Search form

Kok 6

Mɔgɔ min b'a daa di Ala ma

1Masaba y'a fɔ Musa ye ko: 2«A fɔ Isirayɛlidenw ye ko ni cɛɛ dɔ, walima muso dɔ, ye dajuru ta ne Masaba ye k'a yɛrɛ danfara bɔ tɔw ka kɛ Naziricɛ ye,a 3- o tigi man kan ka dɔrɔ min, ani minnifɛn fariman wɛrɛw. A man kan ka duvɛn kumunin min, ani minnifɛn fariman wɛrɛw minw kumunin lo. A man kan ka *ɛrɛzɛnji min, walima k'a deen kɛnɛman, walima a janin dumu. 4Fɛɛn o fɛɛn bɔra ɛrɛzɛn na, a kisɛ fara a faraw kan, o si kana don a daa la o waati bɛɛ kɔnɔ. 5A fana man kan k'a kuun li o waati bɛɛ kɔnɔ. A saniyanin ka kan ka to, a ben'a kunsigi fanin to, fɔɔ ka taga se a ka loon latigɛnin ma, a ko a ben'a yɛrɛ di ne Masaba ma loon minw kɔnɔ.

6«A fana man kan ka gwɛrɛ suu la o waati bɛɛ kɔnɔ. 7Hali n'a facɛ sara, walima a bamuso, walima a balimacɛ, walima a balimamuso, a man kan k'a yɛrɛ nɔgɔ n'o suu ye. Bari a y'a yɛrɛ di ne Masaba ma, o taamasiɲɛ b'a kuun na. 8A saniyanin ka kan ka to o waati bɛɛ la ne Masaba ye. 9N'a y'a sɔrɔ ko mɔgɔ dɔ barila ka sa a gɛrɛfɛ, k'a ɲagami a ka yɛrɛdiko la, a ben'a kuun li, a ka yɛrɛsaniyalon na. A ben'a kuun li tile wolonwulanan loon. 10Tile seeginan loon, a ka na ni tuganin fila, walima jɛnɛtuba fila ye k'o di sarakalasebaga ma Ɲɔgɔnkunbɛn fanibugu daa la. 11Sarakalasebaga bena kelen kɛ hakɛ yafa saraka ye, ka kelen kɛ saraka jɛnita ye. A tun ye hakɛ min kɛ suu nin koo la, a bena o yafa landa kɛ. O tigi nin ben'a yɛrɛ di ko kura o loon kelen na. 12A bena tila ka waati wɛrɛ sigi tugu k'a yɛrɛ di ne Masaba ma o kɔnɔ. A ka kan ka sankelensaga kɛ fili yafa saraka ye. A tun kɔnna ka loon minw latigɛ, olu te jati tugu. Bari a ka yɛrɛdi tun ɲagamina.

13- «Yɛrɛdi nin sariya filɛ: a ka yɛrɛdi dafara loon min na, u ben'a to a be na Ɲɔgɔnkunbɛn fanibugu daa la. 14A be na n'a ka boɲafɛn ye k'o di Masaba ma: sankelensaga, fiɲɛ te min na, o ka kɛ saraka jɛnita ye, ni sankelensagamuso, fiɲɛ te min na fana, o ka kɛ hakɛ yafa saraka ye, ani sagajigi, fiɲɛ te min na, o ka kɛ jɛnɲɔgɔnya saraka ye. 15A ka na ni buru sinsin ɲaa kelen ye fununan te min na, min dilanna ni mugu tɛntɛnnin ye, ani ŋɔmi min nɔɔnina ni tulu ye, ani ŋɔmi sifa wɛrɛ ye, fununan te minw na, ka tulu bɔn u kan. A ka na ni suman saraka ani jii ye fana.

16«Sarakalasebaga bena u di Masaba ma, ka hakɛ yafa saraka ani saraka jɛnita bɔ. 17A bena sagajigi nin kɛ jɛnɲɔgɔnya saraka ye ne Masaba ye, ani ka sinsin ɲaa kelen buru nunu di n ma, fununan te minw na, ka suman sarakaw, ni jii fana di.

18«Min y'a yɛrɛ di ne Masaba ma, ale ben'a kuun li Ɲɔgɔnkunbɛn fanibugu daa la, k'a kunsigi nin ta ka taga o don jɛnɲɔgɔnya saraka tasuma kɔnɔ.

19«Ni sagajigi nin sogo mɔnna, sarakalasebaga ben'a ɲafɛsen bɔ, ka ŋɔmi kelen bɔ sinsin kɔnɔ, fununan te min na, ani ŋɔmi sifa wɛrɛ deen kelen, fununan te min na fana, k'o don yɛrɛdibaga nin bolo a kuun linin kɔ, 20ka sɔrɔ k'o fifa ne Masaba ɲakɔrɔ. O ye ne Masaba ta ye, o be kɛ sarakalasebaga ta ye ka fara a disi kan, min fifara, ani woto, u be min bila ne Masaba ye. O kɔ, yɛrɛdibaga nin be se ka duvɛn min.

21«Ni mɔgɔ min ye dajuru ta ko a b'a yɛrɛ di ne Masaba ma, o tigi ka sariya le ye nin ye. A bena saraka min bɔ ne ye a ka yɛrɛdi kosɔn, o le ye nin ye. Ni see b'a ye ka fɛɛn wɛrɛ fara o kan, a be se k'o kɛ. Nga a ye dajuru ta koo min na, a ka kan k'o le kɛ ka kɛɲɛ n'a sariya ye.»

Duba kɛcogo

22Masaba y'a fɔ Musa ye ko: 23«A fɔ Arɔn n'a deenw ye ko u bena to ka duba kɛ Isirayɛlidenw ye ten le:

24‹Masaba ka barika don i la k'i tanga,

25k'i filɛ ni ɲaɲuman ye,

ka makari i la,

26k'i ta ɲa, ka hɛrɛ kɛ i ye!›

27«U bena to ka ne tɔgɔ wele ten ka duba kɛ Isirayɛlidenw ye, ne be o duba minɛ.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index