Search form

Dal 109

Ɲanibagatɔ ka daalili

1Dɔnkililabagaw kuntigi ka dɔnkili. Dawuda ka dɔnkili dɔ.

Ala, ne be ele min tanura, kana je ten.

2Bari mɔgɔjuguw ni namaratɔw be kuma goman fɔra ne kama.

U be galon tigɛra k'a la ne kan.

3U ka kumajuguw le kɛnin be ka ne lamini.

U be ne kɛlɛla ni kuun t'a la.

4Ne b'u kanu, nga olu be ne jalakira,

ne kɔni be to daalili la dɔrɔn.

5U be ne sara ni kojugu ye n ka koɲuman nɔɔ na.

Ne ka kanuya nɔɔ na, o ye kɔniyali ye.

6U ko: «A ka don mɔgɔjugu bolo.

Jalakibaga ka sɔrɔ a la a kinibolo fɛ.

7N'u y'a kiti, a ka jalaki.

A ka daalili ka kɛ kumajugu ye i fɛ.

8- A kana sii sɔrɔ,

mɔgɔ wɛrɛ k'a nɔɔ ta.

9A deenw ka kɛ falatɔw ye,

a ka muso ka kɛ firiyamuso ye.

10A deenw ka kɛ yaalabagaw ye, ka kɛ daalikɛlaw ye.

U ka gwɛn ka bɔ u ka sigiyɔrɔ tomo la.

11Jurutigi k'a ka fɛɛn bɛɛ minɛ.

A sigɛnna ka fɛɛn minw sɔrɔ, lonanw ka olu ta.

12Mɔgɔ si kana ɲumanya kɛ a ye,

mɔgɔ si kana makari a ka falatɔw la.

13A buruju ka ban,

u tɔgɔ kana wele waati nata mɔgɔw cɛma.

14Masaba hakili ka to a faaw ka fili la.

A bamuso ka kojugu kana yafa.

15Masaba hakili ka to o la tuma bɛɛ.

U ka koo kana to mɔgɔw hakili la dugukolo kan.»

16Bari a ma miiri koɲuman la,

nga a tora ka dɛsɛbagatɔw ni sigɛnbagatɔw le tɔɔrɔ

fɔɔ k'u faga.

17Danga tun ka d'a ye, danga k'a sɔrɔ.

A tun te duba fɛ, duba yɔrɔ ka jaɲa a la.

18Danga le tun b'a daa la tuma bɛɛ.

Danga ka bɔn a kan i ko jii,

u k'a ɲigi i ko tulu.

19U ka kɛ i ko a kannafani.

U ka kɛ i ko a ka cɛsirinan min b'a cɛɛ la tuma bɛɛ.

20O ka kɛ ne jalakibaga,

ani ne nɛnibagaw ka sara ye Masaba fɛ.

21Matigi, Masaba, e ka ne dɛmɛ e tɔgɔ kama,

bari i ka ɲumanya ka bon, ne bɔsi.

22Ne ye sigɛnbagatɔ ni dɛsɛbagatɔ ye,

ne dusu cɛnnin be.

23Ne taatɔ filɛ i ko suma.

U be ne gwɛnna i ko tɔɔn.

24Ne ye suun don fɔɔ n te se ka wili ka lɔ.

Ne fasara.

25- Ne kɛra lɔgɔbɔfɛn ye u fɛ.

N'u ye ne ye, u b'u kuun firinfirin.

26Masaba ne ka Ala, ne dɛmɛ.

Ne kisi e ka ɲumanya kama.

27U k'a lɔn ko ele Masaba ka setigiya le y'o kɛ,

ko ele Masaba le y'o kɛ tigitigi.

28Olu be dangali kɛ, ele kɔni bena ne dɛmɛ.

N'u wilila n kama, u bena maloya,

e ka baarakɛla bena nisɔndiya.

29A to ne jalakibagaw hakili ka ɲagami.

Maloya k'u minɛ, a ka kɛ i ko fani le birinin b'u kan.

30Ne bena n kaan kɔrɔta ka Masaba bato.

Ne ben'a tanu jama cɛma.

31Bari a be to dɛsɛbagatɔ gɛrɛfɛ,

a b'a kisi a jalakibagaw ma.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index