Search form

Kok 28

Loon o loon sarakaw

(Bɔk 29.38-46)

1Masaba y'a fɔ Musa ye ko: «A fɔ Isirayɛlidenw ye ko 2u ka jija ka sarakaw bɔ ne Masaba ye a waati latigɛnin na, saraka minw be jɛni pewu. O ye ne ka dumuni ye, a kasa ka di ne ye.

3«A fɔ u ye tugu ko u ka kan ka saraka min bɔ ne ye, k'a jɛni pewu, o filɛ nin ye: saga min ye saan kelen sɔrɔ ni fiɲɛ t'a la, u k'o fila bɔ saraka jɛnita ye loon o loon. 4Sagaden kelen ka bɔ sɔgɔmadafɛ, a tɔ kelen ka bɔ wulafɛ, 5ka mugu tɛntɛnnin kilo saba ɲagami ni olivutulu ɲanaman litiri kelen ni tilan ye, k'o fara sagaden nunu kelen kelen bɛɛ kan k'o fana bɔ suman saraka ye. 6O ye loon o loon saraka jɛnita ye, min bɔko daminɛna Sinayi kulu kan, ka kɛ saraka ye min be jɛni pewu ne Masaba ye. A kasa ka di ne ye. 7Saga o saga bɔwaati la, u ka na ni duvɛn litiri kelen ni tilan ye, k'a kɛ saraka ye. U k'o bɔn ne Masaba ɲakɔrɔ n sigiyɔrɔ la. 8Saga filanan fana ka bɔ wuladafɛ. Suman saraka ni jii min ɲɔgɔn be bɔ sɔgɔmadafɛ, o k'o ɲɔgɔn bɔ fana. O ye saraka ye min be jɛni pewu, a kasa ka di ne Masaba ye.

Lafiɲɛlon sarakaw

9«Lafiɲɛlon na, saga fila minw ye saan kelen kelen sɔrɔ ni fiɲɛ t'u la, aw k'o bɔ saraka ye, n'a jii, ani mugu tɛntɛnnin kilo wɔɔrɔ, ka tulu ɲagami o la, mugu nin ka kɛ suman saraka ye. 10O ye saraka jɛnita ye min be bɔ lafiɲɛlon bɛɛ la, ka fara loon o loon saraka jɛnita n'a jii kan.

Kalokura sarakaw

11«Kalo o kalo loon fɔlɔ, aw ka tura kɛɲɛnin fila bɔ saraka jɛnita ye ne Masaba ye, ni sagajigi kelen, ani sankelensaga cɛman, o deen wolonwula, fiɲɛ kana sɔrɔ u si la. 12Tura kelen kelen bɛɛ be bila sira ni suman saraka ye: mugu tɛntɛnnin kilo kɔnɔntɔn, min ɲagamina ni tulu ye. Sagajigi bilasira ta ye mugu tɛntɛnnin kilo wɔɔrɔ ye, k'o ɲagami ni tulu ye. 13Sagaden kelen kelen bɛɛ bilasira ta ye mugu tɛntɛnnin kilo saba ye min ɲagamina ni tulu ye. O ka kɛ saraka jɛnita ye, min be jɛni pewu, a kasa ka di ne Masaba ye. 14Jii min ka kan ka bɔn tura kelen kelen bɛɛ bɔtuma na, o ye duvɛn litiri saba ye, sagajigiw ta ka kɛ litiri fila fila ye, sagadenw ta ka kɛ litiri kelen ni tilan ye. O le ye kalo o kalo saraka jɛnita ye min ka kan ka bɔ kalokura bɔtuma na saan kuturu bɛɛ kɔnɔ. 15Aw ka bakɔrɔnin kelen kɛ hakɛ yafa saraka ye ne Masaba ye ka fara loon o loon saraka jɛnita n'a jii kan.

Ɲanagwɛw

(Sar 23.5-14)

16- «Saan kalo fɔlɔ tile tan ni naaninan loon, aw ka *Hɔrɔnya ɲanagwɛ kɛ ka ne Masaba bato. 17- Kalo nin tile tan ni duurunan loon bena kɛ ɲanagwɛ ye. Aw ka buru dumu tile wolonwula kɔnɔ fununan te min na. 18Ɲanagwɛ tile fɔlɔ la, aw ka lajɛn ka ne Masaba bato, aw kana baara gwɛlɛman si kɛ o loon na. 19Aw ka saraka jɛnita min be jɛni pewu bɔ ne Masaba ye. O ka kɛ tura kɛɲɛnin fila ye, ni sagajigi kelen, ani sankelensaga wolonwula, fiɲɛ kana sɔrɔ u si la. 20Mugu tɛntɛnnin ka ɲagami ni tulu ye, o ni begɛn le be bɔ ɲɔgɔn fɛ. Mugu nin kilo kɔnɔntɔn ka bɔ tura kelen kelen bɛɛ bɔtuma na. Kilo wɔɔrɔ ka bɔ sagajigi bɔtuma na, 21kilo saba ka bɔ sagadenw kelen kelen bɛɛ bɔtuma na. 22Aw ka bakɔrɔnin kelen bɔ hakɛ yafa saraka ye, k'aw ka yafa daali n'o ye. 23Aw k'o saraka nunu bɔ k'u fara loon o loon sɔgɔma saraka jɛnita kan. 24O cogo la fana, aw ka dumuni labɛn ne Masaba ye loon o loon, tile wolonwula kɔnɔ, k'o kɛ saraka ye min be jɛni pewu, a kasa ka di ne Masaba ye. O be bɔ ka fara loon o loon saraka jɛnita n'a jii kan. 25A tile wolonwulanan loon, aw ka lajɛn ka ne Masaba bato, aw kana baara gwɛlɛman si kɛ o loon na.

Sumantigɛ ɲanagwɛ

(Sar 23.15-22)

26- «Sumantigɛ ɲanagwɛ loon fɔlɔ, n'aw be sɛnɛfɛn deen fɔlɔw bɔ saraka ye ne Masaba ye, aw ka lajɛn ka ne bato, aw kana baara gwɛlɛman si kɛ o loon na. 27Aw ka tura kɛɲɛnin fila, ni sagajigi kelen, ani sankelensaga wolonwula bɔ saraka jɛnita ye. O kasa ka di ne Masaba ye. 28Suman saraka min ka kan ka fara o kan, o ye mugu tɛntɛnnin ye ka tulu ɲagami o la. Mugu nin kilo kɔnɔntɔn ka bɔ tura kelen kelen bɛɛ bɔtuma na, kilo wɔɔrɔ ka bɔ sagajigi bɔtuma na, 29kilo saba ka bɔ sagaden wolonwula nunu kelen kelen bɛɛ bɔtuma na. 30Aw ka bakɔrɔnin kelen bɔ saraka ye janko k'aw ka hakɛ yafa daali. 31Aw ka saraka nunu bɔ, n'u jii, k'o fara loon o loon saraka jɛnita n'a suman saraka kan. Fiɲɛ kana sɔrɔ o begɛn nunu si la.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index