Search form

Daniyɛli, girɛkikan na int

Kunnafoni

Tuma min na Babilɔnikaw ka masacɛ tun ye Daniyɛli teriw minɛ k'u fili tasuma na, mɛlɛkɛ dɔ nana u kisi yen. U ye dɔnkili min la ka Ala tanu, o le be sɔrɔ nin bataki nin na.

Matigi be ɲuman min kɛ mɔgɔtilennin ye, o fana be yira an na yen ni Suzani ka koo ye cɛkɔrɔbajugu mɔgɔ fila tun b'a fɛ ka min faga k'a sɔrɔ a ma kojugu foyi kɛ. O waati nin na, Ala tun y'a ka Nii don Daniyɛli la waasa k'o muso nin kisi. Daniyɛli kulenna jama cɛma k'a fɔ ko: «Ee! Isirayɛlidenw, aw ka nalomanya sera o bɛɛ ma wa? Aw be mɔgɔ jalaki ten n'aw ma sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a tiɲɛ lɔn wa?» (13.48)

Kitabu nin tilancogo

Daniyɛli teriw ka dɔnkili 3.24-90

Cɛkɔrɔbajuguw ni Suzani ka koo 13.1-44

Daniyɛli be kititilennin tigɛ 13.45-64

Daniyɛli be Bɛli sɔnbagaw ka gundo fɔ masacɛ ye 14.1-22

Ala be Daniyɛli kisi jaraw ma 14.23-42

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index