Search form

Kok 13

Musa ka cidenw

(Sad 1.19-33)

1Masaba y'a fɔ Musa ye ko: 2«Ne be Kanaan jamana min di Isirayɛlidenw ma, i ka mɔgɔ dɔw ci ka taga o yaala. Isirayɛli ka deen tan ni fila nunu kɔmɔgɔ minw ye ɲamɔgɔw ye, aw ka mɔgɔ kelen kelen bɔ olu la k'u ci.» 3Musa y'u ci ka kɛɲɛ ni Masaba ka fɔta ye k'u to Paran kongokolon kɔnɔ. U bɛɛ tun ye ɲamɔgɔw ye Isirayɛlidenw fɛ. 4U tɔgɔw filɛ nin ye: Zakuri dencɛ Samuwa ka bɔ Urubɛn kɔmɔgɔw fɛ, 5ni Ori dencɛ Safati ka bɔ Simeyɔn kɔmɔgɔw fɛ, 6ni Yefunɛ dencɛ Kalɛbu ka bɔ Zuda kɔmɔgɔw fɛ, 7ni Yusufu dencɛ Yigeyali ka bɔ Isakari kɔmɔgɔw fɛ, 8ni Nun dencɛ Oseya ka bɔ Efarayimu kɔmɔgɔw fɛ, 9ni Arafu dencɛ Paliti ka bɔ Bɛnzamɛn kɔmɔgɔw fɛ, 10ni Sodi dencɛ Gadiyɛli ka bɔ Zabulɔn kɔmɔgɔw fɛ, 11ni Susi dencɛ Gadi ka bɔ Yusufu dencɛ Manase kɔmɔgɔw fɛ, 12ni Gemali dencɛ Amiyɛli ka bɔ Dan kɔmɔgɔw fɛ, 13ni Mikayɛli dencɛ Seturi ka bɔ Asɛri kɔmɔgɔw fɛ, 14ni Wofusi dencɛ Nabi ka bɔ Nɛfutali kɔmɔgɔw fɛ, 15ani Maki dencɛ Gewuyɛli ka bɔ Gadi kɔmɔgɔw fɛ.

16Musa ye mɔgɔ minw ci ka taga jamana nin yaala, olu tɔgɔw le fɔra ka tɛmɛ. Musa ye Nun dencɛ Oseya tɔgɔ la ko Zozuwe.

17Musa y'u ci ko u ka taga Kanaan jamana yaala tuma min na, a y'a fɔ u ye ko: «Aw ye tɛmɛ ka don jamana nin worodugu ɲafan kɔnɔ ka taga kuluyɔrɔ la. 18Aw k'a cogo filɛ, k'a lɔn n'a kɔnɔ mɔgɔw barika ka bon, walima n'u barika man bon, n'u ka ca, walima n'u man ca. 19Aw k'a filɛ, n'u ka jamana nin ka ɲi, walima n'a ma ɲi, ani u ka duguw. Ni dugu barikamanw lo, walima ni dugu barikamanw tɛ. 20Aw ka dugukolo filɛ, yala n'a ka ɲi, walima n'a ma ɲi, ni yiriw be yen, walima n'u te yen. Aw ka jija ka na ni jamana nin kɔnɔ yiriden dɔw ye.» O y'a sɔrɔ *ɛrɛzɛn fɔlɔw mɔwaati tun lo.

21U tagara jamana nin yaala, ka bɔ Zin kongokolon kɔnɔ fɔɔ ka taga se Erewɔbu, Lebowamati gɛrɛfɛ. 22U tɛmɛna ka don jamana nin worodugu ɲafan na ka taga se Eburɔn, Anaki kɔmɔgɔ Ayiman ni Sesayi ni Talimayi siginin tun be yɔrɔ min na. Eburɔn dugu tun sigira, saan wolonwula, *Tanisi ka sɔrɔ ka sigi Ezipiti jamana na. 23U sera Ɛsikɔli kɔkɛnɛ na tuma min na, u ye ɛrɛzɛnsun bolo kelen tigɛ, deenw tun be min kan. U y'o dulon bere dɔ kan, mɔgɔ fila y'a ta u gaman kan ka segi n'a ye, u fana segira ni toro dɔw ye, ani gerenadiyiri deenw fana. 24Isirayɛlidenw ye ɛrɛzɛnw tigɛ o yɔrɔ la minkɛ, o le kosɔn, u ye yɔrɔ nin tɔgɔ la ko Ɛsikɔli kɔkɛnɛ.c

Ciradeenw be segi

25Tile bi naani tɛmɛnin kɔ, u kɔsegira ka bɔ jamana nin yaalayɔrɔ la. 26U kɔsegira ka na Musa ni Arɔn ani Isirayɛli jama bɛɛ sɔrɔ Kadɛsi, Paran kongokolon kɔnɔ, k'u ka taamako ɲafɔ u ni jama bɛɛ ɲana, ani ka jamana yiridenw yira u la.

27U y'a fɔ Musa ye ko: «I y'an ci ka taga jamana min na, an tagara don yen. Tiɲɛ na, nɔnɔ ni lii ka ca a kɔnɔ kosɔbɛ! Jamana diman lo. Jamana nin kɔnɔ yiriden dɔw filɛ nin ye. 28Nga barika be jamana mɔgɔ nunu na, u ka duguw ye dugu barikamanw ye, u ka bonbon kosɔbɛ! An yɛrɛ ye Anaki kɔmɔgɔw ye yen. 29Amalɛkiw siginin be jamana worodugu ɲafan fɛ, itiw ni zebuziw ani amoriw siginin be kuluw yɔrɔ la, kanaanw siginin be kɔgɔji daa la ani Zurudɛn baji daa la.»

30Mɔgɔ minw tun be ŋunuŋununa Musa kama, Kalɛbu ye olu ka kuma tigɛ, k'a fɔ ko: «Aw ye wili an ka taga jamana nin minɛ k'a kɛ an ta ye, bari an bena se, siga t'a la.» 31Nga mɔgɔ minw tun tagara n'a ye, olu ko: «An te se ka taga mɔgɔ nunu kɛlɛ, u barika ka bon n'an ta ye.» 32U tun tagara jamana min yaala, u ye kibarujugu fɔ Isirayɛlidenw ye o koo la ko: «An ye jamana min yaala, o ye jamanajugu ye, a b'a kɔnɔ mɔgɔw dumu. An ye mɔgɔ minw ye o yɔrɔ la, u bɛɛ ye mɔgɔjanjanw ye. 33- An ye mɔgɔjanjanw ye yen, Anaki kɔmɔgɔw lo, siya nin bɛɛ ye mɔgɔjanjanw ye. An yɛrɛ ɲana, an tun be i n'a fɔ tɔɔnw. An tun be i n'a fɔ tɔɔnw u ɲana tiɲɛ na.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index