Search form

Tal 15

1Jaabi ɲanaman be mɔgɔ dusu suma,

kuma fariman be mɔgɔ dusu wili.

2Lɔnnikɛla ka kuma be lɔnniya nigɛ don mɔgɔw la.

Nga foyi te bɔ naloman daa la ni nalomanyakuma tɛ.

3Masaba ɲaa be yɔrɔ bɛɛ la,

a be mɔgɔjugu ni mɔgɔɲumanw kɔlɔsi.

4Kumaɲuman be sii di mɔgɔ ma,

kumajugu be mɔgɔ nii tɔɔrɔ.

5Deen naloman le be ban a faa ka ladili ma.

Mɔgɔ min be sɔn ladili ma,

o tigi ye hakilitigi ye.

6Nafolo caaman be sɔrɔ mɔgɔtilennin ka soo.

Nga mɔgɔjugu ka sɔrɔ be na ni sigɛn ye.

7Lɔnnikɛla dalakuma be lɔnniya di mɔgɔ ma.

Nga nalomanw ta ye fuu ye.

8Mɔgɔjugu ka saraka koo ka go Masaba ye.

Nga a be mɛnni kɛ mɔgɔtilennin ka daalili la.

9Mɔgɔjugu taamacogo ka go Masaba ye.

Nga mɔgɔ minw be tilenninya kɛ, olu koo ka d'a ye.

10Ɲagwan ye sira bilabagaw ta ye.

Ladili gwɛlɛman ka go mɔgɔ min ye, o tigi bena sa.

11Lahara koo be Masaba ɲakɔrɔ,

kuma te adamadenw kɔnɔnakow ma.

12Yɛrɛboɲala te sɔn jalaki ma.

A te ladili ɲini lɔnnikɛlaw fɛ.

13Mɔgɔ nisɔndiyanin ɲada ka di.

Dusukasi be na ni farifaga ye.

14Hakilitigi be lɔnniya ɲini.

Nalomanw daa fanin be fatɔyakuma le la.

15Ɲanibagatɔ ka tile bɛɛ ye tɔɔrɔ ye.

Nga mɔgɔ nisɔndiyanin ta ye ɲanagwɛ ye kudayi.

16Ka kɛ fantan ye n'i be siran Masaba ɲa,

o ka fisa ka kɛ nafolotigi kamana gwannin ye.

17Ka nanfuraburu dama dumu ni kanuya be yen,

o ka fisa ni misi tulɔnin ɲimiko ye kɔnɔjuguya la.

18Dusutigi be kɛlɛ wili.

Nga mɔgɔsabalinin be sɔsɔli ban.

19Salabagatɔ ka sira fanin be ŋɔni na.

Nga mɔgɔtilennin ta ye siraba labɛnnin ye.

20Deen hakilitigi b'a faa nisɔndiya.

Nga deen naloman t'a bamuso boɲa.

21Nalomanyako le ka di hakilitan ye.

Nga hakilitigi kɔni ka sira tilennin lo.

22Ladilibaga tanya kosɔn,

koo be cɛn.

Koo be ɲa ladilikɛbaga caaman sababu la.

23Jabiɲuman mana bɔ mɔgɔ min daa la,

o tigi nisɔn be diya.

N'i ka fɔta fɔwaati ɲana,

o ka ɲi dɛ!

24Hakilitigi ka sira ye hɛrɛ sira ye,

a te taga n'a ye lahara.

25Masaba be yɛrɛboɲalaw ka soo ci,

nga a be firiyamuso ka yɔrɔ kɔlɔsi.

26Miirijugu man di Masaba ye.

Nga kumaɲuman ka d'a ye.

27Tɔnɔjugu ɲinibaga be ɲagamini don a ka soo kɔnɔ.

Mɔgɔ min te sɔn dasanfɛn ma,

o tigi bena sijan sɔrɔ.

28Mɔgɔtilennin be miiri ka sɔrɔ ka jaabili di.

Nga mɔgɔjugu daa be juguman le fɔ.

29Masaba te gwɛrɛ mɔgɔjugu la,

nga a b'a tulo malɔ mɔgɔtilennin daalilikan na.

30Dusudiyamɔgɔ filɛlikɛcogo be mɔgɔ dusu diya.

Kibaru diman mɛnni be barika don mɔgɔ la.

31Mɔgɔ min b'a tulo malɔ ladiliɲuman na,

o tigi sigiyɔrɔ be sɔrɔ lɔnnikɛlaw cɛma.

32Mɔgɔ min be ban ladili la,

o tigi mako te a yɛrɛ la.

Mɔgɔ min be sɔn ladili ma,

o tigi be hakili sɔrɔ.

Masaba ka koo

33Ka siran Masaba ɲa,

o be lɔnniya di mɔgɔ ma.

Yɛrɛmajigi kɔfɛ ye kunkɔrɔta ye.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index