Search form

File int

Kunnafoni

Filemɔn tun ye mɔgɔbaba ye min nana sɔn Matigi ma ka kɛ Krista ka jama mɔgɔ dɔ ye. A tun be Kɔlɔsi dugu la. Jɔncɛ dɔ tun b'a fɛ min tɔgɔ ko Onezimu. Ale tun bolila. Loon dɔ, a ye Pɔli kunbɛn kaso la ka kibaru diman mɛn ka la Krista la.

Pɔli ye Onezimu bila ka taga Filemɔn fɛ ni nin bataki nin ye k'a yira a la ko a ka bɛn n'a ye. Ko a kan'a jati jɔɔn ye tugu nga a k'a minɛ i n'a fɔ a balima Krista kosɔn.

Onezimu tɔgɔ fana be kɛɲɛ n'a ka kɛta ye ko: «Makoɲɛla.»

Bataki nin tilancogo

Daminɛ kuma 1-3

Pɔli be barika la Ala ye 4-7

Pɔli be dɛmɛ ɲini Onezimu ye 8-22

Kuma laban 23-25

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index