Search form

File 1

Pɔli be Filemɔn fo

1Ne Pɔli min kɛra kasoden ye Yezu Krista ka baara kosɔn, ne, ani an balimacɛ Timote, be bataki nin ci an tericɛɲuman, n'an baarakɛɲɔgɔn Filemɔn ma, 2- ani an balimamuso Afiya ma, ni Arisipi min b'an dɛmɛ kɛlɛ la Ala ye. 3An Faa Ala ni an Matigi Yezu Krista ka nɛɛma ni hɛrɛ kɛ aw ye.

Pɔli be barika la Ala ye

4Ne ka Ala daali waatiw la ne be to ka barika la Ala ye i kosɔn 5bari, i be Krista kɔmɔgɔw kanu cogo min na, ani i lanin be Matigi Yezu la cogo min na, ne y'o mɛn. 6Ne be Ala daali janko balimaya min be an ni ɲɔgɔn cɛ Krista barika la, o ka se ka taga ɲa kosɔbɛ. An ka kan ka ɲumanya min bɛɛ kɛ Krista kosɔn, i k'o yira mɔgɔw la.a 7Ne balimacɛ, i ka kanuya ye ne nisɔn diya kosɔbɛ, ka jagwɛlɛya di ne ma, bari i ye Krista kɔmɔgɔw jigi tugu.

Onezimu ka koo

8Krista barika la, ne be se k'i karaba ka koo dɔ kɛ. 9Nga kanuya kosɔn, ne Pɔli b'i daali, ne min kɛra cɛkɔrɔba ye, ni kasoden ye, Yezu Krista ka baara kosɔn. 10- Ne b'i daali ne ka deen Onezimu ka koo la, ne ye min sɔrɔ Krista ye ka ne to kaso la. 11Waati tɛmɛnin, a tun te se k'i mako ɲa, nga sisan a be se k'i mako ɲa ani ka ne fana ta ɲa. 12Ne be kɔsegi k'a ci i ma, ale min kɛra i n'a fɔ ne yɛrɛ faan kelen. 13A tun ka di ne ye k'a to ne gɛrɛfɛ, a ka to ka ne dɛmɛ i nɔɔ na kaso la, ne be min kɔnɔ kibaru diman kosɔn. 14Nga ne t'a fɛ k'o kɛ n'i ma sɔn, waasa koɲuman nin kana kɛ i karabako ye, ne b'a fɛ i k'o kɛ ni dusudiya ye. 15N'a sɔrɔ Onezimu tun faranna i la yanni waati dɔɔni dɔrɔn waasa i ka se k'a sɔrɔ ka to n'a ye fɔɔ tuma bɛɛ. 16A te i n'a fɔ jɔɔn dama ye tugu, nga a tɛmɛna jɔɔn kan, balima lo min koo ka gwɛlɛ ne ma. A koo fana ka kan ka gwɛlɛya e ma ka tɛmɛ ne kan, adamadenya ani balimaya la Matigi barika la.

17N'i be ne jati i balima ye Krista kosɔn, i k'a minɛ i n'a fɔ i be ne le minɛna. 18N'a ye koo dɔ kɛ i la min ma daga, walima n'a ka kan ka fɛɛn dɔ kɔsegi i ma, i b'o bɛɛ to ne kunna. 19Ne Pɔli yɛrɛ le be koo nin sɛbɛnna n yɛrɛ ma, ko ne bena juru nin sara, nga e k'a lɔn ko ne ka juru b'e fana na, o ye e yɛrɛ nii ye. 20O la, ne b'i daali sɔbɛ la ne balimacɛ, ko i ka ne wasa Matigi kosɔn koo nin na, i ka ne dusu diya i n'a fɔ i balima Krista barika la. 21Ne jigi b'a la ko i kɛra mɔgɔsɔbɛ ye. O la, ne be koo nin sɛbɛn k'a ci i ma, ka l'a la ko i bena o kɛ fɔɔ ka tɛmɛ ne ka fɔta kan.

Foli laban

22Ani ka fara o kan, i ka jigiyɔrɔ dɔ labɛn ne ye, bari ne lanin b'a la ko aw ka Aladali barika la, ne bena sira sɔrɔ ka taga aw fɛ. 23- Epafarasi, min be kaso la ni ne ye Yezu Krista ka baara kosɔn, ale b'i fo. 24- Mariki b'i fo fana, ni Arisitaraki ani Demasi ni Luka, olu minw kɛra ne baarakɛɲɔgɔnw ye. 25An Matigi Yezu Krista ka nɛɛma kɛ aw ye.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index