Search form

Tal 4

Lɔnniya be kunkɔrɔta di mɔgɔ ma

1N deenw, aw ye sɔn faa ka ladiliw ma.

Aw ye mɛnni kɛ ka ɲa ka kɛ kolɔnbagaw ye.

2Tiɲɛ na, ladili ɲanamanw lo n b'a dira aw ma,

aw kana ban ne ka fɔta la.

3Facɛ tun be n fana fɛ.

N koo tun ka di n bamuso ye

i ko n kelen tun lo a fɛ.

4Ne facɛ tun be to ka ne ladi ko:

«Ne ka kuma to i hakili la.

Ne ka fɔtaw bato, i bena sii sɔrɔ.»

5Kɛ kolɔnbaga ni hakilitigi ye.

Kana ɲinɛ ne ka kuma fana kɔ,

kana ban u la.

6Kana ban lɔnniya la.

A bena i mara.

A koo diya i yɛrɛ ye.

A bena i tanga.

7I ka banba ka koo lɔn,

o le ye lɔnniya sɔrɔcogo ye.

I ka sɔn k'i ka nafolo bɛɛ di

waasa ka kɛ hakilitigi ye.

8A minɛ ka ɲa! A ben'i kunnawolon.

N'i y'a minɛ kosɔbɛ, a bena kɛ i kunkɔrɔtabaga ye.

9A bena kɛ i ko fugulanɲuman i kuun na.

A bena kɛ masirifɛn ye i kuun na.

Lɔnniya sɔrɔbaga ye sitigi ye

10N deen, i tulo malɔ ka sɔn ne ka fɔtaw ma,

o bena sijan d'i ma.

11Ne b'i bilara lɔnniyasira kan.

Ne b'i bilara tiɲɛsira kan.

12I taamatɔ, i seen bena bila ka ɲa.

I bolitɔ, i tena talon.

13I kalanna min na, o minɛ ka ɲa,

kan'a to o be bɔ i kunna.

A mara ka ɲa, e ka sii sɔrɔ sababu lo.

14Kana mɔgɔjuguw ka sira ta,

kana kojugukɛlaw ladege.

15A ye k'a to, kan'a ta.

I yɛrɛ kɔlɔsi a la, tɛmɛ faan wɛrɛ fɛ.

16Mɔgɔjugu te la n'a ma kojugu kɛ.

A te se ka sinɔgɔ n'a ma koo kɛ mɔgɔ dɔ la.

17A ka dumuni be sɔrɔ tilenbaliya la.

A ka minnifɛn be sɔrɔ benkanni le la.

18Mɔgɔtilennin ka sira be i ko dugugwɛda yeelen,

dɔ be to ka fara min kan fɔɔ ka taga tile gwan.

19Mɔgɔjugu ka sira dibinin lo.

A m'a lɔn a bena talon fɛɛn min na.

20N deen, i tulo malɔ n ka kuma na,

n ka ladili lamɛn kosɔbɛ.

21E hakili kana bɔ u la dɛ,

e k'u mara i dusu la kosɔbɛ.

22Bari, a sɔrɔbaga be sii sɔrɔ,

a fana be kɛnɛya sɔrɔ.

23I ka janto i kɔnɔnakow la dɛ.

Bari, e ka sii sɔrɔko be bɔ o le la.

24I ka galontigɛ yɔrɔ jaɲa i la,

i kana to ka namarakuma fɔ fewu.

25I ɲaa sin yɔrɔ kelen i ɲafɛ,

tilen ka filɛli kɛ i ɲafɛ.

26- I bena sira min ta, a kɔlɔsi ka ɲa.

I ka sira ka kɛ siraɲuman ye.

27I kan'a bila ka taga faan si la.

Kana i seen don kojugusira kan.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index