Search form

Kok 29

Saan cɛmancɛ ɲanagwɛ

(Sar 23.23-25)

1«Saan kalo wolonwulanan tile fɔlɔ loon, aw ka ɲɔgɔn lajɛn ka ne Masaba bato, aw kana baara gwɛlɛman si kɛ o loon na. Aw ka buru fiyɛ o loon na. 2Aw ka tura kɛɲɛnin kelen, ni sagajigi kelen, ani sankelensagajigi, deen wolonwula bɔ saraka jɛnita ye, fiɲɛ kana sɔrɔ u si la. O kasa ka di ne Masaba ye. 3Aw ka mugu tɛntɛnnin ɲagami ni tulu ye k'o kɛ suman saraka ye, k'o bɔ ni begɛn nunu ye. Mugu nin kilo kɔnɔntɔn ka bɔ tura bɔtuma na, kilo wɔɔrɔ ka bɔ sagajigi bɔtuma na, 4kilo saba ka bɔ sagaden nunu kelen kelen bɛɛ bɔtuma na. 5Aw ka bakɔrɔnin kelen bɔ k'o kɛ hakɛ yafa saraka ye k'aw ka hakɛw yafa daali n'o ye. 6Aw k'o saraka nunu bɔ ka fara kalo o kalo saraka jɛnita, n'a suman saraka kan, ani loon o loon saraka jɛnita n'u suman saraka, ani jii kan, ka kɛɲɛ n'a fɔcogo ye. O ye sarakaw ye minw be jɛni pewu, u kasa ka di ne Masaba ye.

Hakɛw yafalon

(Sar 23.26-32)

7- «Saan kalo wolonwulanan tile tannan loon, aw ka ɲɔgɔn lajɛn ka ne Masaba bato. Aw ka suun don, aw kana baara si kɛ o loon na. 8Aw ka saraka jɛnita bɔ ne Masaba ye, min kasa ka di ne ye. O ka kɛ tura kɛɲɛnin kelen ni sagajigi kelen, ani sankelensagajigi wolonwula. Fiɲɛ kana sɔrɔ u si la. 9Mugu tɛntɛnnin ka ɲagami ni tulu ye, ka kɛ suman saraka ye. Mugu nin kilo kɔnɔntɔn ka bɔ ni tura ye, kilo wɔɔrɔ ka bɔ sagajigi bɔtuma na, 10kilo saba ka bɔ sagaden nunu kelen kelen bɛɛ bɔtuma na. 11Bakɔrɔnin kelen fana be kɛ hakɛ yafa saraka ye. O be danna ni hakɛ yafa saraka ye min be bɔ Ala ka yafalonba la. O ka fara loon o loon saraka jɛnita n'a suman sarakaw n'a jii kan.

Gwatakɔrɔsigi ɲanagwɛ

(Sar 23.33-44)

12«Saan kalo wolonwulanan tile tan ni duurunan loon, aw ka ɲɔgɔn lajɛn ka ne Masaba bato, aw kana baara gwɛlɛman si kɛ o loon na. Aw ka ɲanagwɛ kɛ ne Masaba tɔgɔ la tile wolonwula kɔnɔ. 13Aw ka tura kɛɲɛnin tan ni saba, ni sagajigi fila, ani sankelensagajigi, deen tan ni naani, bɔ saraka jɛnita ye min be jɛni pewu, fiɲɛ kana sɔrɔ u si la. O kasa ka di ne Masaba ye. 14Aw ka mugu tɛntɛnnin ɲagami ni tulu ye, o ka kɛ suman saraka ye, k'o bɔ ni begɛn nunu ye. Mugu nin kilo kɔnɔntɔn ka bɔ tura tan ni saba nunu kelen kelen bɛɛ bɔtuma na, kilo wɔɔrɔ ka bɔ sagajigi fila nunu kelen kelen bɛɛ bɔtuma na, 15kilo saba ka bɔ sagaden tan ni naani nunu kelen kelen bɛɛ bɔtuma na. 16Aw ka bakɔrɔnin kelen kɛ hakɛ yafa saraka ye ka fara loon o loon saraka jɛnita n'a suman saraka n'a jii kan.

17«A tile filanan loon, aw ka tura kɛɲɛnin tan ni fila ni sagajigi fila bɔ saraka ye, ani sankelensagajigi, deen tan ni naani, fiɲɛ kana sɔrɔ u si la. 18Aw ka suman sarakaw n'u jii fana bɔ ni turaw ni sagajigiw, ani sagaden nunu ye ka kɛɲɛ n'a cogo ye, hali ni daa min fɔra. 19Aw ka bakɔrɔnin kelen kɛ hakɛ yafa saraka ye ka fara loon o loon saraka jɛnita n'a suman saraka n'a jii kan.

20«A tile sabanan loon, aw ka tura kɛɲɛnin tan ni kelen ni sagajigi fila bɔ saraka ye, ani sankelensagajigi tan ni naani, fiɲɛ kana sɔrɔ u si la. 21Aw ka suman saraka ni jii fana bɔ ni turaw ye, ani sagajigiw, ni sagaden nunu ye ka kɛɲɛ n'a cogo ye, hali ni daa min fɔra. 22Aw ka bakɔrɔnin kelen bɔ hakɛ yafa saraka ye ka fara loon o loon saraka jɛnita n'a suman saraka n'a jii kan.

23«A tile naaninan loon, aw ka tura kɛɲɛnin tan ni sagajigi fila bɔ saraka ye, ani sankelensagajigi, deen tan ni naani, fiɲɛ kana sɔrɔ u si la. 24Aw ka suman sarakaw ni jii fana bɔ, ni turaw ni sagajigiw, ani sagaden nunu ye, ka kɛɲɛ n'a cogo ye, hali ni daa min fɔra. 25Aw ka bakɔrɔnin kelen bɔ hakɛ yafa saraka ye ka fara loon o loon saraka jɛnita n'a suman saraka n'a jii kan.

26«A tile duurunan loon, aw ka tura kɛɲɛnin kɔnɔntɔn ni sagajigi fila bɔ saraka ye, ani sankelensagajigi, deen tan ni naani, fiɲɛ kana sɔrɔ u si la. 27Aw ka suman sarakaw ni jii fana bɔ ni turaw ye, ni sagajigiw ani sankelensaga nunu ye ka kɛɲɛ n'a cogo ye, hali ni daa min fɔra. 28Aw ka bakɔrɔnin kelen bɔ hakɛ yafa saraka ye ka fara loon o loon saraka jɛnita n'a suman saraka n'a jii kan.

29«A tile wɔɔrɔnan loon, aw ka tura kɛɲɛnin seegi ni sagajigi fila bɔ saraka ye, ani sankelensagajigi, deen tan ni naani, fiɲɛ kana sɔrɔ u si la. 30Aw ka suman saraka ni jii fana bɔ ni turaw ye, ni sagajigiw, ani saga nunu ye ka kɛɲɛ n'a cogo ye, hali ni daa min fɔra. 31Aw ka bakɔrɔnin kelen bɔ hakɛ yafa saraka ye ka fara loon o loon saraka jɛnita n'a suman saraka n'a jii kan.

32«A tile wolonwulanan loon, aw ka tura kɛɲɛnin wolonwula ni sagajigi fila bɔ saraka ye, ani sankelensagajigi, deen tan ni naani, fiɲɛ kana sɔrɔ u si la. 33Aw ka suman sarakaw ni jii fana bɔ ni turaw, ni sagajigiw, ani sagaden nunu ye ka kɛɲɛ n'a cogo ye hali ni daa min fɔra. 34Aw ka bakɔrɔnin kelen bɔ hakɛ yafa saraka ye ka fara loon o loon saraka jɛnita n'a suman saraka n'a jii kan.

35«A tile seeginan loon, aw ka lajɛn ka ne Masaba bato, aw kana baara gwɛlɛman si kɛ o loon na. 36Aw ka tura kelen ni sagajigi kelen bɔ saraka jɛnita ye min be jɛni pewu, ani sankelensagajigi, deen wolonwula, fiɲɛ kana sɔrɔ u si la. O kasa ka di ne Masaba ye. 37Aw ka suman sarakaw ni jii fana bɔ ni tura, ni sagajigi, ani sagaden nunu ye ka kɛɲɛ n'a cogo ye hali ni daa min fɔra. 38Aw ka bakɔrɔnin kelen bɔ hakɛ yafa saraka ye, ka fara loon o loon saraka jɛnita n'a suman saraka n'a jii kan.

39«Aw ka kan ka saraka minw bɔ ne Masaba ye aw ka ɲanagwɛ loonw na, olu le ye nin ye ka fara aw ka dajuru taw kan, n'aw ka boɲafɛn taw: aw ka saraka jɛnitaw, n'aw ka suman sarakaw, n'aw ka jii, ani aw ka jɛnɲɔgɔnya sarakaw kan.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index