Search form

Tal 11

1Sumanikɛminan namarata koo ka go Masaba ye.

Nga min ka ɲi, o koo ka d'a ye.

2Yɛrɛboɲa be na ni maloya ye.

Yɛrɛmajigi be na ni lɔnniya ye.

3Mɔgɔtilenninw ka ɲumanya bena u bila sira.

Nga namaramɔgɔw ka juguya bena u ta cɛn.

4Mɔgɔw kitilon na, nafolo te foyi ɲa.

Nga tilenninya be mɔgɔ kisi saya ma.

5Mɔgɔɲuman ka tilenninya b'a taamacogo ɲa.

Nga mɔgɔjugu bena halaki a ka juguya kɔnɔ.

6Mɔgɔtilenninw ka tilenninya bena u kisi.

Nga namaramɔgɔw bena ben

u yɛrɛ ka namaradingɛ kɔnɔ.

7Mɔgɔjugu jigi be kɛ fuu ye a satuma na.

A tun y'a jigi min la a ka nafolo kan,

o be kɛ fuu ye.

8Mɔgɔtilennin be kisi tɔɔrɔ ma,

mɔgɔjugu le b'o tɔɔrɔ sɔrɔ a nɔɔ na.

9Alaɲasiranbali b'a daa kɛ k'a tɔɲɔgɔn ta cɛn.

Nga mɔgɔtilenninw bena u yɛrɛ bɔsi lɔnniya barika la.

10Dugumɔgɔw be nisɔndiya mɔgɔtilennin ka hɛrɛ kosɔn.

Mɔgɔjugu ka saya b'u dusu diya kosɔbɛ.

11Mɔgɔtilenninw ka duba barika la,

u ka dugu be jiidi.

Mɔgɔjuguw daa b'a ci.

12Mɔgɔ min b'a tɔɲɔgɔn dɔgɔya,

o tigi ye hakilitan ye.

Nga kolɔnbaga be je le.

13Nafigi be gundo walaka.

Nga mɔgɔsɔbɛ b'u mara a dusu la.

14Ni ɲamɔgɔ ɲanaman te jamana min kunna, o be nagasi.

Ladilikɛbaga caaman be na ni hɛrɛ ye.

15Mɔgɔ min b'a daa di

a tɔɲɔgɔn ka juru sarako la,

o tigi be gwɛlɛya sɔrɔ.

Nga min te sɔn k'o kɛ,

ale hakili siginin lo.

16Musoɲuman be boɲa sɔrɔ.

Fangatigiw be nafolo sɔrɔ.

17Koɲumankɛbaga b'o kɛ a yɛrɛ le ye.

Nga mɔgɔ fariman b'a yɛrɛ ta le cɛn.

18Mɔgɔjugu be sara nafabali le sɔrɔ.

Nga kotilennin kɛbaga be saraɲuman sɔrɔ.

19Tilenninya b'a kɛ mɔgɔ be to sii la.

Nga ka boli kojugu kɔ, o be na ni saya ye.

20Mɔgɔ kɔnɔfinninw koo ka go Masaba ye.

Mɔgɔɲuman koo ka d'a ye.

21Sɔbɛ la, mɔgɔjugu ɲagwanbali tena to.

Nga mɔgɔtilenninw bena kisi.

22Ka sanu don lɛɛ nuun na,

o ni muso hakilitan cɛɲumanin ye kelen ye.

23Mɔgɔtilennin ka miiriya be hɛrɛ le kan.

Mɔgɔjugu ta te foyi kɔnɔna, ni Ala ka dimi tɛ.

24Mɔgɔ min tigɛ foninin lo,

o tigi ka nafolo be buguya ka taga.

Dɔ b'a tigɛ gwɛlɛya,

a tigi ka sɔrɔ be nagasi ka taga.

25Mɔgɔ min tigɛ foninin lo,

o tigi bena nafa caaman sɔrɔ.

Mɔgɔ min be jii di minnɔgɔtɔ ma,

o tigi yɛrɛ ka minnɔgɔ bena ban.

26Jama be suman marabagajugu danga

ka duba kɛ a feerebaga ye.

27Koɲumankɛla koo bena diya Ala ye.

Kojugukɛla bena juguman sɔrɔ.

28Mɔgɔ min b'a jigi la a ka nafolo kan,

o bena ben.

Nga mɔgɔtilennin bena nugu i ko yirifuraburu.

29Mɔgɔ min b'a ka soo ɲagami, o tigi ta ye fuu ye.

Naloman bena kɛ lɔnnikɛla ka jɔɔn ye.

30Mɔgɔtilennin ka kɛwaliw be sii di mɔgɔ ma.

Lɔnnikɛla ka kuma be mɔgɔ hakili yɛlɛma.

31- Mɔgɔtilennin b'a ka nafa sɔrɔ dugukolo kan.

Mun le bena fɔ mɔgɔjugu ni hakɛkɛlaw ka koo la?

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index