Search form

Tal 2

Lɔnniya ye nafolo dogonin ye

1N deen, n'i sɔnna ne ka kuma ma,

ni ne ka fɔta tora i kɔnɔ,

2n'i ye mɛnni kɛ lɔnniyakuma na kosɔbɛ,

n'i sɔnna hakilitigiya ma i dusu la,

3n'i ye hakilitigiya ɲini,

n'i ye lɔnniya ɲini,

4n'i y'u ɲini warigwɛ ɲinicogo la,

n'i y'u wɔgɔbi nafolo dogonin wɔgɔbicogo la,

5o tuma na, i bena se ka Masaba ɲasiranya faamu,

ani ka se ka Ala lɔn.

6Bari, Masaba le be lɔnniya di.

Hakilitigiya ni lɔnniya be bɔ Ala le fɛ.

7A be see di mɔgɔtilenninw ma.

Mɔgɔ min taamacogo ka ɲi, a be kɛ o tangabaga ye.

8Mɔgɔ min be taama tilenninya kan, a b'o kɔlɔsi.

A b'a ka mɔgɔtilenninw ka sira kɔlɔsi.

9O tuma na, fɛɛn min ye tilenninya ye,

ni hɔrɔnya, ani kobɛnnin ye,

ani fɛɛn o fɛɛn ye hɛrɛ sɔrɔko ye,

i bena o faamu.

Lɔnniya be mɔgɔ tanga

10I bena lɔnniya sɔrɔ,

kolɔn bena e nisɔndiya.

11Jatiminɛ bena i tanga,

faamuyali bena i mara.

12O bena i bɔsi sirajugu la,

o bena i kisi kumajugu fɔbaga ma.

13Mɔgɔ minw be siraɲuman bila ka sirajugu ta,

a bena i kisi olu ma.

14Kojugu ka di u ye.

U be nisɔndiya u ka kɛwalijuguw la.

15Olu kɔni te sira tilennin ta fewu!

U ka sira ma ɲi fewu!

16O kama fana, i bena se k'i yɛrɛ bɔsi kakalamuso bolo,

lonan min dalakuma ka di.

17A bann'a cɛɛ fɔlɔ la,

a ɲinɛn'a ka Ala ka bɛɛn kɔ.

18A ka soo be tagara banyɔrɔ la,

a be lahara sira le kan.

19Ni mɔgɔ o mɔgɔ tagar'a fɛ, o te kɔsegi.

O tigi tena mɔgɔ ɲanamanw ka yɔrɔ sira ye tugu.

20O la, i taamacogo ka kɛ mɔgɔɲumanw ta ye,

i k'u ka kɛwaliw ladege.

21Bari, mɔgɔtilenninw le bena dugukolo tigiya kɛ,

olu le bena to a kan.

22Nga mɔgɔjuguw bena halaki ka ban dugukolo kan.

U bena fosi ka bɔ a kan.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index