Search form

Dal 101

Masacɛ ka dadiko

1Dawuda ka dɔnkili dɔ.

Ne be e ka ɲumanya n'i ka kotilenninw la dɔnkili la.

Masaba, ne be ele le boɲana.

2Ne b'a fɛ ka to mɔgɔɲumanya la.

E bena na ne fɛ tuma jumɛn?

Ne bena taama n ka soo ka kɛɲɛ ni n ka dusuɲumanya ye.

3Ne tena sɔn kojugu si ma.

Minw b'u kɔɔ di Ala ma, olu koo man di ne ye.

Ne tena jɛn n'u ye u ka kɛtaw la.

4Mɔgɔjugu te tugu ne kɔ.

Ne t'a fɛ ka kojugu kɛ.

5Mɔgɔ min b'a tɔɲɔgɔn tɔgɔ cɛn dogo la,

ne b'o tigi halaki.

Ne te se ka dabayatigi ni yɛrɛboɲala ka koo muɲu.

6Ne kɔni bena n hakili to jamana kɔnɔ mɔgɔsɔbɛw la,

olu le bena to ne gɛrɛfɛ.

Mɔgɔ min kɛra mɔgɔɲuman ye,

o tigi le bena baara kɛ ni ne ye.

7Namaramɔgɔ tena sigi ne ka soo,

galontigɛla tena to ne ɲakɔrɔ.

8Sɔgɔma o sɔgɔma, ne bena mɔgɔjuguw halaki.

Ne bena kojugukɛlaw bɛɛ tunu Masaba ka dugu kɔnɔ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index