Search form

Fil 4

Pɔli ka ladili laban

1O le kosɔn n balimaw, ne be aw minw kanu, ani ne b'a fɛ ka aw minw ye tugu, aw minw be kɛ sababu ye ne be nisɔndiya ni kunkɔrɔta sɔrɔ, aw ka jija kosɔbɛ Matigi barika la, ne teriw.

2Ne be Evɔdi ani Sɛtisi daali sɛbɛ la k'u ka bɛn i n'a fɔ balimamusow, Matigi kosɔn. 3E min kɛra ne baarakɛɲɔgɔnsɔbɛ ye, ne b'i daali ko i ka u dɛmɛ, bari olu ni ne sigɛnna ɲɔgɔn fɛ kibaru diman baara la. Ani Kilema fana ani ne baarakɛɲɔgɔn tɔw bɛɛ, olu minw tɔgɔ be sɔrɔ nii banbali sɛbɛ kɔnɔ.

4Aw ka nisɔndiya tuma bɛɛ Matigi kosɔn. Halibi ne be kɔsegi k'a fɔ aw ye ko aw ka nisɔndiya. 5Aw ka kɛ mɔgɔsabalininw ye tuma bɛɛ. Matigi natuma surunyana. 6Aw hakili kana ɲagami koo si la, nga aw ye Ala daali ani ka barika la a ye, k'aw makoyako bɛɛ fɔ a ye. 7O la, Ala ka hɛrɛ min tɛmɛna mɔgɔw ka faamuyali ma, o le bena aw tanga hamikojugu ma, Yezu Krista barika la.

8O bɛɛ kɔ, n balimaw, koo minw kɛra tiɲɛko ye, boɲa be sɔrɔ min na, ni tilenninya, ni koo gwɛnin, ni koo diman, ani kunkɔrɔtako, ni sɔnɲuman min be na ni tɔgɔɲuman ye, o dama ka kɛ aw ka miiri ye. 9Aw ye koo minw dege ne ka kuma ni n ka kɛwaliw la, aw ka jija k'olu kɛ. O la, Hɛrɛtigi Ala bena to n'aw ye.

Pɔli be Filipikaw tanu

10Aw sera k'a yira ne la sisan ko aw be janto ne la, o la, ne nisɔn diyara kosɔbɛ Matigi barika la. A ma kɛ ko ne b'o fɔra ko aw tun te janto ne la dɛ, aw tun be janto ne la, nga seko tun te aw fɛ fɔlɔ. 11A ma kɛ ko fɛɛn le te ne fɛ, k'o le y'a to ne be kumana ten dɛ. Ka ne to cogo o cogo, ne wasanin lo, bari ne y'o dege. 12Ne be se ka n yɛrɛ minɛ dɛsɛ waati la, ani nɔgɔya waati la. Koo bɛɛ la ani cogo bɛɛ la, ne wasanin be, dumu ka fa tuma na ani kɔngɔ tuma na. Fɛɛn be n fɛ wo, fɛɛn te n fɛ wo, n wasanin be. 13Krista min be see di ne ma, ale barika la ne be se ka o koow bɛɛ kɛ. 14Nga, aw ye koɲuman kɛ kosɔbɛ, aw y'aw niyɔrɔ ta ne ka sigɛn na ni dɛmɛli ye. 15- Aw Filipikaw b'a lɔn kosɔbɛ ko kibaru diman fɔli daminɛwaati la, aw dama le ye ne dɛmɛ n ka baara kosɔn Ala ka jama cɛma n bɔtuma na Maseduwani mara la. 16- Ka ne to Tesaloniki, aw ye ne mako ɲa, bari aw ye ne dɛmɛ siɲɛ caaman.

17A ma kɛ ko ne be dɛmɛli le ɲinina dɛ, ne b'a fɛ dɔ le ka fara aw ka kɛwaliɲuman sara kan. 18- Sisan ne makoyafɛn bɛɛ be ne fɛ yɛrɛ, fɔɔ a tɛmɛn'a daan kan. Tuma min na Epaforaditi nana aw ka dɛmɛ di ne ma, o tuma na o cayara ka tɛmɛ yɛrɛ, min kɛra sarakaɲuman ye Ala sɔnna min na, a diyar'a ye fana. 19Ne ka Ala bena aw mako ɲa, ka kɛɲɛ n'a ka fɛntigiya dafanin ye Yezu Krista barika la. 20An Faa Ala tɔgɔ ka tanu tuma bɛɛ. Amiina.

Foli laban

21Mɔgɔ minw lara Yezu Krista la, aw ka olu kelen kelen bɛɛ fo. An balima minw be ni ne ye yan, olu be aw fo fana. 22Krista kɔmɔgɔw minw be yan, olu bɛɛ b'aw fo, nga aw fɔbaga tigitigiw, o ye minw be masacɛ ka soo kɔnɔ.

23Matigi Yezu Krista k'a ka nɛɛma kɛ aw ye.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index