Search form

Kok 35

Levi kɔmɔgɔw niyɔrɔ

1- Masaba kumana Musa fɛ Mowabu kɛnɛba la Zurudɛn baji daa la Zeriko faan fɛ, ko: 2«A fɔ Isirayɛlidenw ye ko u ka dugu dɔw bɔ u niyɔrɔw la k'u di Levi kɔmɔgɔw ma, u ka sigi u kɔnɔ, k'o duguw lamini kongo fana di u ma. 3Dugu nunu bena kɛ u sigiyɔrɔw ye, u lamini kongo bena kɛ u ka begɛnw dɛndɛyɔrɔ ye. 4Aw bena kongo minw di u ma dugu lamini na, o boɲa ka kɛ mɛtɛrɛ kɛmɛ duuru ye ka bɔ dugu kogo ma ka taga kongo faan fɛ, ka dugu lamini. 5Aw ka kan ka yɔrɔ minw suma dugu kɔfɛla la, olu filɛ nin ye: dugu kɔrɔn ɲafan fɛ, ni worodugu ɲafan fɛ, ni dugu tileben ɲafan fɛ, ani dugu kɔgɔdugu ɲafan fɛ, aw ka kilomɛtɛrɛ kelen kelen suma faan bɛɛ la ka dugu nin to cɛma cɛra. O bena kɛ u ka duguw lamini kongow ye.

Kalifayɔrɔw

(Sad 19.1-13; Zoz 20.1-9)

6«Aw bena dugu minw di Levi kɔmɔgɔw ma, o wɔɔrɔ ka kɛ kalifayɔrɔw ye, mɔgɔfagala be se ka boli ka taga yɔrɔ minw na. Aw ka dugu bi naani ni fila wɛrɛ fara u kan fana k'u di u ma. 7Aw bena dugu minw di Levi kɔmɔgɔw ma, olu bɛɛ lajɛnnin ka kɛ dugu bi naani ni seegi ye, ani u lamini kongo. 8Aw bena dugu minw di u ma ka bɔ aw Isirayɛlidenw niyɔrɔ la, o ka di nin cogo la. Isirayɛli deen tan ni fila kɔmɔgɔ minw ka duguw ka ca, aw ka dugu caaman minɛ olu fɛ. Minw ka duguw man ca, aw ka dugu damani minɛ olu fɛ.»

9Masaba y'a fɔ Musa ye ko: 10«Kuma Isirayɛlidenw fɛ k'a fɔ u ye ko n'u ye Zurudɛn baji tigɛ ka don Kanaan jamana kɔnɔ tuma min na, 11ko u ka dugu dɔw woloma k'u kɛ kalifayɔrɔw ye, janko ni mɔgɔ min ye mɔgɔ dɔ faga n'a m'a lawili a kama, ale ka se ka boli ka taga o yɔrɔ la. 12Dugu nunu bena kɛ kalifayɔrɔw ye u fɛ, mɔgɔfagala be se k'a yɛrɛ kisi jurusarabaga ma yɔrɔ minw na, janko a kana na sa sanni a ka koo ka taga kititigɛbagaw fɛ, u k'a kiti jama ɲana. 13U bena dugu minw di, olu wɔɔrɔ bena kɛ kalifayɔrɔw ye. 14U ka dugu saba di Zurudɛn baji kɔrɔn fɛ, ka saba di Kanaan jamana kɔnɔ, olu ka kɛ kalifayɔrɔw ye. 15O dugu wɔɔrɔ nunu bena kɛ kalifayɔrɔw ye Isirayɛlidenw fɛ, ani lonanw fɛ, minw be aw cɛma ani minw tɛmɛtɔ lo, janko mɔgɔ o mɔgɔ mana mɔgɔ faga ka sɔrɔ a m'a lawili a kama, ale ka se ka boli ka taga o yɔrɔ la.

16«Ni mɔgɔ dɔ y'a mɔgɔɲɔgɔn bugɔ ni nigɛ ye, n'o tigi sara, a bugɔbaga ye mɔgɔfagala ye, a ka kan ka faga. 17N'a y'a bugɔ, ni kabakuru b'a bolo min be se ka mɔgɔ faga, n'o tigi sara, a bugɔbaga ye mɔgɔfagala ye, a ka kan ka faga. 18N'a y'a bugɔ ni fɛɛn yirilaman ye min be se ka mɔgɔ faga, n'o tigi sara, a bugɔbaga ye mɔgɔfagala ye, a fana ka kan ka faga. 19Jurusarabaga le ben'a faga. N'a y'a sɔrɔ tuma min na, a k'a faga. 20Ni mɔgɔ dɔ y'a mɔgɔɲɔgɔn ɲɔti ni kɔnɔnajuguya ye, walima n'a tugura k'a bon ni fɛɛn dɔ ye, ka kɛ o tigi saya sababu ye, 21walima n'a y'a bugɔ n'a bolokuru ye ni miiriyajugu ye, n'o tigi sara, a fana ka kan ka faga, bari mɔgɔfagala lo. Ni jurusarabaga y'a sɔrɔ tuma min na, a k'a faga.

22«Nga ni mɔgɔ dɔ barila k'a tɔɲɔgɔn ɲɔti, n'a m'a kɛ ni miiriyajugu ye, walima n'a y'a bon ni fɛɛn dɔ ye k'a sɔrɔ a m'a lawili a kama, 23walima n'a ka kabakuru benn'a kan min be se ka mɔgɔ faga, k'a sɔrɔ a tun m'a ye, n'o tigi sara, k'a sɔrɔ a jugu tun tɛ ka kɔrɔ, n'a ma tugu k'o kɛ, 24o tuma na, jama ka kiti tigɛ mɔgɔfagala ni jurusarabaga cɛ ka kɛɲɛ ni sariya nunu ye. 25Jama ka kan ka mɔgɔfagala nin kisi jurusarabaga ma. A tun bolila ka taga kalifa yɔrɔ min na, u k'a bila a ka kɔsegi yen. A ka kan ka to yen fɔɔ o waati sarakalasebagaw kuntigi ka sa. 26Nga mɔgɔfagala bolila ka taga dugu min na, n'o ye kalifayɔrɔ ye, n'a bɔra o kɔnɔ, 27ni jurusarabaga y'a ye dugu nin kɔfɛ k'a faga, a tena jalaki a fagako la. 28O la, dugu min ye a kalifayɔrɔ ye, mɔgɔfagala ka kan ka to o kɔnɔ fɔɔ sarakalasebagaw kuntigi ka sa. O sanin kɔ, a be se ka kɔsegi a yɛrɛ ka yɔrɔ la.

29«O ye sariyaw ye minw siginin be aw, n'aw kɔmɔgɔw ye aw sigiyɔrɔw bɛɛ la.

30- «Ni mɔgɔ dɔ ye mɔgɔ faga, o tigi te se ka faga fɔɔ seerew ka sɔrɔ o la. A fana man kan ka faga mɔgɔ kelenpe dama ka seereya kosɔn. 31Mɔgɔfagala min ka kan ka faga, aw kana foyi minɛ o tigi fɛ, k'a to nii la, bari a ka kan ka faga. 32Aw kana sɔn ka foyi minɛ mɔgɔfagala fɛ k'a to a be boli ka taga kalifayɔrɔ, walima a ka kɔsegi a yɛrɛ ka yɔrɔ la ni sarakalasebagaw kuntigi ma sa. 33Aw be jamana min na, aw kana o nɔgɔ. Mɔgɔfaga be jamana nɔgɔ. Ni mɔgɔ fagara jamana kɔnɔ, o koo te se ka ɲanabɔ n'a fagabaga ma faga fana. 34Aw siginin be jamana min kɔnɔ, ne fana be o kɔnɔ, aw kan'o nɔgɔ, bari ne Masaba le be aw Isirayɛlidenw cɛma.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index