Search form

Kok 7

Wotoro minw dira Masaba ka yɔrɔ baara kama

1Musa ye fanibugu nin lɔ ka ban tuma min na, a ye tulu mɔn a la k'a kalifa Masaba ma, n'a kɔnɔnaminanw bɛɛ. A ye tulu mɔn sarakabɔyɔrɔ n'a minanw bɛɛ la k'olu fana kalifa. 2Isirayɛlidenw ɲamɔgɔw ni gwatigiw nana n'u ka boɲafɛnw ye. Isirayɛli deenw kɔmɔgɔw ɲamɔgɔw tun lo, minw tun bilara tɔgɔsɛbɛnbagaw ɲafɛ. 3U nana ni wotoro sifa dɔ ye, deen wɔɔrɔ, ni misi tan ni fila, k'o di Masaba ma. Ɲamɔgɔ fila fila tun jɛnna wotoro kelen kan. U kelen kelen bɛɛ n'u ka misi. U nana o di fanibugu nin ɲafɛ.

4Masaba y'a fɔ Musa ye ko: 5«Bonyafɛn nunu minɛ u fɛ k'o kɛ Ɲɔgɔnkunbɛn fanibugu kɔnɔ baarakɛminanw ye. I k'o di Levi kɔmɔgɔw ma, u kelen kelen bɛɛ n'u ta, ka kɛɲɛ n'u ka baara ye.»

6Musa ye wotorow ni misi nunu minɛ k'o di Levi kɔmɔgɔw ma. 7A ye wotoro fila ni misi naani di Gɛrisɔn deenw ma ka kɛɲɛ n'u ka baara ye, 8ka wotoro naani ni misi seegi di Merari deenw ma, ka kɛɲɛ n'u ka baara ye. Sarakalasebaga Arɔn dencɛ Itamari le tun kɛra o tilanbaga ye. 9A ma foyi di Keyati deenw ma, bari olu le tun be to ka Masaba ka minanw ta. U tun ka kan k'u ta gaman kan le.

Sarakabɔyɔrɔ kalifalon

10Tulu mɔnlon na sarakabɔyɔrɔ kan k'a kalifa Masaba ma, ɲamɔgɔ nunu nana n'u ka boɲafɛnw ye. U nana u bila sarakabɔyɔrɔ nin kɔrɔ. 11Masaba y'a fɔ Musa ye ko: «Ɲamɔgɔ nunu bena to ka na kelen kelen loon o loon k'u ka boɲafɛnw di sarakabɔyɔrɔ kalifako la.»

12Mɔgɔ min nana n'a ta ye loon fɔlɔ la, o kɛra Zuda kɔmɔgɔ Aminadabu dencɛ Nasɔn ye. 13Ale ka boɲafɛnw tun ye: tasa warigwɛlaman kelen ye, min gwiliya sera kilo kelen ni garamu kɛmɛ saba ma, ni jifilen warigwɛlaman kelen, min gwiliya fana sera garamu kɛmɛ wolonwula ma, ka kɛɲɛ ni Masaba ka sigiyɔrɔ warigwɛ jaticogo ye. U fila bɛɛ tun fanin be mugu tɛntɛnnin na k'o nɔɔni ni tulu ye min bena kɛ suman saraka ye, 14ani filen sanulaman kelen, o gwiliya tun ye garamu kɛmɛ ye. A fanin tun be wusulan na. 15A fana nana ni tura ye, ani sagajigi, ni sankelensaga, min bena kɛ saraka jɛnita ye, 16ani hakɛ yafa saraka bakɔrɔnin, 17ni misi fila, ani sagajigi duuru ni bakɔrɔnin duuru, ani sankelensaga deen duuru. O ka kɛ jɛnɲɔgɔnya saraka ye. O le kɛra Aminadabu dencɛ Nasɔn ka boɲafɛnw ye.

18Loon filanan na, Isakari kɔmɔgɔw ɲamɔgɔ Netanɛli, Suwari dencɛ, nana n'a ta ye. 19-23Ale fana nana n'o boɲafɛn kelen kelen ɲɔgɔn ye.

24Tile sabanan loon, Zabulɔn kɔmɔgɔw ɲamɔgɔ Eliyabu n'o ye Elɔn dencɛ ye, ale fana nana n'a ta ye, 25-29o fɛɛn kelenw ɲɔgɔn lo.

30Loon naaninan na, Urubɛn kɔmɔgɔw ɲamɔgɔ Elisuri min ye Sedewuri dencɛ ye, ale fana nana n'a ta ye, 31-35o fɛɛn kelenw ɲɔgɔn lo.

36Tile duurunan loon, Simeyɔn kɔmɔgɔw ɲamɔgɔ Selumiyɛli, min ye Surisadayi dencɛ ye, ale fana nana n'a ta ye, 37-41o fɛɛn kelenw ɲɔgɔn lo.

42Gadi kɔmɔgɔw ɲamɔgɔ Eliyazafu min ye Dewuyɛli dencɛ ye, ale fana nana n'a ta ye tile wɔɔrɔnan loon, 43-47o fɛɛn kelenw ɲɔgɔn lo.

48Loon wolonwulanan na, Efarayimu kɔmɔgɔw ɲamɔgɔ Elisama min ye Amiwudi dencɛ ye, ale fana nana n'a ta ye, 49-53o fɛɛn kelenw ɲɔgɔn lo.

54Manase kɔmɔgɔw ɲamɔgɔ Gameliyɛli, min ye Pedasuri dencɛ ye, ale fana nana n'a ta ye tile seeginan loon, 55-59o fɛɛn kelenw ɲɔgɔn lo.

60Loon kɔnɔntɔnnan na, Bɛnzamɛn kɔmɔgɔw ɲamɔgɔ Abidan min ye Gidewoni dencɛ ye, ale fana nana n'a ta ye, 61-65o fɛɛn kelenw ɲɔgɔn lo.

66Dan kɔmɔgɔw ɲamɔgɔ Ayezɛri, min ye Amisadayi dencɛ ye, ale fana nana n'a ta ye loon tannan na, 67-71o fɛɛn kelenw ɲɔgɔn lo.

72Tile tan ni kelennan loon, Asɛri kɔmɔgɔw ɲamɔgɔ Pagiyɛli min ye Okiran dencɛ ye, ale fana nana n'a ta ye, 73-77o fɛɛn kelenw ɲɔgɔn lo.

78Loon tan ni filanan na, Nɛfutali kɔmɔgɔw ɲamɔgɔ Ayira, min ye Enan dencɛ ye, ale fana nana n'a ta ye, 79-83o fɛɛn kelenw ɲɔgɔn lo.

84Isirayɛlidenw ye boɲafɛn minw di sarakabɔyɔrɔ mɔnlon na k'a kalifa lon na Masaba ma, olu le ye nunu ye: tasa warigwɛlaman tan ni fila, jifilen warigwɛlaman tan ni fila, filen sanulaman tan ni fila. 85Tasa warigwɛlaman nunu kelen kelen bɛɛ gwiliya tun ye kilo kelen ni garamu kɛmɛ saba saba ye. Jifilen nunu kelen kelen bɛɛ fana gwiliya tun ye garamu kɛmɛ wolonwula wolonwula ye. Minan warigwɛlamanw bɛɛ lajɛnnin ka gwiliya tun kɛra kilo mugan ni naani ye ka kɛɲɛ ni Masaba ka sigiyɔrɔ warigwɛ jaticogo ye. 86Filen sanulaman minw tun fanin be wusulan na, olu kelen kelen bɛɛ gwiliya tun ye garamu kɛmɛ kɛmɛ ye ka kɛɲɛ ni Masaba ka yɔrɔ warigwɛ jaticogo ye. U bɛɛ lajɛnnin tun kɛra kilo kelen ni garamu kɛmɛ fila ye. 87Begɛn minw kɛra saraka jɛnita ye, olu kɛra tura tan ni fila ye, sagajigi tan ni fila, ni sankelensaga tan ni fila, ani u ka suman sarakaw, ani bakɔrɔnin tan ni fila, hakɛ yafa saraka ta. 88Begɛn minw bɔra jɛnɲɔgɔnya saraka ye, olu tun ye misi mugan ni naani ye, ni sagajigi bi wɔɔrɔ, ani bakɔrɔnin bi wɔɔrɔ, ni sankelensaga bi wɔɔrɔ. U ye tulu mɔn sarakabɔyɔrɔ kan loon min na k'a kalifa Masaba ma, o le tun kɛra boɲafɛnw ye.

89Musa tun donna Ɲɔgɔnkunbɛn fanibugu kɔnɔ tuma min na, ko a be kuma ni Masaba ye, a tun be kumakan dɔ mɛnna ka bɔ Ala ka layidu taamasiɲɛ kɛsu datugulan sanfɛ, *serubɛn fila nunu jaa cɛma. A tun be kumana Musa fɛ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index