Search form

Tal 6

Kana i tɔɲɔgɔn kunko ta

1N deen, e y'i tɔɲɔgɔn dɔ ka juru kunko la i yɛrɛ kan wa?

E y'i daa di ko i bena lɔ n'a ye wa?

2N'e y'i daa di,

n'i dalakuma y'i siri,

3i bena min kɛ k'i yɛrɛ bɔsi, o filɛ:

I donna i tɔɲɔgɔn bolo ka ban minkɛ,

i ka ta'a fɛ k'a daali kosɔbɛ.

4Kana sinɔgɔ dɛ,

kan'a to i ɲaa be tugu fewu.

5I yɛrɛ bɔsi i ko mankalanin bɔra donsocɛ bolo.

I yɛrɛ bɔsi ka bɔ i jaan kɔnɔ i ko kɔnɔnin.

Salabagatɔ ka koo

6Aw salabagatɔw! Aw ka taga dugumɛnɛ filɛ.

Aw k'a ka kɛta kɔlɔsi, ka kɛ hakilitigiw ye.

7Baara kɔlɔsibaga te dugumɛnɛ fɛ,

baaraɲamɔgɔ te yen, kuntigi te yen.

8K'a sɔrɔ a b'a ka dumuni tɔmɔ k'a bila tilemana tuma.

Sumantigɛtuma na, a b'a ka dumuta cɛ k'a mara.

9Aw salabagatɔw! Aw lanin bena to fɔɔ tuma jumɛn?

Aw bena wili tuma jumɛn?

Aw bena kunun ka bɔ aw ka sinɔgɔ la tuma jumɛn?

10- E lo be la ka jan,

e lo be la ka sinɔgɔ,

e lo te foyi kɛ.

11Fantanya be na cun i kan i ko soon.

Dɛsɛ be na bari i la i ko benkannikɛla.

Mɔgɔjugu ka koo

12Mɔgɔ min be galon labɛn,

o tigi ye mɔgɔkolon le ye, mɔgɔjugu!

13A b'a ɲaa kamikami,

a seen be yirali kɛ.

A be taamasiɲɛ kɛ n'a bolokunnadenw ye.

14A kɔnɔ ka jugu kosɔbɛ,

a be kojugu labɛn tuma o tuma,

a be mɔgɔw bila ɲɔgɔn na.

15O kama, a halakiko bena kɛ barinako ye.

A ta bena cɛn bugubugu, fura t'a la.

Koo minw ka go Masaba ye

16Koo wɔɔrɔ be yen, minw man di Masaba ye.

U yɛrɛ be se wolonwula ma minw ka go a ye:

17yɛrɛboɲa ni galontigɛ,

mɔgɔ jalakibali fagali,

18kojugu labɛnni,

ka teliya kojugukɛ la,

19galonseereya,

ani ka balimaw bila ɲɔgɔn na.

I yɛrɛ kɔlɔsi kakalaya la

20N deen, i faa ka ladiliw bato.

Kana ban i bamuso ka kuma ma.

21U mara i dusu la tuma bɛɛ.

U ka kɛ masirifɛn ye i kaan na.

22U bena sira yira i la, i tɛmɛyɔrɔ la.

U bena i tanga i layɔrɔ la.

U bena dɔ fɔ i ye i kununtɔ.

23Bari, ladili ye fitinɛ ye.

Kalan ye yeelen ye.

Ladiliw ye hɛrɛ sira ye.

24O la, i bena se k'i yɛrɛ kɔlɔsi musokolon na,

ani lonanmuso daa diman.

25Kan'i ɲaa bɔ a ka cɛɲa fɛ.

Kan'a to a filɛlikɛcogo b'i kuun ɲagami.

26Bari, kakalamuso fɛ,

e b'i ka dumuta dɔɔni le to yen.

Nga i be se ka bɔnɔ e nii na a ka koo la.

27Mɔgɔ be se ka tasuma bila a ka jufa la

ni fani ma jɛni wa?

28Mɔgɔ be se ka taama takamiw kan,

n'a t'i seen jɛni wa?

29O cogo kelen na,

mɔgɔ o mɔgɔ mana gwɛrɛ a tɔɲɔgɔn ka muso la,

ale jalakibali te to.

30Ni soon ye soɲali kɛ dumu kama,

dɔgɔya te se ale ma.

31Nga n'a yera, a ben'a bɔɲɔgɔnko wolonwula le sara.

A ben'a ka sokɔnɔfɛnw bɛɛ le di.

32Ni mɔgɔ min ye kakalaya kɛ ni muso wɛrɛ ye,

o tigi ye hakilitan ye.

A b'a yɛrɛ halakiko le kɛra ten.

33A bena bugɔli ni dɔgɔya sɔrɔ.

O maloya nin tena ban fewu.

34Bari, koo nin dimi bena to muso nin cɛɛ la,

a be fariya.

A mɔnɛ bɔlon mana se, a tena makari.

35Hali n'u y'a sara,

hali n'i ye fɛɛn caaman d'a ma,

a tena sɔn u si la.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index