Search form

Kok 9

Hɔrɔnya ɲanagwɛ

1- Isirayɛlidenw bɔnin kɔ Ezipiti jamana na saan filanan kalo fɔlɔ la, Masaba kumana Musa fɛ kongokolon kɔnɔ Sinayi kulu gɛrɛfɛ k'a fɔ a ye ko: 2«Isirayɛlidenw ka kan ka *Hɔrɔnya ɲanagwɛ kɛ a waati latigɛnin na. 3Aw k'a kɛ a waati latigɛnin na, kalo nin tile tan ni naaninan loon tileben tuma na. Landa ni koo minw fɔr'a koo la, aw ka kan ka olu kɛ.»

4Musa y'a fɔ Isirayɛlidenw ye k'u ka Hɔrɔnya ɲanagwɛ kɛ. 5U y'a kɛ saan kalo fɔlɔ tile tan ni naaninan loon tileben tuma na, kongokolon kɔnɔ Sinayi kulu gɛrɛfɛ. Masaba tun ye min fɔ Musa ye, Isirayɛlidenw y'o bɛɛ kɛ.

6Nga mɔgɔ dɔw tun saniyanin tɛ sariya faan fɛ, bari u tun magara suu dɔ la. O la, u ma se ka Hɔrɔnya ɲanagwɛ kɛ o loon na. U tagara Musa ni Arɔn fɛ o loon kelen na 7k'a fɔ Musa ye ko: «An nɔgɔnin lo suu koɲa kama. Mun na o b'an bali ka saraka bɔ Masaba ye ni Isirayɛliden tɔw ye a waati latigɛnin na?»

8Musa y'a fɔ u ye ko: «Aw ye lɔ, Masaba bena min fɔ aw ka koo la, ne b'o mɛn fɔlɔ.»

9Masaba y'a fɔ Musa ye ko: 10«A fɔ Isirayɛlidenw ye ko: ni suu koɲa ye aw dɔ nɔgɔ, walima aw kɔmɔgɔw dɔ, walima n'a tagara dugu la le, a bena se ka Hɔrɔnya ɲanagwɛ kɛ ka ne Masaba bato. 11Nga u ben'a kɛ saan kalo filanan tile tan ni naaninan loon tileben tuma na le. U bena sagaden sogo ɲimi, ni fununan te buru min na, ani ɲugu kunaman. 12- A tɔɔ kana si, a kolo si kana kari. U ka Hɔrɔnya ɲanagwɛ kɛ ka kɛɲɛ n'a fɔcogo ye.

13«Mɔgɔ min saniyanin lo n'a ma taga dugu la, n'o tigi ma Hɔrɔnya ɲanagwɛ kɛ, o tigi ka kan ka gwɛn ka bɔ a ka mɔgɔw cɛma. Bari a ma saraka bɔ ne Masaba ye a waati latigɛnin na. O la, a ka hakɛ kunko bena to a yɛrɛ kunna. 14Ni lonan min be aw fɛ, n'a b'a fɛ ka Hɔrɔnya ɲanagwɛ kɛ ka ne Masaba bato, landa ni koo minw fɔr'a koo la, a ka kan k'o kɛ. Koo min wajibiyanin be dugulen ma, o le wajibiyanin lo lonanw ma.»

Sankaba tasumaman

(Bɔk 40.34-38)

15Fanibugu lɔra loon min na, min ye Masaba ka sariya walakaw marayɔrɔ ye, sankaba nana lɔ a kunna k'a suma kɛ a bɛɛ kan. A tora soo kunna k'a ta wuladafɛ fɔɔ ka dugu gwɛ, ka kɛ i n'a fɔ tasuma. 16K'a ta o loon na, a tora ten. Sankaba lɔnin tun be soo nin kunna, a tun be i n'a fɔ tasuma sufɛ. 17Ni sankaba wilila ka bɔ soo nin kunna tuma min na, Isirayɛlidenw tun be wili ka bɔ u sigiyɔrɔ la. N'a tagara lɔ yɔrɔ min na, u be taga sigi o yɔrɔ la. 18Ni Masaba ko u ka wili ka taga, Isirayɛlidenw tun be wili ka taga, n'a ko u ka sigi, u tun be sigi. Ka sankaba to bugu nin kunna, u tun te wili. 19Ni sankaba tora bugu nin kunna fɔɔ ka mɛn, Isirayɛlidenw tun be sɔn Masaba ta ma, u tun te wili ka taga. 20Waati dɔ la, sankaba ye tile damani dɔrɔn kɛ a kunna. Ni Masaba ko u ka sigi, u tun be sigi. N'a ko u ka wili ka taga tuma min na, u tun be wili ka taga. 21Sankaba nin tun be lɔ tuma dɔ k'a ta sufɛ fɔɔ sɔgɔma dɔrɔn. N'a wilila sɔgɔma, u tun be wili ka taga. Hali n'a tun ye tile kelen ni suu kelen kɛ, ka sɔrɔ ka wili, u tun be wili. 22Ni sankaba tun lɔra bugu nin kunna ka tile fila kɛ, walima kalo kelen, walima saan kelen, Isirayɛlidenw tun be to u ka sigiyɔrɔ la, u te wili. Nga n'a wilila tuma min na, u tun be wili ka taga. 23Ni Masaba ko u ka sigi, u tun be sigi. N'a ko u ka wili ka taga, u tun be wili ka taga. U sɔnna Masaba ta ma ka kɛɲɛ n'a ka kuma ye, a ye min fɔ Musa barika la.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index