Search form

Kok 24

1Balamu y'a ye ko a diyara Masaba ye ka Isirayɛlidenw ta ɲa. A ma lagwɛli kɛ tugu ka Ala ɲininga i n'a fɔ a tun y'a kɛ ka tɛmɛ cogo min na, nga a y'a ɲaa yɛlɛma ka sin kongokolon faan fɛ.i 2A y'a ɲaa kɔrɔta ka Isirayɛlidenw siginin ye, u tun sigira ka kɛɲɛ n'u bɛmaw kɔmɔgɔw ye. Ala ka Nii jigir'a kan. 3«A y'a ka kirayakuma fɔ ko:

Bewɔri dencɛ Balamu ka kirayakuma filɛ nin ye,

ale min be yeli kɛ kosɔbɛ,

ale ka kuma lo.

4Ala be min fɔ, a b'o mɛn,

Setigi be min yira a la, a b'o ye,

n'a b'a bato tuma min na,

a b'a ɲaa yɛlɛ,

ale ka kuma lo.

5Yakuba kɔmɔgɔw, aw ka fanibuguw ka ɲi dɛ!

Isirayɛlidenw, aw ka sigiyɔrɔw ka ɲi sa!

6U yɛrɛkɛnin bɛ i ko kɔɔ min fara ka yɛrɛkɛ,

i ko bada la nankɔw.

U be i ko alowɛsiyiriw, Masaba ye minw tutu,

i ko sɛdiriyiriw, jida la.

7U ka jibɔyɔrɔw fanin be,

u ka sumanw bena jii sɔrɔ kosɔbɛ.

U ka masacɛ bena tɛmɛ Agagi kan,

u ka masaya bena barika sɔrɔ.

8Ala y'u bɔ Ezipiti jamana la,

u fanga be i ko kongomisi ta.

Siya minw be wili u kama, u be olu halaki,

u b'u kolow karikari,

u b'u sɔgɔ n'u ka biɲɛw ye.

9- U be sonsori, ka la i ko jara,

u be sonsori, ka la i ko waraba.

Jɔn be se k'u wili?

Isirayɛlidenw, mɔgɔ minw be duba kɛ aw ye,

Ala ka olu ta ɲa.

Minw b'aw danga,

Ala ka olu ta cɛn.»

10O tuma na, Balaki dimina Balamu kɔrɔ kosɔbɛ. A y'a tigɛ gosi ɲɔgɔn na k'a fɔ a ye ko: «Ne y'i wele ko i ka na ne juguw danga le. E do ye duba kɛ u ye fɔɔ siɲɛ saba. 11Wili ka taga i ka soo sisan! Ne tun ko n bena i boɲa fɔɔ ka ɲa, nga Masaba y'i bali k'o boɲa sɔrɔ.»

Isirayɛlidenw ka koo nataw

12Balamu ye Balaki jaabi ko: «Ne tun m'o le fɔ i ka cidenw ye wa? 13Ko hali ni Balaki y'a ka soo fa warigwɛ ni sanu na k'o bɛɛ di ne ma, ne te se ka foyi kɛ n yɛrɛ ma ka tɛmɛ Masaba ka kuma kan, a kɛra koɲuman ye wo, walima kojugu. Masaba mana min fɔ, ne bena o le fɔ. 14Ayiwa, sisan ne be segi ka taga n ka mɔgɔw fɛ. Nga mɔgɔ nunu bena min kɛ i ka mɔgɔw la sini, ne b'a fɛ k'i lasɔmi o la fɔlɔ.» 15Balamu y'a ka kirayakuma fɔ ko:

«Bewɔri dencɛ Balamu ka kirayakuma filɛ nin ye,

ale min be yeli kɛ kosɔbɛ, ale ka kuma lo.

16Ala be min fɔ, a b'o mɛn.

A be lɔnniya sɔrɔ ka bɔ Fɛɛn bɛɛ kuntigi fɛ.

Setigi be min yira a la, a b'o ye.

N'a b'a bato tuma min na, a b'a ɲaa yɛlɛ.

Ale ka kuma lo.

17Koo min bena kɛ, ne y'o ye,

nga sisan koo tɛ.

Ne ɲaa b'a la, nga a yɔrɔ ka jan.

Lolo dɔ be bɔra Yakuba kɔmɔgɔw cɛma,

masa dɔ be wilila Isirayɛlidenw cɛma.

A bena mowabuw gosi u kuun na,

a bena Sɛti kɔmɔgɔw bɛɛ kuun ci.

18A bena Edɔmu mara minɛ,

a ben'a juguw ka jamana, *Seyiri minɛ.

Nga Isirayɛlidenw bena barika sɔrɔ.

19Kuntigi dɔ bena bɔ Yakuba la.

Dugumɔgɔ minw tora, a bena olu halaki.»

Isirayɛlidenw juguw nagasiko

20Balamu ye amalɛkiw ye tugu ka sɔrɔ k'a ka kirayakuma fɔ ko:

«Amalɛkiw tun be siya tɔw bɛɛ ɲafɛ,

nga a laban na, u bena halaki.»

21Balamu ye keniw ye k'a ka kirayakuma fɔ ko:

«Aw sigiyɔrɔ sutaranin lo,

kɔnɔ ɲaga lo, farakuru kan.

22O bɛɛ n'a ta, aw ka sigiyɔrɔw bena jɛni,

Asirikaw bena aw minɛ ka taga aw bila jɔnya la.»

23Balamu y'a ka kirayakuma fɔ ko:

«Aa! Jɔn be se ka balo ni Ala y'a ta kɛ?

24Kurunbaw bena na ka bɔ Kitimu jamana na,j

u bena se Asirikaw ni Ebɛri kɔmɔgɔw kɔrɔ,k

nga olu yɛrɛw bena nagasi.»

25O kɔ, Balamu wilila ka segi ka ta'a ka soo, Balaki fana tagara n'a ka sira ye.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index