Search form

Kok 22

Mowabu masacɛ Balaki be Balamu wele

1Isirayɛlidenw wilila ka taga sigi Mowabu kɛnɛba la, Zurudɛn baji kɔfɛ Zeriko faan fɛ.

2Isirayɛlidenw tun ye min kɛ amoriw la, Sipɔri dencɛ Balaki tun y'o bɛɛ ye. 3Mowabuw y'a ye ko mɔgɔ nunu ka ca kosɔbɛ, u siranna haali. Tiɲɛ na, u jaa tun tigɛra Isirayɛlidenw kosɔn. 4Mowabuw y'a fɔ Madiyan cɛkɔrɔbaw ye ko: «Jama nin bena an lamini bɛɛ halaki sisan i n'a fɔ misi be biin ɲimi k'a ban kongo kɔnɔ cogo min na.» O y'a sɔrɔ Sipɔri dencɛ Balaki le tun ye Mowabu masacɛ ye. 5- A ye cidenw bila ka taga Bewɔri dencɛ Balamu fɛ k'a wele. Ale tun b'a faso la Petɔri, Efarati baji daa la. A y'a fɔ a ye ko: «Siya dɔ bɔra Ezipiti jamana la ka na yɔrɔ bɛɛ ta. U sera ne gɛrɛfɛ ka sigi. 6Ayiwa, ne b'i daali, i ka na mɔgɔ nunu danga, bari u barika ka bon ni ne ta ye. N'i y'o kɛ, n'a sɔrɔ ne bena se u kɔrɔ, ani ka se k'u gwɛn ka bɔ jamana nin kɔnɔ, bari ne y'a lɔn ko n'i ye duba kɛ mɔgɔ min ye, o tigi ta be ɲa. N'i ye min danga, o tigi ta be cɛn.»

7Mowabu ni Madiyan cɛkɔrɔbaw wilila ka taga ni boɲafɛnw ye u bolo janko k'o di lagwɛlikɛla ma. U sera Balamu fɛ tuma min na, u ye Balaki ka kuma fɔ a ye. 8Balamu y'a fɔ u ye ko: «Aw ye si yan bii, Masaba mana min fɔ ne ye, ne bena aw jaabi ka kɛɲɛ n'o ye.» O la, Mowabu ɲamɔgɔ nunu tora Balamu fɛ yen.

9Ala nana Balamu fɛ k'a ɲininga ko: «Mɔgɔ minw be n'i ye yan, jɔnw lo?»

10Balamu y'a jaabi ko: «Sipɔri dencɛ Balaki, ni Mowabu masacɛ lo, ale lo y'u ci ka n'a fɔ n ye ko 11siya dɔ min bɔra Ezipiti jamana na, ko u ye yɔrɔ bɛɛ ta. Ko ne ka na u danga a ye, ko n'o kɛra, n'a sɔrɔ ale bena se k'u kɛlɛ k'u gwɛn ka bɔ yen.»

12Ala y'a fɔ Balamu ye ko: «Kana taga n'u ye. Kana siya nin danga, bari dubadenw lo.»

13O dugusagwɛ, Balamu wilila k'a fɔ Balaki ka ɲamɔgɔw ye ko: «Aw ye segi aw ka jamana na, bari Masaba ma sɔn ne ka taga n'aw ye.» 14O la, Mowabu ɲamɔgɔw kɔsegira Balaki fɛ k'a fɔ ko: «Balamu banna ka na n'an ye.»

15Balaki ye ɲamɔgɔ dɔ wɛrɛw ci tugu, olu tun ka ca ni fɔlɔtaw ye, u fana tun jatinin lo kosɔbɛ ka tɛmɛ fɔlɔtaw kan. 16U sera Balamu fɛ k'a fɔ a ye ko: «Sipɔri dencɛ Balaki ko i kan'a to foyi k'i bali ka na ale fɛ. 17Ko bari ale bena i boɲa fɔɔ ka ɲa, ko i mana min fɔ, ko ale bena o bɛɛ kɛ. Ko a b'i daali, i ka na mɔgɔ nunu danga ale ye.»

18Balamu ye Balaki ka cidenw jaabi ko: «Hali ni Balaki y'a ka soo fa warigwɛ ni sanu na k'o bɛɛ di ne ma, ne te se ka foyi si kɛ ka tɛmɛ Masaba ne ka Ala ka kuma kan, a kɛra koba ye wo, walima kofitini. 19Sisan aw ye si yan bii i n'a fɔ tɔw y'a kɛ cogo min na, yanni ne k'a lɔn Masaba bena min fɔ ne ye tugu.»

20O sufɛ, Ala nana Balamu fɛ k'a fɔ a ye ko: «Mɔgɔ nunu nana i wele kama minkɛ, wili ka taga n'u ye, nga ne be min fɔ i ye, i k'o dama kɛ.»

Balamu ka fali

21O dugusagwɛ sɔgɔma, Balamu wilila k'a ka fali labɛn ka taga ni Mowabu ɲamɔgɔw ye.

22Ala y'a taatɔ ye tuma min na, a dimina kosɔbɛ. Masaba ka mɛlɛkɛ lɔra sira la k'a ɲaa tigɛ. Balamu tun b'a ka fali kan, a ka baaraden fila tun be n'a ye. 23Fali ye Masaba ka mɛlɛkɛ lɔnin ye sira kan n'a ka murujan b'a bolo. A faranna ka bɔ sira kan ka don foro la. Balamu y'a gosi janko a ka segi sira kan. 24O kɔ, Masaba ka mɛlɛkɛ tagara lɔ sira fitiniyɔrɔ dɔ la *ɛrɛzɛnforow furancɛ la, O y'a sɔrɔ kogo tun be sira nin faan fila bɛɛ la. 25Fali ye Masaba ka mɛlɛkɛ ye, fali dɛnna kogo la ka Balamu seen digi o la. Balamu y'a gosi tugu. 26O kɔ, Masaba ka mɛlɛkɛ tagara ɲafɛ tugu ka lɔ yɔrɔ dɔ la, sira ka dɔgɔ yɔrɔ min na, munumunuyɔrɔ si tun te yen, ka taga kinibolo, walima numanbolo fɛ. 27Fali ye Masaba ka mɛlɛkɛ ye, a lara duguma ni Balamu ye. Balamu dimina k'a gosi n'a ka bere ye.

28Masaba ye daa di fali ma, a y'a fɔ Balamu ye ko: «Ne ye mun le kɛ i la fɔɔ i ye ne gosi siɲɛ saba?»

29Balamu y'a fɔ fali ye ko: «Bari i ye tulon kɛ ne la! Ni murujan tun be ne bolo, n tun bena i faga sisan sisan.»

30Fali y'a fɔ Balamu ye ko: «Ne t'i ka fali ye wa? I tun te yɛlɛ ne kan kabini i ye ne sɔrɔ foo ka na se bii ma wa? Ne delila ka nin ɲɔgɔn kɛ i la wa?»

Balamu ko: «Ayi.»

31O tuma na, Masaba ye Balamu ɲaa yɛlɛ, a ye Masaba ka mɛlɛkɛ lɔnin ye sira kan ni murujan y'a bolo. Balamu y'a kunbiri gwan k'a ɲaa biri duguma. 32Masaba ka mɛlɛkɛ y'a ɲininga ko: «Mun na e y'i ka fali bugɔ siɲɛ saba? Ne nana k'i ɲaa tigɛ, bari ne y'a ye ko i be sira min kan, halakisira lo. 33Fali ye ne ye ka faran ka bɔ ne ɲa siɲɛ saba. N'a tun ma faran, ne tun bena i faga o yɔrɔnin kelen ka fali nin to yen.»

34Balamu y'a fɔ Masaba ka mɛlɛkɛ ye ko: «Ne ye hakɛ kɛ. Ne tun m'a lɔn ko i lɔnin be sira kan ka ne ɲaa tigɛ. Sisan, ni taga nin man d'i ye, ne bena kɔsegi.»

35Masaba ka mɛlɛkɛ y'a fɔ Balamu ye ko: «Taga ni mɔgɔ nunu ye, nga ne be kuma min fɔ i ye, i k'o dama fɔ.» O la, Balamu tagara ni Balaki ka ɲamɔgɔw ye.

Balamu ni Balaki be ɲɔgɔn kunbɛn

36Balaki y'a mɛn ko Balamu be sira la minkɛ, a bɔra ka ta'a kunbɛn mowabuw ka dugu dɔ la min be Arinɔn daa la a ka mara daan na. 37A y'a fɔ Balamu ye ko: «Ne ma cii bila ka taga i wele wa? Mun na i tun ma na? See te ne ye k'i sara wa?»

38Balamu y'a jaabi ko: «Ne nana i fɛ sisan. Yala ne bena se ka kuma n kunfɛ wa? Ala mana kuma min don ne daa la, n bena o dama le fɔ.» 39Balamu tagara ni Balaki ye Kiriyatusɔti. 40Balaki ye misiw ni sagaw faga saraka ye k'o sogo dɔ di Balamu ma ni ɲamɔgɔ minw y'a bila sira.

Balamu ka kirayakuma fɔlɔ

41O dugusagwɛ sɔgɔma, Balaki tagara ni Balamu ye, ka yɛlɛ ka taga Bamɔtibaali. Ka Balamu to o yɔrɔ la, a ye Isirayɛliden dɔw ye.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index