Search form

Dal 104

Barika ka la Ala ye

1Ne be barika la Matigi ye.

Masa Ala, e ka bon kosɔbɛ,

nɔɔrɔ ni dawula b'i kan.

2Yeelen be i yɔrɔ bɛɛ la i ko fani, i kaan na.

I ye sankolo yɛrɛkɛ i ko faniso.

3I y'i ka sigiyɔrɔ labɛn jiba kan.

Sankabaw le y'i ka kɛlɛkɛwotorow ye,

i be taama fɔɲɔ le kɔnɔ.

4- I be fɔɲɔ le kɛ i ka cidenw ye,

i be tasuma kɛ i ka baarakɛfɛn ye.

5I ye dugukolo sigi a jusigilan kan,

a te se ka cɛn cogo si la.

6I tun ye jiba kɛ k'a datugu i ko birifani.

A jii tun be yɛlɛ kuluw kan.

7A tun be bolila i ɲa.

I ka sanpɛrɛn y'a kɛ a tɛmɛna pewu.

8A tun be yɛlɛ ka jigi tintinw kan,

ka to ka taga i ka yɔrɔ latigɛnin na.

9I ye daan bɔ jii ye a man kan ka tɛmɛ min na,

janko a kana segi ka dugukolo datugu.

10I y'a kɛ jii be bɔ dugukolo la ka kɛ kɔɔ ye,

n'u be boli kuluw cɛma.

11Kongosogow be minni kɛ olu le kɔnɔ.

Kongofaliw b'u ka minnɔgɔ nɔgɔya o yɔrɔ la.

12Kɔnɔw be taga to u daa la.

U be to k'u kaan bɔ yirifuraburuw kɔnɔ.

13Ka Masaba to a ka sigiyɔrɔ la sanfɛ,

a b'a kɛ sanji be ben kuluw kan,

dugukolo be fa a ka kɛtaw nɛɛma la.

14A b'a to biin be falen begɛnw ye,

k'a kɛ suman be wili adamaden ka makoɲa kama.

15A b'a kɛ duvɛn be sɔrɔ, adamaden nisɔndiyafɛn,

k'a kɛ tulu fana be sɔrɔ ka adamaden ɲada ɲa,

dumuni ka sɔrɔ min be adamaden dɛmɛ.

16Masaba, i ka yiriw be jii sɔrɔ a ɲaa ma,

hali Liban yiribabaw.

17Kɔnɔw b'u ka ɲagaw la o yɔrɔ la.

Badalakɔnɔw b'u ka sigiyɔrɔ kɛ sipɛrɛyiriw kan.

18Kulujanjanw ye kongobaw ka yɔrɔ ye,

farayɔrɔw ye farawonyinanw ta ye.

19Masaba, e ye kalo dan k'o kɛ

waati dantigɛbaga ye saan kɔnɔ,

tile b'a yɛrɛ ka benwaati kala ma.

20E b'a kɛ dibi be na, suu be ko.

Kongosogow bɛɛ be wili ka yaalayaala.

21Jaradenw be sɔngɔ u ka dumuni kɔ,

u b'u niyɔrɔ daalila Ala fɛ.

22Tile mana wili, u be kɔsegi

ka taga don u ka layɔrɔw la.

23Adamaden be to ka ta'a ka baara la,

a be taga baara kɛ fɔɔ ka tile ban.

24Masaba, e ka kɛtaw ka ca kosɔbɛ.

E y'u bɛɛ kɛ ni hakilitigiya ye.

Dugukolo fanin be i ka danfɛnw na.

25Kɔgɔjiba filɛ sa.

A kɔnɔnafɛnw daa te lɔn,

a sogobabaw ni fitiniw.

26- Kurunbabaw be boli o yɔrɔ la.

I ye sogojugu Leviyatan fana dilan a ka tulon kɛ yen.

27U bɛɛ be ele le filɛra

janko e k'u ka dumuni d'u ma.

28E b'o d'u ma, u b'a dumu.

E b'i tigɛ yɛlɛ dɔrɔn, u be wasa.

29N'i y'i yɛrɛ dogo, u be siran.

N'i y'u nii minɛ, u be sa ka kɔsegi ka kɛ buguri ye.

30E be nii don u la, u be kɛ nimanfɛnw ye,

a kɛra ten, fɛɛn bɛɛ be kɛ kura ye dugukolo kan.

31Boɲa ka la Masaba kan tuma bɛɛ.

A ka danfɛnw k'a koladiya.

32Masaba mana dugukolo filɛ dama, a be yɛrɛyɛrɛ.

A mana maga kuluw la dama, sisi be bɔ.

33Ne bena dɔnkili la Masaba ye ne sii bɛɛ la.

Ka ne to nii na, ne bena n ka Ala tanu.

34Ne ka dɔnkili ka diy'a ye dɔrɔn.

Ne b'a fɛ ka nisɔndiya Masaba kosɔn.

35Kojugukɛlaw ka tunu ka bɔ dugukolo kan,

mɔgɔjuguw kana ye tugu.

Ne be barika la Masaba ye.

Masaba ka tanu!

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index