Search form

Kok 20

Jii bɔko farakuru la

(Bɔk 17.1-7)

1Isirayɛli jama bɛɛ sera Zin kongokolon kɔnɔ saan kalo fɔlɔ la, ka sigi Kadɛsi. Miriyama sara o yɔrɔ la, u y'a suu don yen.

2Jii tun te jama fɛ minkɛ, u lajɛnna ka wili Musa ni Arɔn kama. 3U y'a daminɛ ka Musa kɛlɛ, u ko: «Masaba y'an balimaw faga tuma min na, n'an fana tun sara o tuma na, o tun ka fisa! 4Mun na aw nana ni Masaba ka jama ye kongokolon nin kɔnɔ yan? Janko an n'an ka begɛnw ka sa kɛ? 5Mun na aw bɔra n'an ye Ezipiti jamana na ka na n'an ye yɔrɔjugu nin na? Sɛnɛyɔrɔ te yan, torosun te yan, *ɛrɛzɛnsun te yan, gerenadiyiri te yan. Jii minta yɛrɛ te yan!»

6Musa ni Arɔn bɔra jama cɛma ka taga Ɲɔgɔnkunbɛn fanibugu daa la ka la k'u ɲaa biri duguma. Masaba y'a ka sebagaya yira u la.

7Masaba y'a fɔ Musa ye ko: 8«Bere nin ta, e n'i kɔrɔcɛ Arɔn ka jama wele k'u lajɛn. Aw ka kuma farakuru nin fɛ u ɲana, jii bena bɔ a la. I b'a kɛ jii be bɔ a kɔnɔ k'a di jama n'u ka begɛnw ma, u k'a min.» 9O la, Musa ye bere nin ta, a min tun bilanin be Masaba ka soo kɔnɔ, ka kɛɲɛ ni Masaba ka fɔta ye.

10Musa ni Arɔn ye jama wele ka u lajɛn farakuru kɔrɔ. Musa y'a fɔ u ye ko: «Aw mɔgɔmurutinin nunu, aw ye lamɛnni kɛ. An ka kan ka jii bɔ aw ye farakuru nin le kɔnɔ wa?» 11O kɔ, Musa y'a bolo kɔrɔta ka farakuru gosi n'a ka bere ye siɲɛ fila. Jii caaman bɔra, jama ye minni kɛ, ani u ka begɛnw fana.

12Masaba y'a fɔ Musa ni Arɔn ye ko: «Aw ma la ne la, k'a to ne k'a yira Isirayɛlidenw na ko ne ɲɔgɔn te yi, ko see be ne ye minkɛ, o la, ne be jamana min di jama nin ma, aw tena don n'u ye o kɔnɔ.»

13O kɛlɛ le y'a to u b'a fɔ ko Meribaf jii, bari Isirayɛlidenw tun ye kɛlɛ ɲini Masaba fɛ o yɔrɔ la, nga Masaba y'a yɛrɛ yira u la yen ko a saniyanin lo.

Edɔmuw ko Isirayɛlidenw te tɛmɛ

14Musa ye cidenw bila ka bɔ Kadɛsi ka taga Edɔmu masacɛ sɛgɛrɛ k'a fɔ a ye ko: «I balima Isirayɛlidenw ko: I b'an ka sɛgɛn bɛɛ kala ma. 15An bɛmaw tagara Ezipiti jamana na, an sigira yen fɔɔ ka mɛn. Nga Ezipitikaw ye an bɛmaw ni anw tɔɔrɔ. 16An kasira Masaba nɔɔ fɛ tuma min na, a y'an kasikan mɛn ka mɛlɛkɛ ci k'an bɔ Ezipiti. Sisan an sera Kadɛsi yan, dugu nin b'i ka mara daan na. 17An b'i daali, i ka sɔn an ka tɛmɛ i ka jamana kɔnɔ. An tena don *ɛrɛzɛnforo, walima foro wɛrɛ si la, an tena aw ka kɔlɔnw jii min. An bena tɛmɛ ni masacɛ ka siraba ye, fɔɔ ka taga bɔ i ka mara kɔnɔ an tena faran ka taga kinibolo, walima numanbolo fɛ.»

18Edɔmu masacɛ y'a jaabi ko: «Aw tena tɛmɛ yan yɔrɔ la, n'o kɛra, ne bena bɔ k'aw kunbɛn ni murujan ye.»

19Isirayɛlidenw y'a fɔ a ye ko: «An bena tɛmɛ ni siraba ye. Ni anw, walima an ka begɛnw ye i ka jii dɔ min, an ben'o sara. An b'a fɛ ka taama ka tɛmɛ seen na dɔrɔn, koo wɛrɛ t'a la.»

20Edɔmu masacɛ segira k'a fɔ ko: «Aw tena tɛmɛ yan fewu.» O kɔ, a bɔra k'u kunbɛn ni kɛlɛden barikamanw ye caaman. 21Edɔmu masacɛ ma sɔn ka tɛmɛyɔrɔ di u ma a ka mara la minkɛ, Isirayɛlidenw faranna ka taga faan wɛrɛ fɛ.

Arɔn sayako

22Isirayɛli jama bɛɛ wilila ka bɔ Kadɛsi ka taga se Ɔri kulu ma. 23K'u to Ɔri kulu gɛrɛfɛ, Edɔmu mara daan na, Masaba y'a fɔ Musa ni Arɔn ye ko: 24«Arɔn bena ta'a faaw fɛ. Ne be jamana min di Isirayɛlidenw ma, a tena don o kɔnɔ, bari aw tun ma sɔn ka ne ka fɔta bato Meriba jiyɔrɔ la. 25Taga ni Arɔn n'a dencɛ Eleyazari ye Ɔri kulu kan. 26I ka Arɔn ka sarakalasefaniw bɔ a kaan na k'u don a deen Eleyazari kaan na. Bari Arɔn bena ta'a faaw fɛ, a bena sa o yɔrɔ la.» 27Masaba ye min fɔ, Musa y'o kɛ. U yɛlɛla Ɔri kulu kan jama bɛɛ ɲana. 28- Musa ye Arɔn ka fani nunu bɔ a kaan na k'u don a deen Eleyazari kaan na. Arɔn sara kulu kunna yen. O kɔ, Musa ni Eleyazari jigira ka bɔ kulu kan. 29Jama bɛɛ y'a faamu ko Arɔn sara, Isirayɛlidenw bɛɛ y'a suu kasi tile bi saba kɔnɔ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index