Search form

Kok 19

Misimuso wuleman bugurigwɛ

1Masaba y'a fɔ Musa ni Arɔn ye ko: 2«Ne Masaba ye sariya min sigi, fɛɛn min wajibiyanin be o kɔnɔ, o filɛ nin ye. A fɔ Isirayɛlidenw ye ko u ka na i fɛ ni misimuso wuleman ye, a dafanin, fiɲɛ te min na, min ma deli ka sɛnɛ kɛ. 3I k'o don sarakalasebaga Eleyazari bolo, ale ka taga n'a ye jama ka sigiyɔrɔ kɔfɛ, u k'a faga a ɲana. 4O kɔ, a k'a joli dɔ ta n'a bolokunnaden ye k'a seriseri Ɲɔgɔnkunbɛn fanibugu ɲafɛla faan fɛ siɲɛ wolonwula. 5U ka misi nin jɛni a ɲana, a golo, n'a sogo, n'a joli, ani a boo bɛɛ. 6Sarakalasebaga ka sɛdiriyiri ni *izɔpiyiri furaburu ani gaari wuleman ta k'u fili tasuma nin kɔnɔ. 7O kɔ, a k'a ka faniw ko ka jii ko. O kɔfɛ, a be se ka segi ka don jama ka sigiyɔrɔ la. Nga a nɔgɔnin bena to fɔɔ wulafɛ. 8Mɔgɔ min ye misi jɛni, ale fana k'a ka faniw ko ka jii ko. A fana nɔgɔnin bena to fɔɔ wulafɛ. 9- Mɔgɔ min saniyanin be, ale ka misi nin bugurigwɛ cɛ k'o bila jama ka sigiyɔrɔ kɔfɛ yɔrɔ dɔ la, min saniyanin be sariya faan fɛ. Isirayɛli jama k'o mara janko o ka kɛ fɛɛn saniyaji la. O be bɔ ka kɛ hakɛ yafa saraka ye. 10Mɔgɔ min ye bugurigwɛ nin cɛ, ale fana k'a ka faniw ko. A fana nɔgɔnin bena to fɔɔ wulafɛ. O bena kɛ sariya ye min tena dabila Isirayɛlidenw ni lonanw fɛ, minw be u cɛma.

Mɔgɔ saniyacogo

11«Ni mɔgɔ o mɔgɔ magara suu la, ale nɔgɔnin bena to tile wolonwula kɔnɔ. 12A k'a yɛrɛ saniya n'o jii nin ye a tile sabanan loon ni tile wolonwulanan loon, o kɔ, a bena saniya. Nga n'a m'a yɛrɛ saniya a tile sabanan loon, ni tile wolonwulanan loon, a tena saniya. 13Ni mɔgɔ o mɔgɔ magara suu la, n'a ma sɔrɔ k'a yɛrɛ saniya, a be ne Masaba ka fanibugu nɔgɔ. O tigi ka kan ka gwɛn ka bɔ Isirayɛlidenw cɛma. Fɛɛn saniyaji ma seriseri a kan minkɛ, a nɔgɔnin lo, a nɔgɔnin bena to.

14«Ni mɔgɔ sara fanibugu dɔ kɔnɔ, sariya min be o la, o filɛ. Mɔgɔ o mɔgɔ donna o fanibugu kɔnɔ, ani minw bɛɛ b'a kɔnɔ, olu nɔgɔnin bena to tile wolonwula kɔnɔ. 15Datugulan te minan o minan min daa la o fanibugu kɔnɔ, olu bɛɛ nɔgɔnin lo. 16Ka mɔgɔ to kongo kɔnɔ, n'a magara suu la min fagara ni murujan ye, walima min sar'a yɛrɛ ma, walima adamaden kolo, walima kaburu la, o tigi nɔgɔnin bena to tile wolonwula kɔnɔ. 17Begɛn min tun jɛnina ka kɛ hakɛ yafa saraka ye, u b'o bugurigwɛ dɔ ta k'o don minan dɔ kɔnɔ ka jii ɲanaman kɛ o kan, mɔgɔ nɔgɔnin nin ka saniyako kama. 18Mɔgɔ min saniyanin be, ale be *izɔpiyiri furaburu dɔ ta k'a sun jii nin na k'o seriseri fanibugu nin n'a kɔnɔ minanw bɛɛ kan n'a kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ kan. Ni mɔgɔ o mɔgɔ magara adamaden kolo la, walima mɔgɔ min magara suu la, walima min sar'a yɛrɛ ma, walima kaburu dɔ la, a ka kan ka jii nin seriseri o tigi fana kan. 19Mɔgɔ min saniyanin lo, ale ka jii nin seriseri mɔgɔnɔgɔnin nin kan a tile sabanan loon ni tile wolonwulanan loon. O kɔ, a be mɔgɔ min saniyara, o tigi k'a ka faniw ko k'a yɛrɛ ko. O wulafɛ, a be saniya. 20Mɔgɔ min nɔgɔnin lo, n'a m'a yɛrɛ saniya, o tigi ka kan ka gwɛn ka bɔ jama cɛma, bari a ye ne Masaba ka sigiyɔrɔ nɔgɔ. Fɛɛn saniyaji ma seriseri a kan minkɛ, o la, a nɔgɔnin lo. 21O ye sariya ye u fɛ min tena dabila fewu. Mɔgɔ min ye fɛɛn saniyaji nin seriseri, o tigi fana k'a ka faniw ko. Ni mɔgɔ o mɔgɔ magara o jii la, o tigi nɔgɔnin bena to fɔɔ wulafɛ. 22Ni mɔgɔnɔgɔnin magara fɛɛn o fɛɛn la, o be nɔgɔ. Ni mɔgɔ min magara o fɛɛn nin la fana, o tigi fana nɔgɔnin bena to fɔɔ wulafɛ.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index