Search form

Kok 12

Miriyama ni Arɔn be Musa kɔrɔfɔ

1Miriyama ni Arɔn ye Musa kɔrɔfɔ a muso Etiyopika kosɔn, bari a tun ye Etiyopika dɔ furu. 2U ko: «Masaba kumana Musa kelen le barika la wa? A ma kuma an fana barika la wa?» Masaba y'o mɛn. 3O y'a sɔrɔ Musa tun ye mɔgɔmajiginin ye ka tɛmɛ mɔgɔw bɛɛ kan dugukolo kan.

4O yɔrɔnin bɛɛ, Masaba y'a fɔ Musa ni Arɔn ani Miriyama ye ko u mɔgɔ saba bɛɛ ka taga Ɲɔgɔnkunbɛn fanibugu daa la. U saba bɛɛ tagara yen. 5Masaba jigira sankaba la ka lɔ soo daa la. A ye Arɔn ni Miriyama wele, u fila gwɛrɛla. 6A ko: «Aw ye ne ka kuma lamɛn. Ni kira dɔ be aw cɛma, ne Masaba be n yɛrɛ yira a la yirali fɛ, ne be kuma a fɛ siko la. 7- Nga ne ka baarakɛla Musa ka koo te ten. Kantigi lo koo bɛɛ la ne ka soo kɔnɔ. 8Ne be kuma gwɛnin fɔ ale ye daa ni daa, ne te kuma a fɛ talen na. Ale be ne Masaba cogo ye. Mun na aw ma siran ka ne ka baarakɛla Musa kɔrɔfɔ?»

9Masaba dimina u kɔrɔ kosɔbɛ, a tagara k'u to yen. 10Sankaba wilila ka bɔ soo kunna tuma min na, iye! O yɔrɔ nin bɛɛ farisogobana tun bɔra Miriyama la, a fari gwɛnin tun lo parapara. Arɔn y'a ɲaa yɛlɛma ko a b'a filɛ, haya, a y'a ye ko kaba b'a la. 11A y'a fɔ Musa ye ko: «Ne matigi, ne b'i daali, i ka yafa an ma. An ye nalomanya kɛ ka hakɛ kɛ. 12Miriyama kana kɛ i n'a fɔ deen sanin min wolola, n'a farisogo tilancɛ tolinin lo a wolotuma na.»

13Musa kasira Masaba nɔɔ fɛ ko: «Ala, ne b'i daali, i k'a kɛnɛya!»

14- Masaba ye Musa jaabi ko: «N'a facɛ tun ye daji tu a ɲada kan, a tun tena maloya tile wolonwula kɔnɔ wa? A minɛ k'a bila danna jama ka sigiyɔrɔ kɔfɛ fɔɔ tile wolonwula. O kɔ, a bena se ka segi jama cɛma.»

15O la, u ye Miriyama bila a danna jama ka sigiyɔrɔ kɔfɛ tile wolonwula kɔnɔ. Jama ma wili ka bɔ u sigiyɔrɔ la, fɔɔ Miriyama kɔsegira ka don u cɛma tuma min na. 16O kɔ, u wilila ka bɔ Aserɔti ka taga sigi Paran kongokolon kɔnɔ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index