Search form

Kok 27

Denmusow ka niyɔrɔko

1Selofeyadi denmusow tun be Yusufu deen Manase kɔmɔgɔw ka fadenyabolow dɔ la. Selofeyadi facɛ tun ye Efɛri ye, Efɛri facɛ fana tun ye Galaadi ye, Galaadi facɛ fana tun ye Makiri ye, Makiri facɛ tun ye Manase ye. Selofeyadi denmuso nunu tɔgɔ ko Maala ni Nowa ni Ogila ni Milika ani Tirisa. 2Ayiwa, u gwɛrɛla Ɲɔgɔnkunbɛn fanibugu daa la ka lɔ Musa ni sarakalasebaga Eleyazari ni jama ɲamɔgɔw ani jama bɛɛ ɲafɛ k'a fɔ ko: 3«An facɛ sara kongokolon kɔnɔ. Kore ka mɔgɔw minw tun jɛnna ka muruti Masaba ma, a niin tun te olu la, nga a sar'a yɛrɛ ka hakɛ kosɔn, a ma dencɛ sɔrɔ. 4Yala a ka ɲi an facɛ tɔgɔ ka tunu ka bɔ a ka fadenyabolo la wa? K'o kuun kɛ a ka dencɛ sɔrɔbaliya ye wa? Aw ka niyɔrɔ d'an ma, an faa ka somɔgɔw cɛma.»

5O la, Musa tagara n'o koɲa ye Masaba ɲafɛ. 6Masaba y'a fɔ a ye ko: 7- «Tiɲɛ be Selofeyadi denmusow fɛ. I ka kan ka dugukolo d'u ma ka kɛ u niyɔrɔ ye u facɛ ka somɔgɔw cɛma, k'u faa cɛɛn d'u ma. 8A fɔ Isirayɛlidenw ye ko ni mɔgɔ dɔ sara ni dencɛ t'a fɛ, u k'a cɛɛn di a denmuso ma. 9Ko ni denmuso t'a fɛ, u k'a di a badenw ma. 10Ko ni baden t'a fɛ, u k'a di a faa badenw ma. 11Ni badenw t'a facɛ fɛ, a ka somɔgɔ min ka surun a la balimaya la fadenyabolo la, u k'a cɛɛn di ale ma, a ka kɛ ale ta ye. O bena kɛ sariya ye Isirayɛlidenw fɛ, i ko ne Masaba y'a fɔ e Musa ye cogo min na.»

Zozuwe be Musa nɔɔ ta

(Sad 31.1-8)

12- Masaba y'a fɔ Musa ye ko: «Yɛlɛ Abarimu kulu nin kan. Ne ye jamana min di Isirayɛlidenw ma, i k'a filɛ. 13I ben'a ye, o kɔ, i fana bena taga i faaw fɛ i n'a fɔ i kɔrɔcɛ Arɔn, 14bari tuma min na jama murutira ne ma jiko la k'aw to Zin kongokolon kɔnɔ, aw si tun ma sɔn ka ne ka fɔta bato, aw m'a to ne k'a yira u la ko ne ɲɔgɔn te yi, ko see be ne ye.» Meriba ye jii bɔyɔrɔ ye, min be Zin kongokolon kɔnɔ Kadɛsi.

15Musa y'a fɔ Masaba ye ko: 16«Masa Ala, e min be nii don adamadenw bɛɛ la, i ka mɔgɔ dɔ sigi ne nɔɔ na jama nin kunna, 17- min bena bila u ɲa u ka koow bɛɛ la janko ele Masaba ka jama kana kɛ i n'a fɔ sagaw, dɛndɛbaga te minw na.»

18- Masaba y'a fɔ Musa ye ko: «Nun dencɛ Zozuwe wele, ne Ala Nii be min fɛ, k'i bolo la a kunna. 19A lɔ sarakalasebaga Eleyazari ni jama bɛɛ ɲakɔrɔ ka baara nin kalifa a ma u ɲana. 20I k'i ka fanga dɔ d'a ma, janko Isirayɛli jama bɛɛ ka mɛnni kɛ a fɛ. 21- A ka kan ka lɔ sarakalasebaga Eleyazari ɲakɔrɔ, ale lo bena ne Masaba ɲininga a ye *Urimu barika la. Zozuwe ni Isirayɛli jama bɛɛ bena sɔn Eleyazari ka kuma ma.»

22Masaba ye min fɔ Musa ye, a y'o kɛ. A ye Zozuwe wele k'a lɔ sarakalasebaga Eleyazari ni jama bɛɛ ɲakɔrɔ, 23- ka sɔrɔ k'a bolow la a kunna ka baara nin kalifa a ma i ko Masaba y'a fɔ cogo min na ale Musa ye.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index