Search form

Kok 17

Wusulandagaw

1Masaba y'a fɔ Musa ye ko: 2«A fɔ sarakalasebaga Arɔn dencɛ Eleyazari ye ko a ka wusulandaga nunu cɛ ka bɔ takami cɛma, k'u kɔnɔ takami fili yɔrɔjan, bari daga nunu ye ne ta ye. 3Mɔgɔ minw ye hakɛ kɛ n'u nii tor'a la, u ka wusulandagaw ta k'u dilan k'u kɛ sarakabɔyɔrɔ datugulan ye. Bari daga nunu nana ne Masaba ɲakɔrɔ, o le y'a to u kɛra ne ta ye. U ka kɛ taamasiɲɛ ye Isirayɛlidenw fɛ.» 4O la, wusulandaga ziralaman minw tun be mɔgɔ nunu fɛ minw jɛnina, sarakalasebaga Eleyazari ye olu cɛ k'u dilan k'u kɛ sarakabɔyɔrɔ datugulan ye. 5O kɛra hakilijigifɛn ye Isirayɛlidenw fɛ k'u hakili jigi a la ko mɔgɔ o mɔgɔ te Arɔn kɔmɔgɔ ye, o si man kan ka gwɛrɛ ka wusulan jɛni Masaba ɲakɔrɔ. N'o tɛ, koo min ye Kore n'a mɔgɔw sɔrɔ, o ɲɔgɔn bena o tigi fana sɔrɔ, Masaba tun ye min fɔ Musa barika la.

Jama be ŋunuŋunu

6O dugusagwɛ, Isirayɛli jama bɛɛ ŋunuŋununa Musa ni Arɔn kama k'a fɔ k'u ye Masaba ka mɔgɔw faga. 7Jama lajɛnna Musa ni Arɔn kama, u y'u ɲaa yɛlɛma ka sin Ɲɔgɔnkunbɛn fanibugu ma tuma min na, sankaba barila k'a datugu, Masaba y'a ka sebagaya yira. 8- Musa ni Arɔn tagara Ɲɔgɔnkunbɛn fanibugu ɲafɛ. 9Masaba y'a fɔ Musa ye ko: 10«Aw ye bɔ jama nin cɛma, janko ne ka se k'u halaki yɔrɔnin kelen.» U lara k'u ɲaa biri duguma.

11Musa y'a fɔ Arɔn ye ko: «Wusulandaga ta ka takami bɔ sarakabɔyɔrɔ kan ka wusulan kɛ a la, ka teliya ka taga n'a ye jama fɛ janko ka u ka hakɛ yafa daali u ye, bari Masaba dimina, fɔɲɔbana daminɛna ka ban.» 12Arɔn ye wusulandaga ta i ko Musa y'a fɔ cogo min na, ka boli ka taga don jama cɛma. O y'a sɔrɔ fɔɲɔbana tun daminɛna ka ban u cɛma. Arɔn ye wusulan jɛni k'u ka kojugu yafa daali. 13A lɔra suuw ni ɲanamanw cɛma, fɔɲɔbana banna. 14Mɔgɔ waa tan ni naani ni kɛmɛ wolonwula (14 700) le sara fɔɲɔbana bolo. Minw sara Kore kosɔn, olu niin t'a la. 15O kɔ, Arɔn kɔsegira Musa fɛ Ɲɔgɔnkunbɛn fanibugu daa la, o y'a sɔrɔ fɔɲɔbana tun banna.

Arɔn ka bere

16Masaba y'a fɔ Musa ye ko: 17«Kuma Isirayɛlidenw fɛ ka bere tan ni fila minɛ u fɛ. I ka bere kelen minɛ u bɛma tan ni fila kɔmɔgɔw ɲamɔgɔw kelen kelen bɛɛ fɛ, k'u kelen kelen bɛɛ tɔgɔw sɛbɛn u ka berew kan. 18I ka Arɔn tɔgɔ sɛbɛn Levi kɔmɔgɔw ka bere kan. Bere kelen kelen ka kɛ u bɛma nunu kɔmɔgɔw ɲamɔgɔw kelen kelen bɛɛ tɔgɔ la. 19I k'u bila Ɲɔgɔnkunbɛn fanibugu kɔnɔ walaka bilakɛsu ɲafɛ, ne b'aw kunbɛn yɔrɔ min na. 20Ne ye mɔgɔ min woloma, ale ka bere bena nugu. Ne bena Isirayɛlidenw ka ŋunuŋunuko ban aw kama ten.»

21Musa kumana Isirayɛlidenw fɛ. U ɲamɔgɔw kelen kelen bɛɛ ye bere kelen d'a ma ka kɛɲɛ ni Isirayɛli deenw mɔgɔda ye, bere tan ni fila tun lo. Arɔn ka bere tun be u cɛma. 22Musa ye bere nunu bila Masaba ɲakɔrɔ, fanibugu kɔnɔ a ka sariyaw walakaw maranin be min kɔnɔ.

23- O dugusagwɛ, Musa donna soo nin kɔnɔ tuma min na, a y'a ye ko Levi kɔmɔgɔ Arɔn ka bere tun nugura. O dama tɛ, a tun ye bolofitinifitini bɔ ka feeren, ani ka den, deen nunu fana mɔnna. 24Musa ye bere nunu bɛɛ ta ka bɔ Masaba ɲakɔrɔ ka taga n'u ye Isirayɛlidenw fɛ. U y'u filɛ, u kelen kelen bɛɛ y'u ka berew ta.

25Masaba y'a fɔ Musa ye ko: «Arɔn ka bere bila walaka bilakɛsu ɲafɛ yen, a ka mara ka kɛ taamasiɲɛ ye mɔgɔmurutininw fɛ. O bena u ka ŋunuŋunuko ban ne kɔrɔ janko u kana na sa.» 26Masaba ye min fɔ, Musa y'o kɛ.

27Isirayɛlidenw y'a fɔ Musa ye ko: «An halakira! An sara, ebe, an bɛɛ satɔ lo! 28Mɔgɔ o mɔgɔ mana gwɛrɛ Masaba ka fanibugu la dɔrɔn, o tigi be sa. O tuma na, an bɛɛ bena halaki wa?»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index