikan mɛn, tuma min na aw tun ko jɔn bena sogo di aw ma, aw k'a ɲimi. Ko aw tun be hɛrɛ la Ezipiti jamana na. O la, Masaba bena sogo di aw ma, aw ben'a ɲimi. 19Aw ben'a ɲimi, tile kelen koo tɛ, tile fila koo tɛ, tile duuru koo tɛ, tile tan koo tɛ, tile mugan fana koo tɛ. 20Aw ben'a ɲimi fɔɔ kalo kelen kuturu, fɔɔ a kasa be bɔ aw nuun la, fɔɔ a bena fɔɔnɔ nigɛ don aw la bari Masaba min be aw cɛma, aw banna ale la ka kasi a ɲakɔrɔ ko mun na aw bɔra Ezipiti.› »

21Musa ko: «Ne be mɔgɔ minw cɛma, olu ye cɛɛ waa kɛmɛ wɔɔrɔ (600 000) le ye. E ko i bena sogo d'u ma, ko u ben'a ɲimi fɔɔ kalo kelen kuturu! 22Hali n'an ye an ka begɛnw bɛɛ faga u ye, o bena u bɔ wa? Walima ni mɔgɔ tun sera ka kɔgɔji kɔnɔ jigɛw bɛɛ minɛ, o bena u bɔ wa?»

23Masaba ye Musa jaabi ko: «Yala, see te ne ye wa? Sisan i ben'a ye, ne ye min fɔ, n'a bena kɛ, walima n'a tena kɛ.»

24Musa bɔra yen ka taga Masaba ka kuma fɔ jama ye. A ye cɛkɔrɔba bi wolonwula lajɛn ka bɔ jama cɛma, ka na u lɔ ka fanibugu lamini. 25O kɔ, Masaba jigira sankaba la ka kuma a fɛ. See min tun be Musa fɛ, Masaba y'o ɲɔgɔn di cɛkɔrɔba bi wolonwula nunu ma. Ala ka Nii jigira u kan tuma min na dɔrɔn, u ye kiraya kɛ, nga o kɔ, u ma o kɛ tugu.

26Cɛɛ fila tun tora jama ka sigiyɔrɔ la, kelen tɔgɔ ko Ɛlidadi, kelen tɔgɔ ko Medadi. Olu niin tun be cɛkɔrɔba nunu na, nga u ma taga fanibugu daa la. O n'a ta bɛɛ, Ala Nii jigira u kan fana, u ye kiraya kɛ k'u to jama ka sigiyɔrɔ la. 27Kanbelen dɔ bolila ka ta'a fɔ Musa ye ko: «Ɛlidadi ni Medadi be kiraya kɛra jama ka sigiyɔrɔ la.»

28Nun dencɛ Zozuwe, min tun ye Musa dɛmɛbaga ye kabini a denmisɛnman, ale ye kuma ta k'a fɔ ko: «Ne matigi Musa, a fɔ ko u k'o dabila!»

29Musa y'a jaabi ko: «Keliya b'i la ne kosɔn wa? Ala m'a kɛra, Masaba ka mɔgɔw bɛɛ ka kɛ kiraw ye, Masaba k'a ka Nii don u bɛɛ la!» 30O kɔ, Musa ni Isirayɛli cɛkɔrɔbaw bɔra yen ka kɔsegi jama ka sigiyɔrɔ la.

Ala be kɔnɔw ci

31Masaba y'a kɛ fɔɲɔba wilila ka bɔ kɔgɔji faan fɛ, ka na ni tukɔnɔwɔlɔnw ye. U nana benben ka jama ka sigiyɔrɔ lamini faan bɛɛ la fɔɔ ka taga se mɔgɔ ka tile kelen taama jaɲa ma. U lalanin ɲɔgɔn kan wilila ka se mɛtɛrɛ kelen ɲɔgɔn ma. 32Jama wilila ka taga tukɔnɔwɔlɔn nunu cɛ o tile bɛɛ kɔnɔ, ani o suu bɛɛ kɔnɔ, ani o dugusagwɛ fana, ka suu ko a la tugu. Mɔgɔ min ka sɔrɔta ma se sinsin ɲaa bi wɔɔrɔ ɲɔgɔn ma, o tigi tun te yen. U y'u lala k'u ka sigiyɔrɔ lamini faan bɛɛ. 33Nga ka sogo nin to u daa la, sanni u ka se k'a ɲimi, Masaba dimina u kɔrɔ kosɔbɛ, a ye banajugu bila u la. 34O la, u y'o yɔrɔ tɔgɔ la ko Wasabaliya kaburu, bari miɲɛtɔya tun gwanna mɔgɔ minw na, u ye olu suuw don yen.

35Jama wilila ka bɔ Wasabaliya kaburu yɔrɔ la ka taga sigi Aserɔti.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index