Search form

Tal 1

Sɛbɛ nin kuun

1- Dawuda deen Solomani ka talenw, ale min ye Isirayɛli masacɛ ye.

2O kuun ye ka lɔnniya di, ka ladili di,

ka hakilitigiya di koow la, kɔrɔ be minw na,

3ka ladili gwɛnin di

tilenninya, ni hɔrɔnya, ani kobɛnnin la.

4O be yɛrɛminɛcogo di kolɔnbali ma

ka lɔnniya ni miiriyaɲuman di kanbelenw ma.

5Lɔnnikɛlaw bena u tulo malɔ u fɛ,

ka dɔ fara u ka lɔnniya kan.

Hakilitigiw ben'a lamɛn ka yɛrɛminɛcogokura sɔrɔ.

6A kuun ye ka hakili di,

talenw ni kuma kɔnɔmanw kɔrɔ lɔnko la,

ani ka lɔnnikɛlaw ka kuma n'u ka siirinw faamu.

7- Masaba ɲasiran ye lɔnniya daminɛyɔrɔ ye.

Nalomanw dama le be ban lɔnniya ni ladili ma.

Sɛbɛ fɔlɔ

Kana tugu mɔgɔkolon kɔ

8N deen, sɔn i faa ka ladili ma!

Kana ban e bamuso darakan na.

9Bari, o bena kɛ i ko fugulanɲuman e kuun na,

ani masirifɛn ye i kaan na.

10N deen, kana sɔn

kojugukɛlaw k'i bila kojugukɛ la!

11N'u y'a fɔ i ye ko:

«Na, an be taga sira kan tɛmɛbagaw ɲaa tigɛ k'u faga.

An ka ben mɔgɔ dɔ kan gwansan,

12an k'a ɲanaman halaki k'a bila ka taga lahara,

an k'a tunu pewu i ko suu, kaburu kɔnɔ.

13O la, an bena fɛnɲuman caaman sɔrɔ.

An bena u cɛ ka taga an ka soow fa.

14I bena niyɔrɔ sɔrɔ an fɛ.

Bari, o fɛɛn nunu bena kɛ an bɛɛ ta ye.»

15N deen, kana taama n'u ye,

i seen bɔ u ka sira kan.

16Sabu, u ka teli kojugukɛ la,

u ka teli ka mɔgɔ faga.

17Ka jaan la kɔnɔ ɲa kɛnɛ kan,

lakun t'o jaan na do.

18Olu kɔni, u b'o kɛra u yɛrɛ le la.

U be jaan lara u yɛrɛ le ɲa.

19Soon bɛɛ laban bena kɛ ten.

A nii bena bɔsi a la.

Lɔnniya be kumana

20- Lɔnniya pɛrɛnkan be bɔra bɔlɔnw na.

A kumakan be bɔra forobayɔrɔw la.

21A pɛrɛnkan be bɔra mankanba yɔrɔ la.

A kumakan be bɔra dugu donda la ko:

22«Kolɔnbaliya bena diya aw kolɔnbaliw ye tuma jumɛn?

Mɔgɔjagabɔbagaw bena to o la fɔɔ tuma jumɛn?

Nalomanw bena ban lɔnniya ma tuma jumɛn?

23Aw ye sɔn ne ka ladiliw ma.

O la, ne bena n ka hakilitigiya di aw ma,

aw bena ne ka kuma faamu.

24Ne ye weleli kɛ, aw ma sɔn k'a laminɛ.

Ne ye n bolo d'aw ma, mɔgɔ si ma janto a la.

25Aw ma sɔn ne ka ladiliw si ma.

Aw ma sɔn ne ka kuma ma.

26Ne fana bena yɛlɛ aw ma aw ka sɛgɛn tuma na.

Siranya bena aw minɛ tuma min na, ne bena aw dɔgɔya!

27Siranya bena se aw ma loon min na i ko sanfɔɲɔ,

dusukasi bena se aw ma loon min na i ko sanfɔɲɔba,

ni gwɛlɛya ni dusukasi sera aw ma tuma min na,

28o waati la, aw bena ne wele ne tena aw jaabi,

aw bena ne yɔrɔ ɲini nga aw tena ne ye.

29Bari, lɔnniya koo ma diya aw ye,

aw ma siran Masaba ɲa fana.

30Aw ma sɔn ne ka ladiliw ma minkɛ,

aw ma sɔn ne ka kuma ma minkɛ,

31o kama, aw bena aw yɛrɛ taamacogo sara sɔrɔ.

Aw bena wasa aw yɛrɛ ka ladilikanw na.

32Kolɔnbali ka sirajugu le b'a faga,

miiribaliya le b'a kɛ naloman be tunu.

33Nga mɔgɔ min b'a tulo malɔ,

o tigi bena to hakilisigi la.

A bena to lafiya la,

sigɛn yɔrɔ bena jaɲa a la.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index